21. redna seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 28. 9. 2009 (dnevni red in gradivo)

datum: 16.09.2009

kategorija: Gradiva občinskega sveta

Dnevni red in gradivo za 21. redno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki bo v ponedeljek, 28. septembra 2009, s pričetkom ob 14. uri, v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni.


OBČINA GORNJA RADGONA
OBČINSKI SVET
Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona
Tel: 02/564-38-38, Fax: 02/564-38-14
http://www.gor-radgona.si
e-pošta: tajnistvo.zupana@gor-radgona.si

Številka: 013-4/2006-OS/21-F1
Datum: 14. 9. 2009

Na podlagi 22. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 24 z dne 15.10.2006 – UPB1 in št. 47 z dne 01.12.2008) in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 83/99, 104/00 in Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 1 z dne 15.08.2003),

S K L I C U J E M
21. redno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki bo v ponedeljek, 28. septembra 2009, ob 14.00 uri, v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni.

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

2. Obravnava in sprejem zapisnika 20. redne seje občinskega sveta
Zapisnik 20. redne seje OS (PDF)

3. Obravnava in sprejem dnevnega reda

4. Vprašanja, pobude in predlogi članic in članov občinskega sveta

5. Informacija o opravljenih aktivnostih župana med sejama

6. Odlok o oskrbi s pitno vodo v občini Gornja Radgona (druga obravnava) – obrazložitev Valerija FRANGEŽ
GRADIVO k 6. točki 21. redne seje OS (PDF)

7. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za odpravo posledic letnih neurij za sanacijo občinskih cest in objektov komunalne infrastrukture v občini Gornja Radgona za leto 2009 (skrajšani postopek) – obrazložitev Danilo VLAJ
GRADIVO k 7. točki 21. redne seje OS (PDF)

8. Odlok o podelitvi naziva častni občan Občine Gornja Radgona (skrajšani postopek) – obrazložitev Zvonko GREDAR, predsednik Komisije za priznanja, pohvale in nagrade
GRADIVO k 8. točki 21. redne seje OS (PDF)

9. Odlok o občinskih cestah v občini Gornja Radgona (prva obravnava) – obrazložitev Danilo VLAJ
GRADIVO k 9. točki 21. redne seje OS (PDF)

10. Pravilnik o uporabi telovadnice Partizan (skrajšani postopek) – obrazložitev Vladimir MAUKO
GRADIVO k 10. točki 21. redne seje OS (PDF)

11. Sklep o določitvi višine vzdrževalnine vodovodnega priključka in vzdrževalnine obračunskih vodomerov – obrazložitev Danijel VRZEL, direktor javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o.
GRADIVO k 11. točki 21. redne seje OS (PDF)

12. Sklep o podelitvi občinskih priznanj za leto 2009 – obrazložitev Zvonko GREDAR, predsednik Komisije za priznanja, pohvale in nagrade
GRADIVO k 12. točki 21. redne seje OS (PDF)

13. Dopolnitev programa prodaje občinskega stvarnega premoženja na območju občine Gornja Radgona in program nakupov za leto 2009 – obrazložitev Andrej SUBAŠIČ
GRADIVO k 13. točki 21. redne seje OS (PDF)

14. Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Gornja Radgona, za obdobje januar – junij 2009 – obrazložitev Anton KAMPUŠ, župan in Pika Leopoldina VODNIK
GRADIVO k 14. točki 21. redne seje OS (PDF)

15. Poročilo o realizaciji sklepov občinskega sveta v času od 1. 1. 2009 do 31. 7. 2009 – obrazložitev Dragan KUJUNDŽIČ
GRADIVO k 15. točki 21. redne seje OS (PDF)

16. Odgovori na vprašanja, pobude in predloge članic in članov občinskega svetaK tej točki dnevnega reda so v pisnem gradivu priloženi odgovori na vprašanja, pobude in predloge, in sicer:
- odgovora na dve pobudi člana občinskega sveta, gospoda Stanislava Sakoviča;
- odgovori na tri vprašanja člana občinskega sveta, gospoda Zvonka Gredarja;
- odgovori na pet vprašanj člana občinskega sveta, gospoda Ivana Kajdiča;
- odgovori na dve vprašanji in vprašanje s pobudo člana občinskega sveta, gospoda Davida Roškarja;
- odgovora na pobudo in vprašanje člana občinskega sveta, gospoda Marjana Žula;
- odgovora na predlog in pobudo članice občinskega sveta, gospe Norme Bale;
- odgovor na pobudo člana občinskega sveta, gospoda Mitje Ficko.
Gradivo je priloženo k vsem točkam dnevnega reda.Gradivo k 14. točki je bilo članicam in članom občinskega sveta poslano že 31. 7. 2009.

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.