Sklepi 2. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, z dne 22. 12. 2010

datum: 04.01.2011

kategorija: Sklepi občinskega sveta

Dnevni red in sprejeti sklepi 2. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki je bila v sredo, dne 22. 12. 2010, s pričetkom ob 14. uri, v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni: 

1.    Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

 

2.    Obravnava in sprejem zapisnika 1. seje občinskega sveta in zapisnika 1. izredne seje občinskega sveta
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema zapisnik 1. seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, z dne 27. 10. 2010 v predloženi vsebini. Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema zapisnik 1. izredne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, z dne 11. 11. 2010 v predloženi vsebini.


3.    Obravnava in sprejem dnevnega reda
 

4.    Vprašanja, pobude in predlogi članic in članov občinskega sveta
 

5.    Informacija o opravljenih aktivnostih župana med sejama
 

6.    Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Gornja Radgona (skrajšani postopek)
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Gornja Radgona (skrajšani postopek).

 

7.    Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Gornja Radgona za leto 2011
SKLEP:
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Gornja Radgona za leto 2011 znaša 0,001826 EUR. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona – lokalni časopis Prepih.

 

8.    Sklep o vrednosti točke za izračun občinske takse v občini Gornja Radgona
SKLEP:
Vrednost točke za izračun občinske takse v Občini Gornja Radgona znaša 0,0574 EUR. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona – lokalni časopis Prepih.
 
 

9.    Predlog za imenovanje Nadzornega odbora Občine Gornja Radgona
SKLEP:
1.      Imenuje se Nadzorni odbor Občine Gornja Radgona v sestavi:

-        Bojan ERLIH, ***********************************
-        Avguština ŠPANBAUER, ***********************************
-        Danijela SUKIČ, ***********************************
-        Miran BEZJAK, ***********************************
-        Ana HAMLER, ***********************************
2.      Predsednika Nadzornega odbora Občine Gornja Radgona izvoli nadzorni odbor izmed imenovanih članov na svoji prvi seji.
3.      Pristojnosti nadzornega odbora so določene v Zakonu o lokalni samoupravi in Statutu Občine Gornja Radgona.


10.  Predlog za imenovanje stalnih delovnih teles občinskega sveta

SKLEP:
1.  Za člane Odbora za proračun, finance in premoženjske zadeve se imenujejo:
-        Urška ZIERNFELD, 
***********************************
-        Dušan ZAGORC, 
***********************************
-        Mag. Marjan ŽULA, 
***********************************
-        Ivanka HIBLER, 
***********************************
-        Miroslav NJIVAR, 
***********************************
-        Aleksander VOGRINEC, 
***********************************
-        Branko KOCBEK, 
***********************************

2.  Za člane Odbora za gospodarstvo, obrt in podjetništvo se imenujejo:
-        Stanislav ROJKO, 
***********************************
-        Zlatko ERLIH, 
***********************************
-        Alenka KAUČIČ, 
***********************************
-        Janez PERKO, 
***********************************
-        Boris MAZOVEC, 
***********************************
-        Matej ŠKROBAR, 
***********************************
-        Ivan DOKL, 
***********************************

3.      Za člane Odbora za družbene dejavnosti se imenujejo:
-        Dušan ZAGORC, 
***********************************
-        mag. Norma BALE, 
***********************************
-        Vito DUNDEK, 
***********************************
-        Milan NEKREP, 
***********************************
-        Mihael BREZNIK, 
***********************************
-        Branko KLUN, 
***********************************
-        Vesna FLISAR, 
***********************************

4.      Za člane Odbora za kmetijstvo in turizem se imenujejo:
-        Branko KOCBEK, 
***********************************
-        mag. Nataša LORBER, 
***********************************
-        Slavko LONČARIČ, 
***********************************
-        Alenka KAUČIČ, 
***********************************
-        Roman SLUGA, 
***********************************
-        Robert ŽINKOVIČ, 
***********************************
-        Peter ŽNIDARIČ, 
***********************************

5.      Za člane Odbora za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe se imenujejo:
-        Miran DOKL, 
***********************************
-        Stanislav ROJKO, 
***********************************
-        Vinko ROUS, 
***********************************
-        Konrad NIDERL, 
***********************************
-        Stanislav SAKOVIČ, 
***********************************
-        Matej ŠKROBAR, 
***********************************
-        Branko KOCBEK, 
***********************************

6.      Za člane Statutarno pravne komisije se imenujejo:
-        David ROŠKAR, 
***********************************
-        Ivan KAJDIČ, 
***********************************
-        Andrej HUSAR, 
***********************************
-        Bogdan ŠAJNOVIČ, 
***********************************
-        Dušan ZAGORC, 
***********************************

7.      Za člane Komisije za priznanja, pohvale in nagrade se imenujejo:
-        Zvonko GREDAR, 
***********************************
-        Franc SATLER, 
***********************************
-        Oste BAKAL, 
***********************************
-        Marta NJIVAR, 
***********************************
-        Branko KLUN, 
***********************************

8.      Za člane Odbora za mednarodno sodelovanje se imenujejo:
-        mag. Norma BALE, 
***********************************
-        mag. Jasna KOLARIČ, 
***********************************
-        Miran DOKL, 
***********************************
-        Ingeborg IVANEK, 
***********************************
-        Jožef MAKOVEC, 
***********************************
-        Anica GOLOB, 
***********************************
-        Franc SATLER, 
***********************************

9.      Kot občasno delovno telo se ustanovi sedemčlanska Komisija za prireditve.
-      Naloga komisije je, da po sprejemu Koledarja prireditev v občini Gornja Radgona za tekoče leto določi prireditve, ki se bodo financirale iz občinskega proračuna za tekoče leto do višine zagotovljenih sredstev na postavki promocijske prireditve.
-      Komisija kot posvetovalno delovno telo občinskega sveta obravnava in daje mnenje glede sprejema vsakoletnega koledarja prireditev v občini.
-      Komisija po potrebi kot posvetovalno delovno telo sodeluje tudi pri organizaciji določenih občinskih prireditev.
Za člane komisije se imenujejo:
-        Ingeborg IVANEK, 
***********************************
-        Aleš CELCAR, 
***********************************
-        mag. Norma BALE, 
***********************************
-        Slavko HAJDINJAK, 
***********************************
-        Franek RADOLIČ, 
***********************************
-        Mirjana ŠEK, 
***********************************
-        Simona KRALJ ROŠKAR, 
***********************************

 
11.  Predlog za imenovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

SKLEP:
1.      Ustanovi se občinski Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v sestavi:
-        Branko KLUN, 
***********************************
-        Miroslav NJIVAR, 
***********************************
-        Janko KRALJ, 
***********************************
-        Ivan IVANEK, 
***********************************
-        Stanko ISKRA, 
***********************************
-        Mirko FERENC, 
***********************************
-        Drago CETL, 
***********************************
2.      Naloge sveta so:
-        na področju varnosti, vzgoje in preventive v cestnem prometu ocenjuje stanje varnosti v cestnem prometu v občini,
-        občinskemu svetu predlaga v sprejem program za varnost cestnega prometa in ustrezne ukrepe za njihovo izvajanje,
-        skrbi za izvajanje prometne vzgoje, dodatno izobraževanje in obveščanje udeležencev cestnega prometa,
-        druge naloge opredeljene z Zakonom o varnosti cestnega prometa.
3.      Svet šteje sedem članic in članov. Mandatna doba sveta je štiri leta.

 

12.  Predlog za imenovanje članic in članov v svete vseh javnih zavodov, javnih podjetij ter skladov

SKLEP:
1.      Za člane Sveta javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Gornja Radgona se imenujejo:
-        mag. Norma BALE, 
***********************************
-        Ingeborg IVANEK, 
***********************************
-        Vladimir MAUKO, 
***********************************
2.      Za člane Sveta javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Antona Trstenjaka Negova se imenujejo:
-        Zvonko GREDAR, 
***********************************
-        Alenka KAUČIČ, 
***********************************
-        Vladimir MAUKO, 
***********************************
3.      Za člana Sveta javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Glasbena šola Gornja Radgona se imenuje:
-        Zlatko ERLIH, 
***********************************
4.      Za člane Sveta javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona se imenujejo:
-        Vinko ROUS, 
***********************************
-        Branko KOCBEK, 
***********************************
-        Vladimir MAUKO, 
***********************************
5.      Za članico Sveta javnega zavoda Ljudska univerza Gornja Radgona se imenuje:
-        Urška ZIERNFELD, 
***********************************
6.      Za člane Sveta javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Gornja Radgona se imenujejo:
-        Miran DOKL, 
***********************************
-        Zvonko GREDAR, 
***********************************
-        Ivan KAJDIČ, 
***********************************
7.      Za člane Sveta javnega zavoda PORA, razvojna agencija Gornja Radgona se imenujejo:
-        Urška ZIERNFELD, 
***********************************
-        Dušan ZAGORC, 
***********************************
-        Branko KOCBEK, 
***********************************
8.      Za člane Sveta javnega Zavoda za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona se imenujejo:
-        Milan NEKREP, 
***********************************
-        Dušan ZAGORC, 
***********************************
-        Milan KRIŽAN, 
***********************************
9.      Za člana Sveta javnega zavoda Pomurske lekarne Murska Sobota se imenuje:
-        Vinko ROUS, 
***********************************
10.  Za člana Sveta Centra za socialno delo Gornja Radgona se imenuje:
-        Miroslav NJIVAR, 
***********************************
11.  Za člane Nadzornega sveta javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o. se imenujejo:
-        Miran DOKL, 
***********************************
-        Zlatko ERLIH, 
***********************************
-        Branko KOCBEK, 
***********************************
12.  Za člane Sveta območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Gornja Radgona se imenujejo:
-        Alenka KAUČIČ, 
***********************************
-        Vesna ŠINKO, 
***********************************
-        Eva ŽULA, 
***********************************
-        Dragica ČERNE, ***********************************


13.  Predlog za imenovanje komisije za izvedbo javnega natečaja za imenovanje direktorja javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o.

SKLEP:
1.      Imenuje se Komisija za izvedbo javnega natečaja za imenovanje direktorja javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o. v sestavi:
-        Janez PERKO – predsednik
-        Dragan KUJUNDŽIČ – član
-        Stanislav SAKOVIČ – član
2.      Komisija prične postopek za izvedbo javnega natečaja od začetka. Dela in naloge komisije so določena v Odloku o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o. in Statutu javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o..

 

SKLEPI (PDF)