Obvestilo o končni razmejitvi območij koruznega hrošča

datum: 30.01.2009

kategorija: Sporočilo za javnost

Ker je bilo v okviru posebnega nadzora koruznega hrošča ugotovljeno, da se je koruzni hrošč razširil izven zadrževalnega območja 2008 na nova območja, sta se vzhodno in zahodno zadrževalno območje praktično sklenili in je koruzni hrošč razširjen na vseh območjih v Sloveniji, kjer se prideluje koruza. Ugotovljeno je bilo, da koruznega hrošča na območju Slovenije ni mogoče več izkoreniniti.Zato je bila 19. januarja 2009 s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano oziroma Fitosanitarne uprave Republike Slovenije, izdana Odločba št. 3430-7/2009-1 o končni razmejitvi območij koruznega hrošča, s katero je bilo ozemlje celotne Slovenije določeno kot napadeno območje. Na napadenem območju je potrebno izvajati vse ukrepe za zatiranje, da se zmanjša možnost nadaljnjega širjenja koruznega hrošča in zagotovi trajnostna pridelava koruze v skladu z 10.a členom Pravilnika o fitosanitarnih ukrepih za preprečevanje širjenja koruznega hrošča (Uradni list RS, št. 21/04, 106/06 ter Zadrževalni program koruznega hrošča 2009-2011 – v pripravi), in sicer: • dvoletno kolobarjenje, tako da se koruza na istem zemljišču lahko prideluje samo enkrat v dveh zaporednih letih, ali
• triletno kolobarjenje, tako da se koruza na istem zemljišču lahko prideluje dvakrat v treh zaporednih letih, in sicer vsakič v kombinaciji z učinkovito uporabo insekticidov proti odraslim koruznim hroščem (škropljenje v avgustu).
Dovoljena je tudi uporaba drugih ukrepov, ki dosežejo podobno raven obvladovanja tega organizma, zlasti pride v poštev strniščna setev koruze ali raba talnega insekticida v drugem zaporednem letu setve koruze oziroma drugega insekticida, ki deluje na ličinke koruznega hrošča.

Koruza se lahko izjemoma prideluje na istem zemljišču tudi več kot dve leti zapored, če je s tako pridelavo pridelovalec vezan na lastno živinorejsko proizvodnjo in zaradi omejenih naravnih in gospodarskih dejavnikov drugače ne bi mogel pridelati dovolj krme za lastne potrebe, za kar pridobi mnenje kmetijskega svetovalca.
Ta izjema je v skladu z odločbo Evropske komisije 2003/766ES, s spremembami, dovoljena, če pridelovalec avgusta uporabi učinkovit insekticid proti odraslim koruznim hroščem ali izvede drug ukrep oziroma poseg, ki doseže podobno raven obvladovanja tega organizma.

Zadrževalni program in Odločba sta dostopna na spletni strani Fitosanitarne uprave: http://www.furs.si/Diabrotica/Index.asp.Koruzni hrošč - ZLOŽENKA (PDF)
Razmejena območja nadzora koruznega hrošča v letih 2004-2009 (JPG)
Razmejena območja nadzora koruznega hrošča - stanje v 2009 (JPG)