3. izredna seja Odbora za varstvo okolja, urejanje prostorater gospodarske javne službe, 10. junija 2008

datum: 05.06.2008

kategorija: Seje delovnih teles

OBČINA GORNJA RADGONA
OBČINSKI SVET
Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona
Tel: 02/564-38-38, Fax: 02/564-38-14
http://www.gor-radgona.si
e-pošta: tajnistvo.zupana@gor-radgona.si

Številka: 011-06/2006-3-IS
Datum: 30. 5. 2008Na podlagi 70. in 67. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 83/99, 104/2000 in Uradno glasilo Prepih št. 1/03)S K L I C U J E M3. izredno sejo Odbora za varstvo okolja, urejanje prostora
ter gospodarske javne službe, ki bo v torek, 10. junija 2008, s pričetkom ob 9.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona.
Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Obravnava in sprejem dnevnega reda
3. Obravnava poročila občinske uprave o realizaciji sklepa št. 54 iz 2. izredne seje odbora
4. Obravnava poročil pristojnih organov in institucij o izvedenih aktivnostih in ukrepih v zvezi s hudim onesnaženjem reke Mure in kanalizacijskega sistema mesta Gornja Radgona

Pristojne organe in institucije, ki so v tej zadevi vodili aktivnosti, prosimo za pravočasno predložitev ustreznih pisnih poročil, ki bodo predmet obravnave in razprave na seji odbora.


PREDSEDNIK ODBORA:
Mitja FICKO, l.r.Vabljeni:- člani odbora (7 članov)
- Komunala Radgona, javno podjetje, d.o.o.
- Policijska uprava Murska Sobota
- Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Oddelek porečja reke Mure, Murska Sobota
- Inšpektorat RS za okolje in prostor, OE Murska Sobota
- VGP Drava Ptuj
- Ribiška družina Radgona
- Anton Kampuš – župan Občine Gornja Radgona
- Dragan Kujundžič – direktor občinske uprave

V vednost:
- Ministrstvo za okolje in prostor, Ljubljana
- Agencija RS za okolje, Ljubljana
- sredstva javnega obveščanja (mediji)