JAVNO ZBIRANJE PONUDB za prodajo nepremičnin v lasti Občine Gornja Radgona – rok do 24. 5. 2010

datum: 06.05.2010

kategorija: Razpis

JAVNO ZBIRANJE PONUDB (PDF)

* * *

Občina Gornja Radgona objavlja na podlagi Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 100/09) ter Programa prodaje občinskega stvarnega premoženja, naslednje
 

JAVNO ZBIRANJE PONUDB
za prodajo nepremičnin 


I. Predmet prodaje:

1.      Poslovno-stanovanjski objekt Jurkovičeva 21, 23 v Gornji Radgoni v izmeri 318 m2 s pripadajočim dvoriščem v velikosti 186 m2 in gospodarskim poslopjem v velikosti 16 m2, na parc. št. 82/6 in 82/7, obe k.o. Gornja Radgona, komunalno opremljeno, za izhodiščno ceno 41.800,00 EUR. Poslovno-stanovanjskega objekta ni možno porušiti, ampak je dovoljena le rekonstrukcija in prenova objekta pod pogoji Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

2.      Poslovno-stanovanjska stavba na Partizanski 34 (prej trgovina Tina v pritličju in stanovanje v nadstropju) v velikosti 111,48 m2 na parc. št. 718/1, k.o. Gornja Radgona (solastniški delež občine 43/68) s pripadajočim stavbnim zemljiščem v velikosti 144 m2 na parc. št. 718/2, k.o. Gornja Radgona (solastniški delež občine 130/144), vse skupaj deleži občine za izhodiščno ceno 29.743,40 EUR. Novi lastnik občinskih deležev se zavezuje, da bo na zemljišču parc. št. 718/2, k.o. Gornja Radgona sklenil služnostno pogodbo za pravico hoje in vožnje ter pravico parkiranja za potrebe stanovanjske hiše in poslovnega prostora (trgovine) z lastnikoma sosednjega zemljišča parc. št. 717, k.o. Gornja Radgona ga. Mileno Basarič in g. Viljemom Dibelčarjem, ki sta jo dejansko izvrševala več kot petdeset let, in sicer zaradi dostopa do stanovanjske hiše in do poslovnega prostora (trgovina), ki se nahajata na navedeni parc. št. 717, k.o. Gornja Radgona. 

3.      Nezazidano stavbno zemljišče v Gornji Radgoni (v stanovanjskem naselju na Tratah) v izmeri 848 m2 na parc. št. 219/26, k.o. Gornja Radgona, delno komunalno opremljeno, za izhodiščno ceno 42.485,00 EUR.

Izhodiščna cena predstavlja ceno stavbnega zemljišča in objektov, ne vključuje pa davka na promet nepremičnin ali DDV, komunalnega prispevka, stroškov izvedbe in navezave komunalnih naprav in ostale infrastrukture, plačila priključitve na vodovodno omrežje, kanalizacijo, električno in telefonsko omrežje ter izdelave tehnične dokumentacije.

Na zemljišču, oz. na nepremičnini pod zap. št. 3. je možna gradnja objektov v skladu z določili in pogoji Odloka o zazidalnem načrtu »Gornja Radgona – Trate«.


II. Pogoji razpisa:

1.      Na javnem zbiranju ponudb za prodajo nepremičnin lahko sodelujejo fizične in pravne osebe pod naslednjimi pogoji:-  da v ponudbi navedejo nepremičnino z izhodiščno ceno ali ceno nad izhodiščno ceno,

-  da predložijo potrdilo o državljanstvu oziroma izpisek iz sodnega registra za pravne osebe,

-  da plačajo varščino v višini 10% od izhodiščne cene na Podračun pri UJP št. 01229-0100012643, sklic na št. 720000,

-  izbrani ponudnik mora v 15 dneh po prejemu sklepa o izbiri skleniti pogodbo in plačati kupnino v 30 dneh po podpisu pogodbe v enkratnem znesku.
 

2.      Če se bo za posamezno nepremičnino prijavilo več ponudnikov, ki bodo izpolnjevali razpisne pogoje, bo imel prednost tisti, ki za nepremičnino ponudi višjo ceno.
 

3.      Ponudniki morajo oddati pisne ponudbe v zaprti ovojnici najkasneje do 24. 5. 2010 do 15.00 ure na naslov: 

OBČINA GORNJA RADGONA, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona, oznako: »JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO NEPREMIČNIN – PONUDBA ZA ODKUP – NE ODPIRAJ«


4.      Ponudbi je treba priložiti:

-  potrdilo o državljanstvu za fizične osebe oziroma izpisek iz sodnega registra za pravne osebe

-  potrdilo o plačilu varščine v višini 10% od izhodiščne cene
 

Varščina bo izbranemu ponudniku vračunana v kupnino, drugim pa bo brez obresti vrnjena v 15 dneh po izdaji sklepa o izbiri ponudnika. 

Če izbrani ponudnik ne sklene kupoprodajne pogodbe oziroma ne plača kupnine v navedenem roku, se domneva, da je odstopil od nakupa, plačana varščina se mu ne vrne in zapade v korist Občine Gornja Radgona. 
 

5.      Davek na promet nepremičnin oziroma DDV, stroške overitve pogodbe in stroške izvedbe pogodbe v zemljiški knjigi nosi kupec.
 

6.      Javno odpiranje ponudb bo naslednji dan po poteku roka za oddajo ponudbe ob 12.00 uri v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona. Upoštevane bodo le pravilno opremljene ponudbe, ki bodo pravočasno prispele na naslov Občine Gornja Radgona. Pred pričetkom odpiranja ponudb morajo navzoči predstavniki ponudnikov predložiti pismena pooblastila za zastopanje ponudnika.
 

7.      Najugodnejši ponudnik bo izbran s sklepom v roku 15 dni po poteku roka za oddajo ponudb.
 

8.      Vse nepremičnine so naprodaj po načelu »videno – kupljeno«.
 

9.      Ta razpis ne zavezuje prodajalca, da z najboljšim ali katerimkoli ponudnikom sklene pogodbo o prodaji.
 

10.  Plačilo kupnine v roku, ki je določen v četrti alineji točke II/1, je bistvena sestavina predmetnega javnega zbiranja ponudb za prodajo nepremičnin.


Vse podrobnejše informacije v zvezi s predmetom prodaje lahko dobijo ponudniki na tel. št. 02/564-38-38, 031/704-653 - kontaktna oseba g. Andrej SUBAŠIČ. Ogled je mogoč po predhodnem dogovoru. 

 

                                                                                                                    ŽUPAN
                                                                                               OBČINE GORNJA RADGONA
                                                                                                          Anton KAMPUŠ, l.r.