Sklepi 18. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, z dne 23. 2. 2009

datum: 25.02.2009

kategorija: Sklepi občinskega sveta

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

2. Obravnava in sprejem zapisnika 17. redne seje občinskega svetaSKLEP:Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema zapisnik 17. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, z dne 23.12.2008 v predloženi vsebini.3. Obravnava in sprejem dnevnega reda

4. Vprašanja, pobude in predlogi članic in članov občinskega sveta

5. Informacija o opravljenih aktivnostih župana med sejama

6. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko poslovno zazidavo ob Delavski poti v Gornji Radgoni (druga obravnava)SKLEP:1. Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko poslovno zazidavo ob Delavski poti v Gornji Radgoni – druga obravnava.
2. V pogodbi o opremljanju med občino in investitorjem se opredeli obveznost, da investitor nosi vse stroške načrtovane komunalne ureditve.
7. Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Prlekija d.o.o. (druga obravnava)SKLEP:1. Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema predlog Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Prlekija d.o.o. – druga obravnava.
2. Drugi odstavek 6. člena tega odloka je razumeti tako, da bo lahko Javno podjetje Prlekija d.o.o. upravljalo na območju naše občine le s tranzitnim in primarnimi vodi vodovoda in javne kanalizacije, ki bodo zgrajeni s sredstvi kohezijskega sklada.
8. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa skupnega občinskega inšpekcijskega nadzora "Medobčinski inšpektorat" (skrajšani postopek)SKLEP:Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi organa skupnega občinskega inšpekcijskega nadzora "Medobčinski inšpektorat" – skrajšani postopek.9. Odlok o dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Gornja Radgona (skrajšani postopek)SKLEP:Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema predlog Odloka o dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Gornja Radgona – skrajšani postopek.10. Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v občini Gornja Radgona (prva obravnava)SKLEP:Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema predlog Odloka o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v občini Gornja Radgona – prva obravnava, skupaj s podanimi mnenji in predlogi Odbora za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe. Obravnava predloga odloka traja 90 dni.11. Odlok o javni gasilski službi v občini Gornja Radgona (prva obravnava)SKLEP:Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema predlog Odloka o javni gasilski službi v občini Gornja Radgona – prva obravnava, skupaj s podanimi mnenji in predlogi Odbora za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe. Obravnava predloga odloka traja 90 dni.12. Poročilo o realizaciji sklepov občinskega sveta v času od 01.07.2008 do 31.12.2008SKLEP:Občinski svet Občine Gornja Radgona se je seznanil s poročilom o realizaciji sklepov občinskega sveta v času od 1. 7. 2008 do 31. 12. 2008.13. Program dela občinskega sveta in občinske uprave občine Gornja Radgona v letu 2009SKLEP:Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema program dela občinskega sveta in občinske uprave Občine Gornja Radgona v letu 2009.14. Poročilo nadzornega odbora o izvedbi nadzora finančnega načrta in zaključnega računa Krajevne skupnosti Gornja Radgona za leto 2007SKLEP:1. Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema Končno poročilo Nadzornega odbora Občine Gornja Radgona o izvedbi nadzora finančnega načrta in zaključnega računa Krajevne skupnosti Gornja Radgona za leto 2007.
2. Nadzorni odbor se zavezuje, da opravi nadzor poslovanja in vseh postopkov, ki se nanašajo na promet s premoženjem Krajevne skupnosti Gornja Radgona ter o tem pripravi posebno poročilo za obravnavo na eni izmed sej občinskega sveta.
15. Koledar prireditev v letu 2009 v občini Gornja RadgonaSKLEP:1. Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema predloženi Koledar prireditev v letu 2009 v občini Gornja Radgona.
2. Komisija za prireditve določi prireditve, ki se bodo financirale iz proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2009 do višine zagotovljenih sredstev na postavki promocijske prireditve.
16. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu Občinskega sveta Občine Gornja Radgona ter o prenehanju članstva članu v Odboru za kmetijstvo in turizem, v Odboru za mednarodno sodelovanje, v svetu javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Antona Trstenjaka Negova, v svetu javnega zavoda PORA, razvojna agencija Gornja Radgona in v svetu javnega Zavoda za kulturo, turizem in promocijo Gornja RadgonaSKLEP:1. Zlatku MULECU, članu Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, izvoljenemu na lokalnih volitvah 2006 na listi Stranke mladih Slovenije v 3. volilni enoti, na podlagi podane pisne odstopne izjave z dne 31.12.2008 preneha mandat člana Občinskega sveta Občine Gornja Radgona dne 23.02.2009.
2. Z dnem prenehanja mandata članstva občinskega sveta, prenehajo Zlatku MULECU tudi funkcije članstva v Odboru za kmetijstvo in turizem, članstva v Odboru za mednarodno sodelovanje, članstva v svetu javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Antona Trstenjaka Negova, članstva v svetu javnega zavoda PORA, razvojna agencija Gornja Radgona in članstva v svetu javnega Zavoda za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona.
3. Zoper ugotovitev občinskega sveta iz 1. točke tega sklepa lahko član občinskega sveta, ki mu je prenehal mandat, v osmih dneh od prejema sklepa vloži tožbo na Upravno sodišče.
17. Odgovori na vprašanja, pobude in predloge članic in članov občinskega sveta