Javni razpis za sofinanciranje programov turističnih društev v občini Gornja Radgona v letu 2009 + RAZPISNA DOKUMENTACIJA

datum: 28.04.2009

kategorija: Razpis

Priponke:RAZPISNA DOKUMENTACIJA (PDF)
RAZPISNA DOKUMENTACIJA (DOC)

* * *

OBČINA GORNJA RADGONA
ŽUPAN
Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona
Tel: 02/564-38-38, Fax: 02/564-38-14
http://www.gor-radgona.si
e-pošta: tajnistvo.zupana@gor-radgona.si

Občina Gornja Radgona na podlagi 4. člena Pravilnika o sofinanciranju programov društev na področju turizma v Občini Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 44/2008,) in določil Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2009 (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 48/2008, objavlja
Javni razpisza sofinanciranje programov turističnih društev v občini Gornja Radgona v letu 20091. PREDMET JAVNEGA RAZPISA:Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti turističnih društev na področju turizma v Občini Gornja Radgona za leto 2009, z naslednjimi vsebinami:
– izvajanje promocijskih dejavnosti lokalnega in širšega pomena: predstavitev Občine in društva na raznih sejmih, razstavah in drugih prireditvah doma, v tujini, ipd.,
– izdajanje promocijskega materiala: zgibanka, razglednica, brošura, ipd.,
– spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma,
– akcije na področju ohranjanja kulturne in naravne dediščine, urejanja in olepšanja okolja, ohranjanja starih šeg in navad (običajev), urejanje in vzdrževanje poti, razgledišč, čistilne akcije in podobno, spodbujanje k ohranjanju domačih obrti in dopolnilnih dejavnosti ipd.,
– organiziranje in izvedba prireditev lokalnega in širšega pomena,
– aktivnosti za zagotavljanje podmladka: organizacija delavnic za otroke in mladino,
– izobraževanje članov za namene pospeševanja dejavnosti društva: seminarji, predavanja, delavnice, ekskurzije ipd.,
– oblikovanje turističnih izdelkov in turistične ponudbe kraja.

Sredstva niso namenjena za investicije v prostore, temveč zgolj za aktivnosti in dejavnost društev ter programe izvedene v preteklem letu.
Programi morajo biti vsebinsko in časovno opredeljeni, z izdelano finančno konstrukcijo ter poročilom.2. POGOJI ZA SODELOVANJE IN PRIJAVO NA JAVNI RAZPISNa razpis se lahko prijavijo turistična društva oziroma društva, ki imajo v ustanovitvenem aktu določeno turistično dejavnost in izpolnjujejo naslednje pogoje:
• da so registrirana po zakonu o društvih,
• da imajo sedež na območju občine Gornja Radgona,
• da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini,
• da imajo poravnane vse davke in druge obvezne zakonske in poslovne obveznosti,
• da imajo materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za izvajanje dejavnosti,
• da delujejo najmanj eno leto,
• da izpolnjujejo pogoje iz Pravilnika o sofinanciranju programov društev na področju turizma v občini Gornja Radgona.3. VIŠINA ZAGOTOVLJENIH PRORAČUNSLKIH SREDSTEV: Višina sredstev za sofinanciranje aktivnosti društev na področju turizma je 7.365,00 EUR.Če sredstva za sofinanciranje projektov društev niso porabljena, se v sorazmernem deležu glede na sofinanciranje delovanja in programov društev razdelijo med prijavljena društva.4. KRITERIJI IN MERILA ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV NA PODROČJU TURIZMA:
Komisija pri izboru programov in projektov za višino sofinanciranja določi na podlagi izpolnjevanja meril in kriterijev ob upoštevanju specifičnosti posameznih programov po Pravilniku o sofinanciranju programov društev na področju turizma v občini Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 44/2008 v nadaljevanju - Pravilnik) .
Merila so v obliki točkovnega sistema. Vrednost točke se izračunava na podlagi razpoložljivih proračunskih sredstev in skupnega števila točk ovrednotenih programov.

Pri izboru za sofinanciranje programov na področju turizma komisija upošteva naslednja merila in kriterije:

1. Spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanje turizma:
1.1. organizacija projektov s področja pospeševanja turizma 100 točk/projekt
1.2. organizacija in izvedba natečajev (npr. natečaj za najlepšo okolico,..) 100 točk/natečaj
1.3. organizacija drugih aktivnosti za občane 50 točk/aktivnost

2. Organizacija in sodelovanje na področju izobraževanja
2.1. organizacija in izvedba strokovne ekskurzije 100 točk/projekt
2.2. organizacija in izvedba seminarjev, delavnic na temo izobraževanje 100 točk/projekt
2.3. udeležba in sodelovanje na seminarju ali delavnici na temo izobraževanje 20 točk/udeležbo

3. Akcije na področju urejanja okolja:
3.1. izvedba čistilnih akcij v kraju 50 točk/akcijo
3.2. olepšanje kraja z zasajanjem rož, vzdrževanje in urejanje cvetličnih gred 100 točk/akcijo
3.3. urejanje in vzdrževanje s turizmom povezanih objektov v kraju 100 točk/akcijo
3.4. urejanje in vzdrževanje tematskih poti 100 točk/akcijo

4. Akcije na področju ohranjanja naravne in kulturne dediščine kraja in območja
4.1. organizacija projektov s področja ohranjanja dediščine kraja 100 točk/projekt
4.2. udeležba in sodelovanje pri drugih projektih ohranjanja dediščine kraja 50 točk/udeležbo

5. Organizacija in sodelovanje na s turizmom povezanih prireditvah
5.1. organizacija s turizmom povezano prireditev v Občini 100 točk/prireditev
5.2. sodelovanje na s turizmom povezani prireditvi 50 točk/sodelovanje
5.3. sodelovanje na s turizmom povezani prireditvi izven Občine 50 točk/sodelovanje

6. Izvajanje promocijskih in drugih aktivnosti društva
6.1. za vse programske in materialne stroške na leto 100 točk/skupno število
6.2. izdaja biltenov in drugih informativno-promocijskih materialov 200 točk/vsako izdajo
6.3. izvedba aktivnosti za zagotavljanje turističnega podmladka 100 točk/aktivnost

7. Oblikovanje turističnih izdelkov in turistične ponudbe kraja
7.1. Oblikovanje turističnih izdelkov (spominek) 200 točk/izdelek
7.2. Oblikovanje nove turistične ponudbe kraja - programi (npr. tematske poti) 200 točk/projekt

8. Aktivnosti, ki se ne uvrstijo med navedene dogodke
8.1. večjega pomena 100 točk/aktivnost
8.2. manjšega pomena 50 točk/aktivnost

Pri izvedenih aktivnostih v kraju, kjer je možno sodelovanje več društev, se za organizacijo in izvedbo prireditev poda pisno soglasje Krajevne skupnosti v kateri ima društvo sedež. Upošteva se tudi koledar prireditev.
5. VSEBINA VLOGE IN RAZPISNA DOKUMENTACIJAVloga mora biti izključno na obrazcih razpisne dokumentacije in mora vsebovati vse zahtevane priloge in dokazila, ki so navedene v razpisni dokumentaciji.
Vlogo z vso potrebno dokumentacijo je potrebno predložiti v zaprti kuverti z oznako
"Ne odpiraj-javni razpis za programe v turizmu", do vključno 29. maja 2009Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo:
- v tajništvu občine Gornja Radgona, Partizanska cesta 3;
- na spletni strani občine Gornja Radgona: www.gor-radgona.si
Vse informacije glede razpisa so na voljo na tel. številki 564 38 31 (Majda Ferenc) ali po elektronski pošti: majda.ferenc@gor-radgona.si6. OBRAVNAVA VLOGZa vsako vlogo komisija ugotovi ali je pravočasna, ali jo je vložila upravičena oseba in ali je popolna glede na besedilo javnega razpisa. Upoštevajo in ocenjujejo se prijave društev, ki izpolnjujejo pogoje 2. in 3. člena Pravilnika.
Po ugotovitvi komisije o izpolnjevanju pogojev za kandidaturo na razpisu, komisija pristopi k ocenjevanju prijavljenih programov v skladu z merili, ki so bila navedena v javnem razpisu oz. v razpisni dokumentaciji in v skladu, ki jih določa Pravilnik.
Komisija lahko posameznega kandidata pozove k dopolnitvi vloge. Kandidat mora svojo vlogo dopolniti najkasneje v 5 dneh od prejema poziva. Če vloga v navedenem roku ni dopolnjena, se zavrže kot nepopolna.
Komisija najkasneje v roku 30 dni od roka za oddajo prijave na javni razpis pripravi predlog razdelitve namenskih sredstev, na podlagi katerega direktor občinske uprave izda sklep o višini odobrenih sredstev posameznemu upravičencu.
Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka lahko upravičenec vloži pritožbo županu v roku 8 dni od prejema sklepa. Odločitev župana je dokončna.
Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo.7. NENAMENSKA PORABA SREDSTEVČe društvo dobljenih sredstev delno ali v celoti ne porabi namensko ali da je društvo za katerikoli namen pridobitve sredstev navajalo neresnične podatke, Občina prekine pogodbo in zahteva vrnitev nenamensko porabljenih sredstev, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi.
Društvo, ki krši navedena določila, ne more kandidirati za sredstva iz občinskega proračuna na naslednjem javnem razpisu Občine.


Številka: 322-05/2009-202
Datum: 21. 4. 2009

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ l.r.