JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov kmetijskih društev v občini Gornja Radgona v letu 2010 - rok do 21. 6. 2010 + RAZPISNA DOKUMENTACIJA

datum: 13.05.2010

kategorija: Razpis

JAVNI RAZPIS (PDF)

RAZPISNA DOKUMENTACIJA (PDF)

RAZPISNA DOKUMENTACIJA (DOC)

* * *

OBČINA GORNJA RADGONA
ŽUPAN
Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona
Tel: 02/564-38-38, Fax: 02/564-38-14
http://www.gor-radgona.si
e-pošta: tajnistvo.zupana@gor-radgona.si


Na podlagi 9. in 33. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 21/06 – UPB1, 47/08) in določil Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2010 (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona – lokalni časopis Prepih, št. 52/2009) objavljam

 

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje programov kmetijskih društev v občini Gornja Radgona v letu 2010
 

 

I.                   PREDMET JAVNEGA RAZPISA

je sofinanciranje programov in projektov kmetijskih društev preteklega leta.

Sredstva niso namenjena za investicije v prostore, temveč zgolj za aktivnosti in dejavnosti društev ter za že izvedene programe. Programi morajo biti vsebinsko in časovno opredeljeni, z izdelano finančno konstrukcijo ter poročilom.

 

II.                UPRAVIČENCI

do sredstev so kmetijska društva in druga združenja s področja kmetijstva, ki imajo sedež in delujejo na območju občine Gornja Radgona ter društva in združenja, ki nimajo sedeža v občini Gornja Radgona, združujejo pa najmanj deset članov društva iz območja občine Gornja Radgona.

 

III.             POGOJI ZA KANDIDIRANJE NA JAVNEM RAZPISU IN MERILA:

Na razpis se lahko prijavijo društva, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • da so registrirana po zakonu o društvih,
 • da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini,
 • da imajo poravnane vse davke in druge obvezne zakonske in poslovne obveznosti,
 • da imajo materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za izvajanje dejavnosti,
 • da delujejo najmanj eno leto,
 • da izpolnjujejo pogoje in merila tega razpisa in k razpisu priložijo vso popolno zahtevano dokumentacijo,
 • da se vključujejo v aktivnosti v Občini in o tem vodijo evidenco,
 • da v tekočem letu še niso prejeli sredstev za te namene iz proračuna.

Merila so objavljena pod točko 3 v razpisni dokumentaciji.

 

IV.              OKVIRNA VIŠINA SREDSTEV

znaša 5.000 EUR.

Če sredstva za sofinanciranje projektov društev niso porabljena, se v sorazmernem deležu glede na sofinanciranje delovanja in programov društev razdelijo med prijavljena društva.

 

V.                 ROK IN NAČIN VLOŽITVE VLOGE

Rok za vložitev vloge je do vključno 21. junija 2010.

Vloga se odda neposredno v sprejemni pisarni Občine Gornja Radgona (1. nadstropje) ali pošlje priporočeno po pošti na naslov: Občina Gornja Radgona, Partizanska 13, 9250 Gornja Radgona, v zaprti kuverti z navedbo naslova Občine in oznako »NE ODPIRAJ – JAVNI RAZPIS – PROGRAMI KMETIJSKIH DRUŠTEV!«. Na hrbtni strani mora biti naveden naziv in naslov vlagatelja.

 

VI.              ROK O OBVEŠČANJU O IZIDU JAVNEGA RAZPISA

O izidu razpisa bodo vlagatelji obveščeni v 30 dneh po končanem razpisu.

 

VII.           VSEBINA VLOGE IN RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Vloga za razpis mora biti vložena izključno na obrazcih razpisne dokumentacije in mora vsebovati vse zahtevane priloge, dokazila oz. izjave, ki so navedene v razpisni dokumentaciji.

Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo

 • vsak delavnik v času uradnih ur v tajništvu Občine Gornja Radgona, Partizanska 13, 9250 Gornja Radgona,
 • na spletni strani Občine Gornja Radgona www.gor-radgona.si,
 • na spletni strani PORA Gornja Radgona: www.pora-gr.si 

Vse informacije v zvezi z javnim razpisom je možno dobiti pri Majdi Ferenc vsak delavnik na tel. št. 02/564 38 35 ali na elektronskem naslovu: .

 

VIII.        UPRAVIČENI STROŠKI IN VIŠINA SOFINANCIRANJA

Namen sofinanciranje so upravičeni stroški za izvedene aktivnosti, programe in projekte s strani društva. Sredstva za investicije v prostore in opremo niso upravičeni stroški.

 

IX.              OBRAVNAVA VLOG IN NAČIN OBVEŠČANJA

Pravočasno prispele vloge obravnava in ocenjuje komisija, ki jo imenuje župan. Vloge, ki ne bodo prispele v razpisanem roku, se s sklepom zavrže, neutemeljene pa se zavrne.

Vlagatelje nepopolnih vlog komisija pozove k dopolnitvi vloge. Rok za dopolnitev je 5 dni od vročitve poziva za dopolnitev. Če vloga v navedenem roku ni dopolnjena, se zavrže kot nepopolna.

Komisija najkasneje v roku 15 dni od roka za oddajo vloge na javni razpis pripravi predlog razdelitve sredstev, na podlagi katerega občinska uprava najkasneje 20 dni od roka za oddajo vloge izda sklep o višini odobrenih sredstev posameznemu upravičencu.

Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka lahko upravičenec vloži pritožbo županu v roku 8 dni od prejema sklepa. Odločitev župana je dokončna.

Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo. V primeru, da upravičenec ne podpiše pogodbe v za to določenem roku, se šteje, da od pogodbe odstopa.

 

X.                 NENAMENSKA PORABA SREDSTEV

Če društvo dobljenih sredstev delno ali v celoti ne porabi namensko ali da je društvo za katerikoli namen pridobitve sredstev navajalo neresnične podatke, občina prekine pogodbo in zahteva vrnitev nenamensko porabljenih sredstev, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi. 

 

Številka: 330-1/2010-U106
Datum:   7. 5. 2010