Sklepi 4. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, z dne 30. 3. 2011

datum: 06.04.2011

kategorija: Sklepi občinskega sveta

Dnevni red in sprejeti sklepi 4. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki je bila v sredo, dne 30. 3. 2011, s pričetkom ob 14. uri, v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni:

 

1.      Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti 

2.      Obravnava in sprejem zapisnika 3. redne seje občinskega sveta

SKLEP:

Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema zapisnik 3. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, z dne 27. 1. 2011 v predloženi vsebini. 

3.      Obravnava in sprejem dnevnega reda 

4.      Vprašanja, pobude in predlogi članic in članov občinskega sveta 

5.      Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2011 (druga obravnava)

SKLEP:

Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2011 – druga obravnava, z vsemi bilancami in prilogami. 

6.      Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Gornja Radgona (druga obravnava)

SKLEP:

Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Gornja Radgona – druga obravnava. 

7.      Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Gornja Radgona (druga obravnava)

SKLEP:

Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Gornja Radgona – druga obravnava. 

8.      Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Gornja Radgona (druga obravnava)

SKLEP:

Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Gornja Radgona – druga obravnava. 

9.      Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v občini Gornja Radgona (druga obravnava)

SKLEP:

Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v občini Gornja Radgona – druga obravnava. 

10.  Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Prlekija d.o.o. (skrajšani postopek)

SKLEP NI BIL SPREJET 

11.  Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje trgovskega centra Marjanca v Gornji Radgoni (prva obravnava)

SKLEP:

Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za trgovski center Marjanca – Gornja Radgona – prva obravnava. Obravnava predloga odloka traja 30 dni. 

12.  Zaključni račun proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2010

SKLEP:
1. Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema Zaključni račun proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2010, z vsemi bilancami.
2. Sredstva proračunske rezerve v višini 33.415,85 eur se prenesejo med sredstva rezerv v letu 2011.
 

13.  Obravnava in sprejem stališč do pripomb in predlogov na dopolnjen osnutek Občinskega prostorskega načrta Občine Gornja Radgona

SKLEP:

Občinski svet Občine Gornja Radgona potrjuje Stališča do pripomb in predlogov na dopolnjen osnutek Občinskega prostorskega načrta občine Gornja Radgona, ki so bile podane v času njegove javne razgrnitve od 25. 10. 2010 do 30. 11. 2010. Stališča do pripomb in predlogov na dopolnjen osnutek OPN občine Gornja Radgona so sestavni del tega sklepa. Stališča so sestavni del zadeve postopka priprave OPN občine Gornja Radgona in se naslednji dan po sprejemu Stališč javno objavijo na oglasni deski Občine Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, Gornja Radgona ter na spletni strani. Stališča bodo javno objavljena do dneva sprejema Občinskega prostorskega načrta občine Gornja Radgona. 

14.  Letni program športa v občini Gornja Radgona za leto 2011

SKLEP:

Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema Letni program športa v občini Gornja Radgona za leto 2011. 

15.  Koledar prireditev v letu 2011 v občini Gornja Radgona

SKLEP:
1. Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema predloženi Koledar prireditev v letu 2011 v občini Gornja Radgona.
2. Komisija za prireditve določi iz koledarja prireditve, ki se bodo sofinancirale iz proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2011 do višine zagotovljenih sredstev na kontu 402099 – Drugi splošni stroški v okviru postavke 140304 – Promocijske prireditve.
 

16.  Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2010

SKLEP:
1. Na podlagi predloženih poročil o vseh zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo ter podanih zahtevkov, so do delne povrnitve stroškov volilne kampanje za občinski svet upravičeni sledeči organizatorji volilne kampanje v skupnem znesku 1.106,16 EUR.
2. Na podlagi predloženih poročil o vseh zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo ter podanih zahtevkov, sta do delne povrnitve stroškov volilne kampanje za kandidata za župana upravičena sledeča organizatorja volilne kampanje v skupnem znesku 322,68 EUR.
3. Sredstva iz 1. in 2. točke tega sklepa se nakažejo iz proračuna občine na transakcijski račun posameznega organizatorja volilne kampanje.
 

17.  Odgovori na vprašanja, pobude in predloge članic in članov občinskega sveta 

 

SKLEPI (PDF)