Sklepi 14. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, z dne 7. 8. 2008

datum: 13.08.2008

kategorija: Sklepi občinskega sveta

Dnevni red in sprejeti sklepi 14. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki je bila v četrtek, dne 7. 8. 2008, s pričetkom ob 14. uri, v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni.1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

2. Obravnava in sprejem zapisnika 13. redne seje občinskega svetaSKLEP:Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema zapisnik 12. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, z dne 27. 3. 2008 v predloženi vsebini, vključno z dvema dopolnitvama, ki ju je predlagal gospod David Roškar.3. Obravnava in sprejem dnevnega reda

4. Vprašanja, pobude in predlogi članic in članov občinskega sveta

5. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za odpravo posledic neurij na objektih komunalne infrastrukture v občini Gornja Radgona za leto 2008 (skrajšani postopek)SKLEP:Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema predlog Odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve za odpravo posledic neurij na objektih komunalne infrastrukture v občini Gornja Radgona za leto 2008 – skrajšani postopek.6. Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Antona Trstenjaka Negova (skrajšani postopek)SKLEP:Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Antona Trstenjaka Negova – skrajšani postopek.7. Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Prlekija d.o.o. (prva obravnava)SKLEP:Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema predlog Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Prlekija d.o.o. – prva obravnava, vključno z danimi pripombami in predlogi s strani delovnih teles občinskega sveta in pripombami članov občinskega sveta na sami seji. Obravnava predloga odloka traja 45 dni. V usklajevalno medobčinsko komisijo za pripravo odloka za drugo obravnavo se imenuje član občinskega sveta, gospod Feliks Petek.8. Dopolnitev programa prodaje občinskega stvarnega premoženja na območju občine Gornja Radgona za leto 2008SKLEP:Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema dopolnitev programa prodaje občinskega stvarnega premoženja na območju občine Gornja Radgona za leto 2008, vključno s pripombama Odbora za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe.9. Mnenje občinskega sveta k predlogu Zakona o ustanovitvi pokrajin (ZUPok), prva obravnavaSKLEP:Občinski svet Občine Gornja Radgona daje negativno mnenje k predlogu Zakona o ustanovitvi pokrajin (ZUPok), prva obravnava, EPA 2206 – IV, ki ga je Državnemu zboru predložila Vlada Republike Slovenije.10. Analiza finančnega poslovanja posrednih uporabnikov proračuna v letu 2007 na podlagi zaključnih računovSKLEP:1. Občinski svet Občine Gornja Radgona se je seznanil s finančnim poslovanjem naslednjih posrednih uporabnikov proračuna v letu 2007:
- javni vzgojnoizobraževalni zavod OŠ Gornja Radgona,
- javni vzgojnoizobraževalni zavod OŠ dr. Antona Trstenjaka Negova,
- javni vzgojnoizobraževalni zavod OŠ dr. Janka Šlebingerja Gornja Radgona,
- javni vzgojnoizobraževalni zavod Glasbena šola Gornja Radgona,
- javni vzgojnovarstveni zavod Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona,
- javni zdravstveni zavod Zdravstveni dom Gornja Radgona,
- javni zavod Ljudska univerza Gornja Radgona.
2. Občinski svet Občine Gornja Radgona soglaša s predlogom Sveta zavoda Zdravstveni dom Gornja Radgona, da se presežek prihodkov nad odhodki za leto 2007 v višini 37.363,39 EUR, nameni za investicijo "Nabava reševalnega vozila za nujne prevoze za območje Občine Apače, Občine Gornja Radgona, Občine Radenci in Občine Sveti Jurij ob Ščavnici".
11. Poročilo nadzornega odbora o izvedbi nadzora Zaključnega računa proračuna Občine Gornja Radgona, ki zajema nadzor nad razpolaganjem s premoženjem in nadzor namenskosti in smotrnosti porabe proračunskih sredstev občine v letu 2007SKLEP:Občinski svet Občine Gornja Radgona se je seznanil s Končnim poročilom Nadzornega odbora Občine Gornja Radgona o izvedbi nadzora Zaključnega računa proračuna Občine Gornja Radgona, ki zajema nadzor nad razpolaganjem s premoženjem in nadzor namenskosti in smotrnosti porabe proračunskih sredstev občine v letu 2007.12. Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Gornja Radgona, za obdobje januar – junij 2008SKLEP:Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Gornja Radgona za obdobje januar – junij 2008.13. Poročilo o realizaciji sklepov občinskega sveta v času od 1. 1. 2008 do 30. 6. 2008SKLEP:Občinski svet Občine Gornja Radgona se je seznanil s poročilom o realizaciji sklepov občinskega sveta v času od 1. 1. 2008 do 30. 6. 2008.14. Soglasje za izplačilo sredstev za povečano delovno uspešnost delavcev v javnem zavodu Zdravstveni dom Gornja Radgona za leto 2008SKLEP:Občinski svet Občine Gornja Radgona, daje soglasje za izplačilo sredstev za povečano delovno uspešnost delavcev v javnem zavodu Zdravstveni doma Gornja Radgona za leto 2008, največ do višine 10 % sredstev plač v zavodu.15. Odgovori na vprašanja, pobude in predloge članic in članov občinskega sveta

16. Informacija o opravljenih aktivnostih župana med sejama