25. redna seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 26. 4. 2010 (dnevni red in gradivo)

datum: 14.04.2010

kategorija: Gradiva občinskega sveta

Dnevni red in gradivo za 25. redno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki bo v ponedeljek, 26. aprila 2010, s pričetkom ob 14. uri, v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni.

* * *

OBČINA GORNJA RADGONA
OBČINSKI SVET
Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona
Tel: 02/564-38-38, Fax: 02/564-38-14
http://www.gor-radgona.si
e-pošta:

Številka: 013-4/2006-OS/25-F1
Datum:   14. 4. 2010


Na podlagi 22. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 24 z dne 15.10.2006 – UPB1 in št. 47 z dne 01.12.2008) in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 83/99, 104/00 in Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 1 z dne 15.08.2003),

 

SKLICUJEM

25. redno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona,

ki bo v ponedeljek, 26. aprila 2010, ob 14.00 uri,

v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni.

 

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED

1.      Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

2.      Obravnava in sprejem zapisnika 24. redne seje občinskega sveta

3.      Obravnava in sprejem dnevnega reda

4.      Vprašanja, pobude in predlogi članic in članov občinskega sveta

5.      Informacija o opravljenih aktivnostih župana med dvema sejama

6.     Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje občine Gornja Radgona (skrajšani postopek) – obrazložitev Suzana GRAH

7.     Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Gornja Radgona (skrajšani postopek) – obrazložitev Vladimir MAUKO

8.     Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Antona Trstenjaka Negova (prva obravnava) – obrazložitev Vladimir MAUKO

9.     Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona (prva obravnava) – obrazložitev Vladimir MAUKO

10.  Zaključni račun proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2009 – obrazložitev Anton KAMPUŠ, župan in Pika Leopoldina VODNIK
–        Revizijsko poročilo o notranjem poslovanju Občine Gornja Radgona za leto 2009

11.  Koledar prireditev v letu 2010 v občini Gornja Radgona – obrazložitev Norma BALE, podpredsednica Komisije za prireditve

12.  Soglasje k finančnemu načrtu in planu dela javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o. za leto 2010 – obrazložitev Danijel VRZEL, direktor javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o.

13.  Poslovno poročilo Centra za socialno delo Gornja Radgona za leto 2009 – obrazložitev Marija ŠAUPERL, direktorica Centra za socialno delo Gornja Radgona
Predlog sklepa z obrazložitvijo

14.  Sklep o imenovanju v.d. direktorja javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o. – obrazložitev Vinko ROUS, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

15.  Odgovori na vprašanja, pobude in predloge članic in članov občinskega sveta


Gradivo je priloženo k vsem točkam dnevnega reda, razen k točki št. 14, katero bo po obravnavi s strani Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predloženo v dodatnem gradivu pred samo sejo občinskega sveta.

  


DODATNO GRADIVO (PDF)