SKLEP o javni razgrnitvi predloga Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje trgovskega centra Marjanca v Gornji Radgoni

datum: 12.05.2010

kategorija: Sporočilo za javnost

SKLEP (PDF)

* * *

Na podlagi 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07) ter 33. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 24/06 – UPB1 z dne 15. 10. 2006 in 47/08 z dne 1. 12. 2008) je župan Občine Gornja Radgona, sprejel naslednji

 

SKLEP
o javni razgrnitvi predloga Občinskega podrobnega prostorskega načrta
za območje trgovskega centra Marjanca v Gornji Radgoni

 

1. člen 

Javno se razgrne predlog Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje trgovskega centra Marjanca v Gornji Radgoni (v nadaljevanju OPPN), ki ga je izdelalo podjetje PROJEKT-INVEST, d. o. o., Cankarjeva 12, 9250 Gornja Radgona, pod številko 089/2009, marec 2010.

 

2. člen 

Predlog OPPN bo javno razgrnjen vsak delovni dan v času uradnih ur na sedežu Občine Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona, za čas 31 dni od dneva objave v lokalnem časopisu Prepih.

 

3. člen 

V času javne razgrnitve bo v sredo dne 9. 6. 2010 ob 16.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona javna obravnava.

Pisne pripombe in predloge lahko zainteresirana javnost poda v času javne razgrnitve v tajništvu župana Občine Gornja Radgona ali na kraju javne obravnave. Občina Gornja Radgona bo preučila pripombe in predloge javnosti in v roku 15 dni po končani javni razgrnitvi do njih zavzela stališča, ki bodo objavljena na spletni strani Občine Gornja Radgona http://www.gor-radgona.si.

 

4. člen 

Ta sklep se objavi v lokalnem časopisu Prepih, na oglasni deski in spletni strani Občine Gornja Radgona. 

 

Številka: 007-9/2009
Datum: 11. 5. 2010

                                                                                                             ŽUPAN
                                                                                         OBČINE GORNJA RADGONA
                                                                                                    Anton KAMPUŠ, l.r.