JAVNI POZIV političnim strankam, drugim organizacijam občanov ter občanom za predlaganje kandidatov za člane in namestnike članov Občinske volilne komisije Gornja Radgona - rok do 26. 5. 2010

datum: 22.04.2010

kategorija: Razpis

JAVNI POZIV (PDF)

* * *

OBČINA GORNJA RADGONA
OBČINSKI SVET
Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona
Tel: 02/564-38-38, Fax: 02/564-38-14
http://www.gor-radgona.si
e-pošta: tajnistvo.zupana@gor-radgona.si

Številka: 040-1/2010-U112
Datum:  20.04.2010
 

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalnih volitvah (ZLV) (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB3, 45/2008) in 13. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 24 z dne 15.10.2006 – UPB1 in št. 47 z dne 01.12.2008) je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona na svoji 17. seji dne 20.04.2010 sprejela in objavlja

 

JAVNI POZIV

političnim strankam, drugim organizacijam občanov ter občanom za predlaganje kandidatov za člane in namestnike članov Občinske volilne komisije Gornja Radgona

 

Zakon o lokalnih volitvah (ZLV) (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB3, 45/2008 – v nadaljevanju: ZLV) v 35. členu določa, da občinsko volilno komisijo sestavljajo predsednik in trije člani ter njihovi namestniki. Predsednik volilne komisije in njegov namestnik se imenujeta izmed sodnikov ali izmed drugih diplomiranih pravnikov. Ostali člani volilne komisije in njihovi namestniki se imenujejo po predlogih političnih strank, drugih organizacij občanov v občini ter občanov.


V skladu z 38. členom ZLV mandat članov občinske volilne komisije, ki jo imenuje občinski svet občine, traja štiri leta. Sedanja Občinska volilna komisija Gornja Radgona je bila imenovana s Sklepom o imenovanju občinske volilne komisije Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 26/2003), njena sestava pa spremenjena s Sklepom o spremembi Sklepa o imenovanju občinske volilne komisije Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 23 z dne 01.09.2006).


Občinsko volilno komisijo v skladu z določbami ZLV in Statuta Občine Gornja Radgona imenuje občinski svet na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.


Na podlagi navedenega Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja poziva politične stranke, druge organizacije občanov ter občane Občine Gornja Radgona, da do vključno 26. 5. 2010 posredujejo predloge kandidatov za člane in namestnike članov občinske volilne komisije. Predloge pošljite na naslov: Občina Gornja Radgona, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona.


V predlogu mora predlagatelj posredovati naslednje podatke o kandidatih:

-       ime in priimek,

-       rojstne podatke,

-       podatke o prebivališču,

-       podatke o izobrazbi in

-       soglasje kandidata k predlogu kandidature.


Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja bo za nov mandat pripravila predlog sestave komisije za obravnavo in potrditev na Občinskemu svetu Občine Gornja Radgona.


Ta javni poziv se objavi na oglasni deski in spletni strani Občine Gornja Radgona.

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
predsednik
Vinko ROUS, l.r.