JAVNI RAZPIS za oddajo poslovnega prostora v najem - rok do 28. 6. 2010

datum: 15.06.2010

kategorija: Razpis

JAVNI RAZPIS (PDF)

* * *

Na podlagi 7. člena Pravilnika o določitvi načina in pogojev upravljanja s poslovnimi prostori in o oddajanju poslovnih prostorov v najem (Uradni list RS, št. 51/96, Uradne objave št. 8/97,  22/99, Uradni list RS, št. 4/00, 33/01, 67/01, Uradno glasilo Občine Gornja Radgona – lokalni časopis Prepih, št. 1/03, 16/06 in 20/06) je Komisija za oddajo poslovnih prostorov v najem pripravila

 

J A V N I    R A Z P I S

za oddajo poslovnega prostora v najem

 

V najem se oddaja naslednji poslovni prostor v Gornji Radgoni; Trg svobode 12

  • poslovni prostor v izmeri 20,40 m2, mesečna najemnina znaša 154,55 EUR.

    Poslovni prostor je primeren za opravljanje poslovne ali druge mirne dejavnosti.

Na  javni razpis se lahko prijavijo pravne ali fizične osebe.

 

Poslovni prostor se oddaja v najem s pogodbo, ki mora biti v skladu z določili Pravilnika o določitvi načina in pogojev upravljanja s poslovnimi prostori in o oddajanju poslovnih prostorov v najem  in sklepom komisije. Najemnikom poslovnih prostorov, ki bodo v Občini Gornja Radgona začeli na novo izvajati dejavnost, se najemnina v prvih petih letih zniža za 50 %.

 

Prispele ponudbe bo po poteku razpisnega roka obravnavala 5- članska komisija. Komisija pripravi sklep o oddaji poslovnega prostora. V primeru, da je več ponudnikov, komisija upošteva pri oblikovanju sklepa naslednje prednostne kriterije:

  • če ponudnik opravlja dejavnost, ki se šteje v občini za deficitarno, ali če opravlja dejavnost domače obrti ali dejavnost, ki izvira iz kulturnega izročila,
  • če je ponudnik brezposeln in bi se z začeto dejavnostjo samozaposlil,
  • če ponudnik zagotovi, da bo zaposlil invalidno osebo,
  • če ima ponudnik stalno prebivališče v Občini Gornja Radgona,
  • če je sedež pravne osebe v Občini Gornja Radgona. 

Pisni ponudbi za najem poslovnega prostora je potrebno priložiti dokaz o izpolnjevanju pogojev ponudnika, in sicer:

  • izjavo ponudnika o dejavnosti, ki jo bo opravljal v poslovnem prostoru,
  • dokazilo o registraciji pravne osebe iz  sodnega registra,
  • samostojni podjetniki – dokazilo o s.p..

Rok za prijavo na javni razpis je do 28. 6. 2010. Ponudbe prosilcev morajo biti poslane v zaprti ovojnici priporočeno po pošti na naslov: OBČINA GORNJA RADGONA, Občinska uprava, Partizanska cesta 13, Gornja Radgona, z pripisom "Razpis za poslovne prostore - ne odpiraj".

 

 

KOMISIJA ZA ODDAJO POSLOVNIH PROSTOROV V NAJEM
Predsednik
Branko KOCBEK, l.r.