Sklepi 24. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, z dne 1. 3. 2010

datum: 19.03.2010

kategorija: Sklepi občinskega sveta

Dnevni red in sprejeti sklepi 24. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki je bila v ponedeljek, dne 1. 3. 2010, s pričetkom ob 14. uri, v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni.
 

1.      Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti 

2.      Obravnava in sprejem zapisnika 23. redne seje občinskega sveta
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema zapisnik 23. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, z dne 23. 12. 2009 v predloženi vsebini. 

3.      Obravnava in sprejem dnevnega reda 

4.      Vprašanja, pobude in predlogi članic in članov občinskega sveta 

5.      Informacija o opravljenih aktivnostih župana med sejama 

6.      Potrditev mandata članici Občinskega sveta Občine Gornja Radgona
SKLEP:
Potrdi se mandat članici Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, Vesni FLISAR, ********, ***********************************. 

7.    Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za leto 2010
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema predlog Sklepa o določitvi višine subvencioniranja cene storitev odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za leto 2010. 

8.      Sklep o nakupu delnic družbe Mariborski vodovod, javno podjetje d.d.
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema predlog Sklepa o nakupu delnic družbe Mariborski vodovod, javno podjetje d.d.. 

9.      Dopolnitev programa prodaje občinskega stvarnega premoženja na območju občine Gornja Radgona za leto 2010 (1. del)
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema dopolnitev programa prodaje občinskega stvarnega premoženja na območju občine Gornja Radgona za leto 2010 (1. del). 

10.  Poročilo o realizaciji sklepov občinskega sveta v času od 1. 8. 2009 do 31. 12. 2009
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona se je seznanil s poročilom o realizaciji sklepov občinskega sveta v času od 1. 8. 2009 do 31. 12. 2009. 

11.  Program dela občinskega sveta in občinske uprave občine Gornja Radgona v letu 2010
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema Program dela občinskega sveta in občinske uprave Občine Gornja Radgona v letu 2010. 

12.  Poročilo nadzornega odbora o izvedbi izrednega nadzora izvršenih postopkov pri razpolaganju s premičnim in nepremičnim premoženjem kabelsko-komunikacijskega sistema KS Gornja Radgona ob prenosu premoženja v Zadrugo KKS Gornja Radgona z.b.o.
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema Končno poročilo Nadzornega odbora Občine Gornja Radgona o izvedbi izrednega nadzora izvršenih postopkov pri razpolaganju z nepremičninami, premičninami in premoženjem ter pravni posel med KS Gornja Radgona in Zadrugo KKS Gornja Radgona z.b.o. odobril. 

13.  Sklep o imenovanju komisije za izvedbo javnega natečaja za imenovanje direktorja javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o.
SKLEP:
1.      Imenuje se komisija za izvedbo javnega natečaja za imenovanje direktorja javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o. v sestavi:
- Andrej HUSAR – predsednik
- Dragan KUJUNDŽIČ – član
- Miran DOKL – član
2.      Dela in naloge komisije so določena v Odloku o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o. in Statutu javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o.. 

14.  Sklep o imenovanju nadomestnega člana v Odboru za kmetijstvo in turizem, v Odboru za mednarodno sodelovanje, v Odboru za proračun, finance in premoženjske zadeve in nadomestnega člana v svetu javnega zavoda PORA, razvojna agencija Gornja Radgona
SKLEP:
1.      Za nadomestnega člana v Odboru za kmetijstvo in turizem se imenuje Vesna Flisar,  ***********************************
2.      Za nadomestnega člana v Odboru za mednarodno sodelovanje se imenuje Vesna Flisar, ***********************************.
3.      Za nadomestnega člana v Odboru za proračun, finance in premoženjske zadeve se imenuje Irena Svetec, ***********************************.
4.      Za nadomestnega člana v svetu javnega zavoda PORA, razvojna agencija Gornja Radgona se imenuje Vesna Flisar, *********************************** 

15.  Odgovori na vprašanja, pobude in predloge članic in članov občinskega sveta