18. redna seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 23. 2. 2009 (dnevni red in gradivo)

datum: 13.02.2009

kategorija: Gradiva občinskega sveta

Dnevni red in gradivo za 18. redno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki bo v ponedeljek, 23. februarja 2009, s pričetom ob 14. uri, v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni.

OBČINA GORNJA RADGONA
OBČINSKI SVET
Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona
Tel: 02/564-38-38, Fax: 02/564-38-14
http://www.gor-radgona.si
e-pošta: tajnistvo.zupana@gor-radgona.si

Številka: 013-4/2006-OS/18-Ž
Datum: 11. 2. 2009


Na podlagi 22. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 24 z dne 15.10.2006 – UPB1 in št. 47 z dne 01.12.2008) in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 83/99, 104/00 in Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 1 z dne 15.08.2003),

S K L I C U J E M
18. redno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki bo v ponedeljek, 23. februarja 2009, ob 14.00 uri, v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni.


Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

2. Obravnava in sprejem zapisnika 17. redne seje občinskega sveta
Zapisnik 17. redne seje OS (PDF)

3. Obravnava in sprejem dnevnega reda

4. Vprašanja, pobude in predlogi članic in članov občinskega sveta

5. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko poslovno zazidavo ob Delavski poti v Gornji Radgoni (druga obravnava) – obrazložitev Suzana GRAH
GRADIVO k 5. točki 18. redne seje OS (PDF)

6. Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Prlekija d.o.o. (druga obravnava) – obrazložitev Dragan KUJUNDŽIČ
GRADIVO k 6. točki 18. redne seje OS (PDF)

7. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa skupnega občinskega inšpekcijskega nadzora "Medobčinski inšpektorat" (skrajšani postopek) – obrazložitev Dragan KUJUNDŽIČ
GRADIVO k 7. točki 18. redne seje OS (PDF)

8. Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v občini Gornja Radgona (prva obravnava) – obrazložitev Marjeta ERDELA
GRADIVO k 8. točki 18. redne seje OS (PDF)

9. Odlok o javni gasilski službi v občini Gornja Radgona (prva obravnava) – obrazložitev Marjeta ERDELA
GRADIVO k 9. točki 18. redne seje OS (PDF)

10. Poročilo o realizaciji sklepov občinskega sveta v času od 01.07.2008 do 31.12.2008 – obrazložitev Dragan KUJUNDŽIČ
GRADIVO k 10. točki 18. redne seje OS (PDF)

11. Program dela občinskega sveta in občinske uprave občine Gornja Radgona v letu 2009 – obrazložitev Dragan KUJUNDŽIČ
GRADIVO k 11. točki 18. redne seje OS (PDF)

12. Poročilo nadzornega odbora o izvedbi nadzora finančnega načrta in zaključnega računa Krajevne skupnosti Gornja Radgona za leto 2007 – obrazložitev Bojan ERLIH, predsednik Nadzornega odbora Občine Gornja Radgona
GRADIVO k 12. točki 18. redne seje OS (PDF)

13. Koledar prireditev v letu 2009 v občini Gornja Radgona – obrazložitev Dušan ZAGORC, podžupan Občine Gornja Radgona
GRADIVO k 13. točki 18. redne seje OS (PDF)

14. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu Občinskega sveta Občine Gornja Radgona – obrazložitev Vinko ROUS, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

15. Ugotovitveni sklep o prenehanju članstva članu v Odboru za kmetijstvo in turizem in o prenehanju članstva članu v Odboru za mednarodno sodelovanje – obrazložitev Vinko ROUS, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

16. Ugotovitveni sklep o prenehanju članstva članu v svetu javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Antona Trstenjaka Negova, prenehanju članstva članu v svetu javnega zavoda PORA, razvojna agencija Gornja Radgona in prenehanju članstva članu v svetu javnega Zavoda za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona – obrazložitev Vinko ROUS, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

17. Odgovori na vprašanja, pobude in predloge članic in članov občinskega sveta

18. Informacija o opravljenih aktivnostih župana med sejama

Gradivo je priloženo k vsem točkam dnevnega reda, razen k točkam 14, 15, in 16 katero bo po obravnavi s strani Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predloženo pred samo sejo občinskega sveta.

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.