19. redna seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 24. 4. 2009 (dnevni red in gradivo)

datum: 10.04.2009

kategorija: Gradiva občinskega sveta

Dnevni red in gradivo za 19. redno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki bo v petek, 24. aprila 2009, s pričetkom ob 14. uri, v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni.


OBČINA GORNJA RADGONA
OBČINSKI SVET
Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona
Tel: 02/564-38-38, Fax: 02/564-38-14
http://www.gor-radgona.si
e-pošta: tajnistvo.zupana@gor-radgona.si

Številka: 013-4/2006-OS/19-Ž
Datum: 10. 4. 2009


Na podlagi 22. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 24 z dne 15.10.2006 – UPB1 in št. 47 z dne 01.12.2008) in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 83/99, 104/00 in Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 1 z dne 15.08.2003),

S K L I C U J E M
19. redno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki bo v petek, 24. aprila 2009, ob 14.00 uri, v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni.


Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

2. Obravnava in sprejem zapisnika 18. redne seje občinskega sveta
Zapisnik 18. redne seje OS (PDF)

3. Obravnava in sprejem dnevnega reda

4. Vprašanja, pobude in predlogi članic in članov občinskega sveta

5. Informacija o opravljenih aktivnostih župana med sejama

6. Potrditev mandata članu Občinskega sveta Občine Gornja Radgona – obrazložitev Branko BORKO, predsednik Občinske volilne komisije Gornja Radgona
GRADIVO k 6. točki 19. redne seje OS (PDF)

7. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2008 (skrajšani postopek) – obrazložitev Anton KAMPUŠ, župan in Pika Leopoldina VODNIK
– Revizijsko poročilo o notranjem poslovanju Občine Gornja Radgona za leto 2008
DELNO GRADIVO k 6. točki 19. redne seje OS (PDF)

8. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda PORA Gornja Radgona (skrajšani postopek) – obrazložitev Majda FERENC
GRADIVO k 8. točki 19. redne seje OS (PDF)

9. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o. (skrajšani postopek) – obrazložitev Dragan KUJUNDŽIČ
GRADIVO k 9. točki 19. redne seje OS (PDF)

10. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za odpravo posledic zime za sanacijo občinskih cest in objektov komunalne infrastrukture v občini Gornja Radgona za leto 2009 (skrajšani postopek) – obrazložitev Danilo VLAJ
GRADIVO k 10. točki 19. redne seje OS (PDF)

11. Sklep o podelitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena nepremičnini parc. št. 1240/2 k.o. Ivanjševci – obrazložitev Danilo VLAJ
GRADIVO k 11. točki 19. redne seje OS (PDF)

12. Sklep o odvzemu statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena nepremičnini parc. št. 927/5, 927/6, 927/12, 927/13, 927/14 in 927/15 vse k.o. Mele – obrazložitev Andrej SUBAŠIČ
GRADIVO k 12. točki 19. redne seje OS (PDF)

13. Dopolnitev programa prodaje občinskega stvarnega premoženja na območju občine Gornja Radgona za leto 2009 – obrazložitev Andrej SUBAŠIČ
GRADIVO k 13. točki 19. redne seje OS (PDF)

14. Sklep o potrditvi investicijskega programa za projekt Obnova večnamenskih zgradb skupnega pomena v občini Gornja Radgona za izvedbo v letih 2010/2011 – obrazložitev dr. Tatjana FULDER, direktorica javnega zavoda PORA, razvojna agencija Gornja Radgona
GRADIVO k 14. točki 19. redne seje OS - popravljeno (PDF)

15. Sprejem revidiranega letnega poročila javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o. za leto 2008 (poslovno poročilo in računovodsko poročilo) – obrazložitev Danijel VRZEL, direktor javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o.
GRADIVO k 15. točki 19. redne seje OS (PDF)

16. Soglasje k programu dela javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o. za leto 2009 (finančni načrt in plan dela) – obrazložitev Danijel VRZEL, direktor javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o.
GRADIVO k 16. točki 19. redne seje OS (PDF)

17. Soglasje k predlogom cen storitve pomoči na domu, posredovanega s strani Centra za socialno delo Gornja Radgona – obrazložitev Darja MOČNIK
GRADIVO k 17. točki 19. redne seje OS (PDF)

18. Poslovno poročilo Centra za socialno delo Gornja Radgona za leto 2008 – obrazložitev Marija ŠAUPERL, direktorica Centra za socialno delo Gornja Radgona
GRADIVO k 18. točki 19. redne seje OS (PDF)

19. Sklep o imenovanju članov Nadzornega sveta javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o. – obrazložitev Vinko ROUS, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

20. Sklep o imenovanju nadomestnega člana v Odboru za kmetijstvo in turizem, nadomestnega člana v Odboru za mednarodno sodelovanje, nadomestnega člana v svetu javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Antona Trstenjaka Negova, nadomestnega člana v svetu javnega zavoda PORA, razvojna agencija Gornja Radgona in nadomestnega člana v svetu javnega Zavoda za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona – obrazložitev Vinko ROUS, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

21. Odgovori na vprašanja, pobude in predloge članic in članov občinskega sveta
K tej točki dnevnega reda so v pisnem gradivu priloženi odgovori na vprašanja, pobude in predloge, in sicer:
- odgovor na pobudo članice občinskega sveta, gospe Norme BALE;
- odgovor na vprašanje člana občinskega sveta, gospoda Davida ROŠKARJA;
- odgovori na pobudo in dva predloga člana občinskega sveta, gospoda Janka KRALJA;
- odgovori na tri vprašanja člana občinskega sveta, gospoda Ivana KAJDIČA;
- odgovora na dve pobudi člana občinskega sveta, gospoda Branka KOCBEKA;
- odgovora na vprašanje in pobudo člana občinskega sveta, gospoda Zlatka ERLIHA;
- odgovori na tri vprašanja člana občinskega sveta, gospoda Mirana DOKLA;
- odgovor na pobudo člana občinskega sveta, gospoda Slavka LONČARIČA.


Gradivo je priloženo k vsem točkam dnevnega reda, razen k točki št. 18 in št. 19, katero bo po obravnavi s strani Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predloženo pred samo sejo občinskega sveta.

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.