3. redna seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 27. 1. 2011 (dnevni red in gradivo)

datum: 17.01.2011

kategorija: Gradiva občinskega sveta

Dnevni red in gradivo za 3. redno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki bo v četrtek, 27. januarja 2011, s pričetkom ob 14. uri, v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni.

* * *

OBČINA GORNJA RADGONA
OBČINSKI SVET
Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona
Tel: 02/564-38-38, Fax: 02/564-38-14
http://www.gor-radgona.si
e-pošta: tajnistvo.zupana@gor-radgona.si

Številka: 013-2/2010-OS/3-F1
Datum:   14. 1. 2011

 

Na podlagi 22. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 24 z dne 15.10.2006 – UPB1 in št. 47 z dne 01.12.2008) in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 83/99, 104/00 in Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 1 z dne 15.08.2003),

 

S K L I C U J E M 

3. redno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, 

ki bo v četrtek, 27. januarja 2011, ob 14.00 uri,

v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni. 

 

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

 

1.     Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

2.     Obravnava in sprejem zapisnika 2. redne seje občinskega sveta

3.     Obravnava in sprejem dnevnega reda

4.     Vprašanja, pobude in predlogi članic in članov občinskega sveta

5.     Informacija o opravljenih aktivnostih župana med dvema sejama

6.     Odlok o načinu izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave mešanih komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v občini Gornja Radgona (druga obravnava) – obrazložitev Franc CIPOT, direktor javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o. in Dragan KUJUNDŽIČ

7.     Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2011 (prva obravnava) – obrazložitev Anton KAMPUŠ, župan

8.     Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v občini Gornja Radgona (prva obravnava) – obrazložitev Majda FERENC

9.     Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Gornja Radgona (prva obravnava) – obrazložitev Vladimir MAUKO

10.  Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega  zavoda Ljudska univerza Gornja Radgona (prva obravnava) – obrazložitev Vladimir MAUKO

11.  Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Gornja Radgona (prva obravnava) – obrazložitev Vladimir MAUKO

12.  Pravilnik o uporabi nogometnega igrišča z umetno travo na TŠC Trate v Gornji Radgoni – obrazložitev Vladimir MAUKO

13.  Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev obdelave in odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za leto 2011 – obrazložitev Franc CIPOT, direktor javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o. in Dragan KUJUNDŽIČ

14.  Program dela občinskega sveta in občinske uprave občine Gornja Radgona v letu 2011 – obrazložitev Dragan KUJUNDŽIČ
- Obvestilo župana o okvirnih predvidenih terminih sej občinskega sveta v letu 2011

15.  Odgovori na vprašanja, pobude in predloge članic in članov občinskega sveta

  

Gradivo je priloženo k vsem točkam dnevnega reda.  

 

                                                                                                               ŽUPAN
                                                                                          OBČINE GORNJA RADGONA
                                                                                                        Anton KAMPUŠ, l.r.

 

 DODATNO GRADIVO (PDF)