Sklepi 26. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, z dne 28. 6. 2010

datum: 30.06.2010

kategorija: Sklepi občinskega sveta

Dnevni red in sprejeti sklepi 26. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki je bila v ponedeljek, dne 28. 6. 2010, s pričetkom ob 14. uri, v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni.

1.      Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti 

2.      Obravnava in sprejem zapisnika 25. redne seje občinskega sveta
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema zapisnik 25. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, z dne 26. 4. 2010 v predloženi vsebini. 

3.      Obravnava in sprejem dnevnega reda 

4.      Vprašanja, pobude in predlogi članic in članov občinskega sveta 

5.      Informacija o opravljenih aktivnostih župana med sejama 

6.     Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Antona Trstenjaka Negova (druga obravnava)
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema predlog Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Antona Trstenjaka Negova – druga obravnava. 

7.    Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona (druga obravnava)
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema predlog Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona – druga obravnava. 

8.    Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2010 (skrajšani postopek)
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2010 – skrajšani postopek, z vsemi prilogami. 

9.    Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o. (skrajšani postopek)
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o. (skrajšani postopek). 

10. Odlok o načinu izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave mešanih komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v občini Gornja Radgona (prva obravnava)
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema predlog Odloka o načinu izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave mešanih komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v občini Gornja Radgona – prva obravnava. Obravnava predloga odloka traja 90 dni.
 

11.  Sklep o potrditvi cenika za turistično vodenje na območju občine Gornja Radgona
SKLEP:
1.    Občinski svet Občine Gornja Radgona potrjuje predlog cenika za turistično vodenje na območju občine Gornja Radgona, in sicer:
1.1 SLOVENSKI JEZIK
       Ura vodenja po občini za skupino do 20 oseb: 40,00 €.
       Ura vodenja po občini za skupino nad 20 oseb: 2,00 € po osebi.

       Ura individualnega vodenja: 20,00 €.
1.2 TUJI JEZIK (NEMŠKI, ANGLEŠKI, HRVAŠKI)
       Ura vodenja po občini za skupino do 20 oseb: 40,00 €.
       Ura vodenja po občini za skupino nad 20 oseb: 2,00 € na osebo.
       Ura individualnega vodenja: 20,00 €.
Vse cene so bruto.
2.    Občinski svet potrjuje predlog vrednosti urne postavke za opravljeno vodenje turističnega vodnika v občini Gornja Radgona, in sicer:
        -        urna postavka lokalnega turističnega vodnika: 15,00 € bruto.
3.     Navedeni sklep se uporablja z dnem potrditve na občinskem svetu dalje in velja za obdobje enega leta.
4.     Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih.
 

12.  Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v občini Gornja Radgona
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema predlog Sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Gornja Radgona.
 

13.  Premoženjska bilanca Občine Gornja Radgona na dan 31.12.2009
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema Premoženjsko bilanco Občine Gornja Radgona na dan 31.12.2009, v predloženi vsebini. 

14.  Občinski program varnosti Občine Gornja Radgona
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema predlog Občinskega programa varnosti Občine Gornja Radgona.
 

15. Dopolnitev programa prodaje občinskega stvarnega premoženja na območju občine Gornja Radgona za leto 2010 (2. del)
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema Dopolnitev programa prodaje občinskega stvarnega premoženja na območju občine Gornja Radgona za leto 2010 (2. del).
 

16.  Analiza finančnega poslovanja posrednih uporabnikov proračuna v letu 2009 na podlagi zaključnih računov
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona se je seznanil s finančnim poslovanjem naslednjih posrednih uporabnikov proračuna v letu 2009:

    -   javni vzgojnoizobraževalni zavod OŠ Gornja Radgona,
    -   javni vzgojnoizobraževalni zavod OŠ dr. Antona Trstenjaka Negova,
    -   javni vzgojnoizobraževalni zavod OŠ dr. Janka Šlebingerja Gornja Radgona,
    -   javni vzgojnoizobraževalni zavod Glasbena šola Gornja Radgona,
    -   javni vzgojnovarstveni zavod Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona,
    -   javni zdravstveni zavod Zdravstveni dom Gornja Radgona,
    -   javni zavod Ljudska univerza Gornja Radgona. 

17. Sprejem poročila likvidacijskega upravitelja o poteku likvidacijskega postopka Stanovanjskega sklada Občine Gornja Radgona
SKLEP:
1.   Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema poročilo likvidacijskega upravitelja o poteku likvidacijskega postopka Stanovanjskega sklada Občine Gornja Radgona.

2.   Občinski svet Občine Gornja Radgona soglaša, da se premoženje Stanovanjskega sklada Občine Gornja Radgona, zmanjšano za stroške izbrisa iz sodnega registra, dodeli Občini Gornja Radgona, Partizanska 13, Gornja Radgona, kot edinemu ustanovitelju. 

18.  Sprejem revidiranega letnega poročila javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o. za leto 2009
SKLEP:
1.  Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema Letno poročilo javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o. za leto 2009, ki ga je predhodno na svoji 21. seji dne 20. 4. 2010 sprejel tudi nadzorni svet javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o.
2.   Letno poročilo javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o. za leto 2009 je sestavni del tega sklepa. 

19.  Poročilo Policijske postaje Gornja Radgona o opravljenem delu na območju občine Gornja Radgona v letu 2009
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema Poročilo Policijske postaje Gornja Radgona o opravljenem delu na območju občine Gornja Radgona v letu 2009 na znanje.
 

20. Poročilo Nadzornega odbora Občine Gornja Radgona o izvedbi nadzora Zaključnega računa proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2009, ki zajema nadzor nad razpolaganjem s premoženjem, nadzor zakonitosti, namenskosti in smotrnosti porabe proračunskih sredstev v letu 2009
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema Končno poročilo Nadzornega odbora Občine Gornja Radgona o izvedbi nadzora Zaključnega računa proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2009, ki zajema nadzor nad razpolaganjem s premoženjem, nadzor zakonitosti, namenskosti in smotrnosti porabe proračunskih sredstev v letu 2009.
 

21.  Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Gornja Radgona
SKLEP:
1.  V Občinsko volilno komisijo Občine Gornja Radgona se imenujejo:

      1. Branko BORKO, Janžev Vrh 94, Radenci – predsednik komisije,
      2. Danica DVANAJŠČEK, Porabska ulica 4, Gor. Radgona – namestnica predsednika komisije,
      3. Vesna DOKL, Leninova ulica 4, Gornja Radgona – članica komisije,
      4. Jože KOS, Ljutomerska cesta 8, Gornja Radgona – namestnik članice,
      5. Tanja KOLER, Sp. Ščavnica 4, Gornja Radgona – članica komisije,
      6. Petra KAUČIČ, Stavešinski Vrh 26, Spodnji Ivanjci – namestnica članice,
      7. Natali ROŠKAR, Črešnjevci 20, Gornja Radgona – članica komisije,
      8. Vito DUNDEK, Ilirska ulica 2, Gornja Radgona – namestnik članice.
2. Mandatna doba občinske volilne komisije traja štiri leta.
3. Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 26/2003) in Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 23 z dne 01.09.2006).
4. Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na Občinskem svetu Občine Gornja Radgona in se objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona – lokalni časopis Prepih. 

22.  Sklep o podaji soglasja k imenovanju direktorice javnega zavoda PORA, razvojna agencija Gornja Radgona za mandatno obdobje 5 let
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona daje soglasje k imenovanju dr. Tatjane Fulder za direktorico javnega zavoda PORA, razvojna agencija Gornja Radgona, za mandatno obdobje pet let.
 

23.  Odgovori na vprašanja, pobude in predloge članic in članov občinskega sveta