Razpis o dodeljevanju finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Gornja Radgona za leto 2009 + RAZPISNA DOKUMENTACIJA

datum: 01.04.2009

kategorija: Razpis

RAZPISNA DOKUMENTACIJA: RAZPISNA DOKUMENTACIJA - Skupinske izjeme (PDF)
RAZPISNA DOKUMENTACIJA - Skupinske izjeme (DOC)

* * *

Razpis o dodeljevanju finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Gornja Radgona za leto 2009 (PDF)

***

OBČINA GORNJA RADGONA
ŽUPAN
Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona
Tel: 02/564-38-38, Fax: 02/564-38-14
http://www.gor-radgona.si
e-pošta: tajnistvo.zupana@gor-radgona.si

Na podlagi 9. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 24/06 – UPB1) in Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2009 (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona – lokalni časopis Prepih, št. 48/08) in Pravilnika o dodeljevanju državne pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Gornja Radgona za programsko obdobje 2007-2013 (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 36/07), objavljamRAZPIS O DODELJEVANJU FINANČNIH SREDSTEV ZA OHRANJANJE IN RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V OBČINI GORNJA RADGONA ZA LETO 2009I. PREDMET JAVNEGA RAZPISA Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev – državnih pomoči za uresničevanje ciljev občine na področju razvoja kmetijstva in podeželja, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju državnih pomoč v kmetijstvu, skladno z Uredbo komisije (ES) št. 1857/06, prilogo Uredbe komisije (ES) št. 70/01 in Uredbo komisije (ES) št. 1198/06:II. VIŠINA SREDSTEVSredstva so zagotovljena v proračunu Občine za leto 2009 v višini 24.000,00 EUR in se razpisujejo za naslednje ukrepe:

Vrsta ukrepa (ukrepi po Pravilniku) Okvirna višina sredstev1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo (9. čl. Pravilnika) 20.000,00 EUR2. Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju (13. čl. Pravilnika) 4.000,00 EURIII. SPLOŠNA DOLOČILASplošna določila - pogoji za upravičence:
1. Pomoč se lahko dodeli samo upravičencem, ki so opredeljeni v okviru posameznega ukrepa.
2. Pomoč ne sme biti omejena na določene kmetijske proizvode.
3. Pomoč se ne sme dodeliti podjetju v težavah v smislu smernic skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah.
4. Upravičenec ne sme uporabljati naložbe v nasprotju z namenom dodelitve sredstev.
5. Upravičenec, ki je za isti namen, kot ga navaja v vlogi za pridobitev sredstva že prejel javna sredstva Republike Slovenije ali EU, do sredstev ni upravičen.
6. Upravičenec, ki pridobi pomoč iz tega javnega razpisa mora voditi predpisano dokumentacijo, ki je določena z javnim razpisom in pogodbo o dodelitvi sredstev in jo mora hraniti še najmanj 5 let po zadnjem izplačilu sredstev.
7. Če je upravičenec - majhno ali srednje veliko podjetje (samostojni podjetnik posameznik ali pravna oseba), mora predložiti dokazilo, da je registriran za opravljanje kmetijske dejavnosti, ki je predmet podpore.
8. Upravičencu se ne dodelijo pomoči za: plačilo davkov, raznih taks, prispevkov, stroškov poslovanja, bančnih stroškov in garancij, stroškov zavarovanj, stroške za refinanciranje obresti, investicij v prostore v zasebno rabo kmetijskih gospodarstev in naložbe izven območja občine.
9. Upravičenec mora predložiti izjavo o prejetih sredstvih oziroma izjavo, da ni prejel sredstev za isti namen iz drugih javnih sredstev (državnih ali EU).
10. Upravičenci so mikropodjetja, kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, investirajo na področju občine Gornja Radgona, so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oz. v zakupu najmanj 1 ha primerljivih površin (GERK), ki ležijo na območju občine Gornja Radgona.
11. Zgoraj razdeljena sredstva za posamezne ukrepe so okvirna in se glede na število vlog za posamezen ukrep na predlog komisije lahko prerazporedijo.
12. Vloge bodo obravnavane na podlagi dodatnih pogojev in meril, ki so navedeni pri posameznih ukrepih v poglavju tega razpisa in v razpisni dokumentaciji.IV. UKREPI IN UPRAVIČENCI SKUPINSKE IZJEME Najvišji znesek dodeljenih pomoči posameznemu kmetijskemu gospodarstvu za naložbe ne sme preseči 400.000 EUR v katerem koli obdobju treh proračunskih let ali 500.000 EUR, če je kmetijsko gospodarstvo na območju z omejenimi možnostmi, in sicer ne glede na to, iz katerih javnih virov so sredstva dodeljena.
V zvezi z istimi upravičenimi stroški se pomoč, izvzeta z Uredbo ES št. 1857/06, ne sme kumulirati z drugo državno pomočjo po členu 87(1) Pogodbe ali s finančnimi prispevki držav članic, vključno s tistimi iz drugega pododstavka člena 88(1) Uredbe (ES) št. 1698/05, ali s finančni mi sredstvi Skupnosti v zvezi z nekaterimi upravičenimi stroški, če bi bila s tako kumulacijo presežena največja dovoljena intenzivnost pomoči določena z Uredbo ES št. 1857/06.
Pomoč izvzeta z Uredbo (ES) št. 1857/06 se ne sme kumulirati s podporo de minimis v smislu Uredbe (ES) št. 1860/04 glede na iste upravičene odhodke ali naložbeni projekt, če bi bila s tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči, določena v Uredbi ES št. 1857/06.1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjoUpravičenec lahko uveljavlja pomoč za ukrepe izvedene v obdobju od odobritve sredstev.
Upravičenci do pomoči:
- kmetijska gospodarstva, ki ustrezajo kriterijem mikropodjetja, se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju občine, kmetijsko gospodarstvo pa je vpisano v register kmetijskih gospodarstev.
Bruto intenzivnost pomoči:
- do 40% upravičenih stroškov naložb,
- kritje stroškov obresti kreditov,
- najvišji skupni znesek pomoči za posamezno naložbo na kmetijskem gospodarstvu lahko znaša do 5.000 EUR na kmetijsko gospodarstvo.
Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo se lahko dodeli za:
1.1 posodabljanje kmetij,
1.2 urejanje pašnikov,
1.3 urejanje kmetijskih zemljišč.

1.1. Posodabljanje kmetij
Pomoč se lahko dodeli za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih.
Upravičeni stroški:
- stroški izdelave projektne dokumentacije za novogradnjo in adaptacijo hlevov in gospodarskih poslopij na kmetiji,
- stroški materiala za gradnjo/adaptacijo hlevov in gospodarskih poslopij na kmetiji ter ureditev izpustov,
- stroški obnove fasad na kmetijskih gospodarstvih primarne proizvodnje (hlevi, gospodarska poslopja, skladišča oziroma ne stanovanjski objekti),
- stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije,
- stroški opreme, vključno z računalniškimi programi,
- stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter opreme v rastlinjaku,
- stroški nakupa in postavitve mrež proti toči,
- stroški ureditve trajnega nasada: stroški priprave izvedbenega načrta za zasaditev novega nasada (sadovnjak ali vinograd), stroški priprave zemljišča, nakup opore, nakup mreže za ograjo in nakup večletnega sadilnega materiala,
- stroški obresti za kredite za naložbe na kmetijskem gospodarstvu.
Pogoji za pridobitev:
- ustrezno dovoljenje/projektna dokumentacija za izvedbo naložbe,
- predračun, račun oziroma dokazila o plačilu stroškov za katere se uveljavlja pomoč,
- kreditna pogodba, izračun obresti, potrdilo o plačilu obresti, poslovni načrt,
- dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemljišča,
- drugi splošni pogoji povezani z opravljanjem kmetijske dejavnosti.

1.2. Urejanje pašnikov
Pomoč se lahko dodeli za namen ureditve pašnih površin na območju občine.
Upravičeni stroški:
- stroški izdelave načrta/projektne dokumentacije za ureditev pašnika,
- stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov z ograjo,
- stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino.
Pogoji za pridobitev:
- načrt postavitve pašnika,
- predračun, račun oziroma dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč,
- dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemljišča,
- drugi splošni pogoji povezani z opravljanjem kmetijske dejavnosti.

1.3. Urejanje kmetijskih zemljišč
Pomoč se lahko dodeli za namen urejanja kmetijskih zemljišč.
Upravičeni stroški:
- stroški zemeljskih del: stroški investicijskega programa za pridobivanje obdelovalnih površin ali izvedbe agromelioracijskih del,
- stroški ureditev zemljišča s sanacije plazov ob naravnih nesrečah v letu 2009.
Pogoji za pridobitev:
- program agromelioracije oz. ustrezna dokumentacija za izvedbo naložbe s strani svetovalne službe oz. komisije za ugotovitev in popis škode ob naravnih in drugih nesrečah v Občini,
- predračun, račun oz. dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč,
- dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemljišča,
- drugi splošni pogoji povezani z opravljanjem kmetijske dejavnosti.2. Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem sektorjuV okviru zagotavljanja tehnične podpore v kmetijskem sektorju se lahko izvajajo državne pomoči:
6.1. na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu,
6.2. na področju svetovalnih storitev, ki jih opravijo tretje osebe,
6.3. na področju organizacije forumov, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanja na njih.
Upravičeni stroški:
- stroški na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu za organiziranje in izvedbo programov za usposabljanje,
- stroški na področju svetovalnih storitev, ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti niti niso v zvezi z običajnimi operativnimi stroški kmetijskega gospodarstva in jih opravijo tretje osebe,
- stroški na področju organizacije forumov, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanja na njih (stroški udeležbe, potni stroški za organiziran prevoz, stroške strokovnih publikacij razdeljenih kmetijskim gospodarstvom iz Občine, najemnin razstavnih prostorov za kmetijska gospodarstva iz občine, simboličnih nagrad, podeljenih na tekmovanjih, do vrednosti 250 EUR na nagrado in zmagovalca, ki ima stalno bivališče v Občini.
Bruto intenzivnost pomoči :
- pomoč se dodeli do 100 % stroškov v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem.
Upravičenci do pomoči:
- fizične in pravne osebe, ki izvajajo dejavnosti po Pravilniku, so za to ustrezno registrirani in ki za izvedeno tehnično podporo uveljavljajo sredstva pri Občini.

Pogoji za pridobitev:
- upravičenci, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev, ki ležijo na območju Občine, članstvo v kmetijskih organizacijah, ki imajo sedež v Občini, upravičenci na območju Občine, na podlagi objektivno opredeljenih pogojev, skupine proizvajalcev ali druge kmetijske organizacije za vzajemno pomoč, članstvo v takih skupinah ali organizacijah. Vsak prispevek nečlanov za kritje upravnih stroškov skupine ali organizacije se omeji na sorazmerne stroške za zagotavljanje storitve.
- sklenjena pogodba o poslovnem sodelovanju oz. subvencioniranju storitve tehnične podpore med Občino in izvajalcem tehnične podpore,
- zahtevek izvajalca tehnične podpore za plačilo sofinanciranega deleža s strani Občine in seznam upravičencev.V. NAČIN PRIJAVE IN RAZPISNA DOKUMENTACIJARazpis bo odprt do porabe sredstev, vloge pa se bodo odpirale vsako prvo sredo v mesecu, prvič v mesecu maju 2009.

Vlogo- prijavne obrazce z zahtevano dokumentacijo je potrebno v zaprti kuverti s pripisom:
NE ODPIRAJ, JR - KMETIJSTVO - SKUPINSKE IZJEME

dostaviti na naslov: Občina Gornja Radgona, Partizanska 13, 9250 Gornja Radgona.
Na hrbtni strani kuverte mora biti naziv in polni naslov prijavitelja.

Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo:
- vsak delovnik v času uradnih ur v tajništvu občine Gornja Radgona, Partizanska 13, 9250 Gornja Radgona,
- na spletni strani Občine Gornja Radgona: www.gor-radgona.si
- na spletni strani razvojne agencije PORA Gornja Radgona: www.pora-gr.si

Vse informacije v zvezi z javnim razpisom je možno dobiti na tel. številki: 02/564 38 31 (Majda Ferenc) ali na el naslovu: majda.ferenc@gor-radgona.si VI. ODPIRANJE IN OBRAVNAVA VLOG Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih prijavnih obrazcih za posamezen ukrep in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisnih dokumentacijah.Vloge bo obravnavala strokovna komisija, ki jo imenuje župan. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v določenem roku, bo komisija zavrgla. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev razpisa, se kot neustrezne zavrnejo. Vloge, ki bodo prispele po zaprtju javnega razpisa, se zavržejo.
Glede na to, da so sredstva omejena, bodo odvisna od števila prosilcev, ki bodo izpolnjevali vse pogoje iz tega razpisa. V kolikor sredstva na posamezni proračunski postavki ne bodo porabljena, se lahko prerazporedijo na ostale proračunske postavke v skladu z Odlokom o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2009.
Upravičenci bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v 30 dneh po izvedbi vseh aktivnosti javnega razpisa.
Z izbranimi prijavitelji na javni razpis bodo sklenjene pogodbe v 8 dneh po pravnomočnosti sklepa občinske uprave o izboru.

Številka: 330-001/2009-202
Datum: 23. 3. 2009

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.