22. redna seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 26. 11. 2009 (dnevni red in gradivo)

datum: 17.11.2009

kategorija: Gradiva občinskega sveta

Dnevni red in gradivo za 22. redno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki bo v četrtek, 26. novembra 2009, s pričetkom ob 14. uri, v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni.

* * *

OBČINA GORNJA RADGONA
OBČINSKI SVET
Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona
Tel: 02/564-38-38, Fax: 02/564-38-14
http://www.gor-radgona.si
e-pošta: tajnistvo.zupana@gor-radgona.si


Številka: 013-4/2006-OS/22-F1
Datum:   13. 11. 2009

Na podlagi 22. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 24 z dne 15.10.2006 – UPB1 in št. 47 z dne 01.12.2008) in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 83/99, 104/00 in Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 1 z dne 15.08.2003),

 
S K L I C U J E M

22. redno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona,
ki bo v četrtek, 26. novembra 2009, ob 14.00 uri,
v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni.

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

1.      Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

2.      Obravnava in sprejem zapisnika 21. redne seje občinskega sveta

3.      Obravnava in sprejem dnevnega reda

4.      Vprašanja, pobude in predlogi članic in članov občinskega sveta

5.      Informacija o opravljenih aktivnostih župana med sejama

6.      Odlok o občinskih cestah v občini Gornja Radgona (druga obravnava)  – obrazložitev Danilo VLAJ

7.      Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2009 (skrajšani postopek) – obrazložitev Anton KAMPUŠ, župan in Pika Leopoldina VODNIK

8.      Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2010 (prva obravnava) – obrazložitev Anton KAMPUŠ, župan in Pika Leopoldina VODNIK

9.      Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Zazidalnem načrtu Gornja Radgona – Trate (skrajšani postopek) – obrazložitev Suzana GRAH

10. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o lokacijskem načrtu za plinifikacijo naselij Gornja Radgona in Radenci (skrajšani postopek) – obrazložitev Suzana GRAH

11. Sklep o prodajni ceni odvajanja in čiščenja komunalnih in industrijskih odpadnih voda ter o višini obračunanega stroška omrežnine – obrazložitev Valerija FRANGEŽ

12. Poročilo nadzornega odbora o izvedbi nadzora Zaključnega računa proračuna Občine Gornja Radgona, ki zajema nadzor nad razpolaganjem s premoženjem, nadzor namenskosti in smotrnosti porabe proračunskih sredstev Občine Gornja Radgona v letu 2008 – obrazložitev Bojan ERLIH, predsednik Nadzornega odbora Občine Gornja Radgona

13. Poročilo nadzornega odbora o izvedbi nadzora finančnega načrta in zaključnega računa Krajevne skupnosti Spodnja Ščavnica za leto 2008 – obrazložitev Bojan ERLIH, predsednik Nadzornega odbora Občine Gornja Radgona

14. Program nakupov za leto 2009, ki zajema nakup nepremičnine parc. št. 649, k.o. Gornja Radgona – obrazložitev Andrej SUBAŠIČ

15. Sklep o prenehanju mandata članu Občinskega sveta Občine Gornja Radgona ter o prenehanju članstva članu v Odboru za kmetijstvo in turizem, v Odboru za mednarodno sodelovanje in v svetu javnega zavoda PORA, razvojna agencija Gornja Radgona – obrazložitev Vinko ROUS, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

16. Odgovori na vprašanja, pobude in predloge članic in članov občinskega sveta
       SKENIRANI ODGOVORI (PDF) - velikost 24,3 MB
 

Gradivo je priloženo k vsem točkam dnevnega reda.


ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.