Sklepi 20. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, z dne 6. 7. 2009

datum: 14.07.2009

kategorija: Sklepi občinskega sveta

Dnevni red in sprejeti sklepi 20. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki je bila v ponedeljek, dne 6. 7. 2009, s pričetkom ob 14. uri, v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni.

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

2. Obravnava in sprejem zapisnika 19. redne seje občinskega sveta in dobeseden zapis 14. točke dnevnega reda 18. redne seje občinskega sveta
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema zapisnik 19. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, z dne 24.04.2009 v predloženi vsebini.

SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema dobeseden zapis 14. točke dnevnega reda 18. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, z dne 23.02.2009 v predloženi vsebini.

3. Obravnava in sprejem dnevnega reda

4. Vprašanja, pobude in predlogi članic in članov občinskega sveta

5. Informacija o opravljenih aktivnostih župana med sejama

6. Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v občini Gornja Radgona (druga obravnava)
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema predlog Odloka o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v občini Gornja Radgona – druga obravnava.


7. Odlok o javni gasilski službi v občini Gornja Radgona (druga obravnava)
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema predlog Odloka o javni gasilski službi v občini Gornja Radgona – druga obravnava.

8. Odlok spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Zavoda za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona (skrajšani postopek)
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Zavoda za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona – skrajšani postopek.


9. Odlok o pripojitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Janka Šlebingerja Gornja Radgona k javnemu vzgojnoizobraževalnemu zavodu Osnovna šola Gornja Radgona (skrajšani postopek)
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema predlog Odloka o pripojitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Janka Šlebingerja Gornja Radgona k javnemu vzgojno izobraževalnemu zavodu Osnovna šola Gornja Radgona – skrajšani postopek.


10. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Gornja Radgona (prva obravnava)
SKLEP:
1. Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema predlog Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Gornja Radgona – prva obravnava.
2. V nadaljevanju seje se v predloženem besedilu opravi druga obravnava predloga Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Gornja Radgona.


SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema predlog Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Gornja Radgona – druga obravnava.


11. Odlok o oskrbi s pitno vodo v občini Gornja Radgona (prva obravnava)
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema predlog Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Gornja Radgona – prva obravnava.

12. Sklep o soglasju k predlogu cenika za turistično vodenje na območju občine Gornja Radgona
SKLEP:
1. Občinski svet Občine Gornja Radgona soglaša s predlogom cenika za turistično vodenje na območju občine Gornja Radgona, in sicer:
1. SLOVENSKI JEZIK
Ura vodenja po občini za skupino do 20 oseb: 40,00 €.
Ura vodenja po občini za skupino nad 20 oseb: 2,00 € po osebi.
Ura individualnega vodenja: 20,00 €.
2. TUJI JEZIK (NEMŠKI, ANGLEŠKI, HRVAŠKI)
Ura vodenja po občini za skupino do 20 oseb: 40,00 €.
Ura vodenja po občini za skupino nad 20 oseb: 2,00 € na osebo.
Ura individualnega vodenja: 20,00 €.
Vse cene so bruto.
2. Občinski svet soglaša s predlogom vrednosti urne postavke za opravljeno vodenje turističnega vodnika v občini Gornja Radgona, in sicer:
- urna postavka lokalnega turističnega vodnika: 15,00 € bruto.
3. Navedeni sklep se uporablja z dnem sprejetja na občinskem svetu dalje in velja za obdobje enega leta.
4. Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih.

13. Sklep o odvzemu statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena nepremičnini parc. št. 1234, k.o. Gornja Radgona
SKLEP:
1. Nepremičnini parc. št. 1234, k.o. Gornja Radgona, cesta v izmeri 8971 m2 se odvzame status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
2. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona, v lokalnem časopisu Prepih.


14. Premoženjska bilanca Občine Gornja Radgona na dan 31.12.2008
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema Premoženjsko bilanco Občine Gornja Radgona na dan 31. 12. 2008, v predloženi vsebini.

15. Analiza finančnega poslovanja posrednih uporabnikov proračuna v letu 2008 na podlagi zaključnih računov
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona se je seznanil s finančnim poslovanjem naslednjih posrednih uporabnikov proračuna v letu 2008:
- javni vzgojnoizobraževalni zavod OŠ Gornja Radgona,
- javni vzgojnoizobraževalni zavod OŠ dr. Antona Trstenjaka Negova,
- javni vzgojnoizobraževalni zavod OŠ dr. Janka Šlebingerja Gornja Radgona,
- javni vzgojnoizobraževalni zavod Glasbena šola Gornja Radgona,
- javni vzgojnovarstveni zavod Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona,
- javni zdravstveni zavod Zdravstveni dom Gornja Radgona,
- javni zavod Ljudska univerza Gornja Radgona.


16. Dopolnitev programa prodaje občinskega stvarnega premoženja na območju občine Gornja Radgona za leto 2009
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema dopolnitev programa prodaje občinskega stvarnega premoženja na območju občine Gornja Radgona za leto 2009.


17. Sklep o uskladitvi dejanskega stanja z zemljiškoknjižnim stanjem za zemljišča parc. št. 877/6, 877/7 in 877/8 k.o. Sp. Ščavnica, na katerem stojita gasilski dom in dom občanov Sp. Ščavnica
SKLEP:
Občina Gornja Radgona soglaša, da se za zemljišče parc. št. 877/8 k.o. Sp. Ščavnica, na katerem stoji gasilski dom Sp. Ščavnica, uskladi zemljiškoknjižno stanje z dejanskim s tem, da se izvedejo vsi potrebni pravni posli za uskladitev.

18. Sklep o soglasju k splošnim pogojem za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja za geografsko območje Občine Gornja Radgona
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona daje soglasje k Splošnim pogojem za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja za geografsko območje Občine Gornja Radgona.


19. Sprejem revidiranega letnega poročila Mariborskega vodovoda, javno podjetje, d.d. za leto 2008
SKLEP:
1. Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema Letno poročilo 2008 javnega podjetja Mariborski vodovod d.d.
2. Mariborski vodovod d.d. pokrije v breme obveznosti do Občine Gornja Radgona amortizacijo infrastrukuture, ki je ni bilo mogoče vračunati v ceno proizvodov v višini 9.369,36 EUR.


20. Predlog Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za spremembo ali dopolnitev Odloka o lovsko upravljavskih območjih v Republiki Sloveniji in njihovih mejah ter Odloka o loviščih v Republiki Sloveniji in njihovih mejah
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona ugotavlja, da so pri postopku priprave strokovnih podlag za določitev Pomursko lovsko upravljavskega območja (v nadaljevanju: LUO) ugotovljene pomanjkljivosti in nezakonitosti, saj si območna enota Zavoda za gozdove iz Murske Sobote v postopku ni pridobila mnenja lokalne skupnosti in Kmetijsko gozdarske zbornice za Pomurje.
Zaradi navedenega Občinski svet Občine Gornja Radgona predlaga Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, da v najkrajšem času spremeni ali dopolni Odlok o lovsko upravljavskih območjih v Republiki Sloveniji in njihovih mejah (Uradni list RS št. 110/04) ter Odlok o loviščih v Republiki Sloveniji in njihovih mejah (Uradni list RS, št. 128/04), kjer se vnesejo spremembe tako, da se območje vasi Zagajski Vrh kakor tudi celotno območje k.o. Sp. Ščavnica ponovno vključi v Pomursko LUO, in sicer v območje Lovske družine Gornja Radgona in Negova.


21. Sklep o imenovanju članov Nadzornega sveta javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o.
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona za člane Nadzornega sveta javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o. imenuje:
- Feliks PETEK, 
*********************************** 
- Stanislav SAKOVIČ, 
*********************************** 
- Nataša LORBER, 
*********************************** 
Mandat članov Nadzornega sveta javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o. traja štiri leta.


22. Sklep o imenovanju nadomestnega člana v Odboru za kmetijstvo in turizem, nadomestnega člana v Odboru za mednarodno sodelovanje, nadomestnega člana v svetu javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Antona Trstenjaka Negova, nadomestnega člana v svetu javnega zavoda PORA, razvojna agencija Gornja Radgona in nadomestnega člana v svetu javnega Zavoda za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona
SKLEP:
1. Za nadomestnega člana v Odboru za kmetijstvo in turizem se imenuje Cvetko Maučec, 
***********************************.
2. Za nadomestnega člana v Odboru za mednarodno sodelovanje se imenuje Cvetko Maučec, 
***********************************.
3. Za nadomestnega člana v svetu javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Antona Trstenjaka Negova se imenuje Branko Kocbek, 
***********************************.
4. Za nadomestnega člana v svetu javnega zavoda PORA, razvojna agencija Gornja Radgona se imenuje Cvetko Maučec, 
***********************************.
5. Za nadomestnega člana v svetu javnega Zavoda za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona se imenuje Nataša Lorber, 
***********************************.

23. Odgovori na vprašanja, pobude in predloge članic in članov občinskega sveta