JAVNI RAZPIS za zbiranje programov za sofinanciranje izvajalcev na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Gornja Radgona za leto 2011 + RAZPISNA DOKUMENTACIJA - rok do vključno 3. 5. 2011

datum: 15.04.2011

kategorija: Razpis

JAVNI RAZPIS za zbiranje programov za sofinanciranje izvajalcev na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Gornja Radgona za leto 2011 bil objavljen v lokalnem časopisu Prepih, dne 15. 4. 2011. Javni razpis in razpisna dokumentacija sta dosegljiva v priponkah spodaj:

JAVNI RAZPIS za zbiranje programov za sofinanciranje izvajalcev na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Gornja Radgona za leto 2011 (PDF)


RAZPISNA DOKUMENTACIJA za javni razpis za zbiranje programov za sofinanciranje izvajalcev na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Gornja Radgona za leto 2011 (PDF)

RAZPISNA DOKUMENTACIJA za javni razpis za zbiranje programov za sofinanciranje izvajalcev na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Gornja Radgona za leto 2011 (DOC)


* * *

Na podlagi 5. člena Pravilnika o merilih in kriterijih za sofinanciranje izvedbe programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 67/01 in 26/03), objavlja Občina Gornja Radgona 

J A V N I   R A Z P I S
za zbiranje programov za sofinanciranje izvajalcev na področju
socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Gornja Radgona za leto 2011

 

1.    Naročnik: Občina Gornja Radgona, Partizanska 13, 9250 Gornja Radgona.

2.    Predmet javnega razpisa: predmet razpisa je zbiranje predlogov za sofinanciranje izvedbe programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Gornja Radgona za leto 2011.

3.    Na razpisu lahko sodelujejo prostovoljne in neprofitne organizacije ter društva, ki delujejo na področju zdravstvenega varstva, ki imajo v svojih programih elemente skrbi za zdravje občanov oziroma svojih članov in dobrodelne organizacije, organizacije za samopomoč in invalidske organizacije.

4.    Izvajalci morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

-          da so registrirani za izvajanje dejavnosti na področju socialnega in zdravstvenega varstva;

-          da imajo sedež ali podružnico v Občini Gornja Radgona;

-          da imajo sedež izven območja Občine Gornja Radgona, vendar so člani tudi občani Gornje Radgone in je program dejavnosti organizacije zastavljen tako, da vključuje v svoj program tudi občane Občine Gornja Radgona;

-          da imajo urejeno evidenco o članstvu in urejeno ostalo dokumentacijo, ki jo določa zakon;

-          da imajo zagotovljene osnovne pogoje za realizacijo programov.

5.    Prijava na razpis mora biti dostavljena na razpisnih obrazcih naročnika in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.

6.    Razpisna dokumentacija se lahko dvigne v občinski upravi Občine Gornja Radgona, Partizanska 13, Gornja Radgona v tajništvu občinske uprave, v času uradnih ur. Razpisna dokumentacija je objavljena in dostopna na spletni strani Občine Gornja Radgona www.gor-radgona.si.

7.    Višina sredstev, ki je namenjena za sofinanciranje programov v letu 2011, znaša cca 15.000,00 EUR.

8.    Izbrane programe bomo sofinancirali na podlagi meril in kriterijev, določenih v Pravilniku o merilih in kriterijih za sofinanciranje izvedbe programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 67/01 in 26/03).

9.    Rok za prijavo na javni razpis je do vključno 3. 5. 2011. Prijave, prispele po roku, ne bodo obravnavane.

10.  Prijave z razpisno dokumentacijo pošljite ali dostavite obvezno v zaprti kuverti na naslov: Občina Gornja Radgona, Partizanska 13, 9250 Gornja Radgona, s pripisom »Ne odpiraj – Javni razpis za programe socialnega in zdravstvenega varstva za leto 2011«.

11.  Sklep o dodelitvi finančnih sredstev bodo prijavljeni izvajalci prejeli v roku 30 dni po poteku razpisnega roka.

12.  Vse dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo pri Janji Osojnik, na tel. št. 02/564-38-31.

 

Številka: 093-3/2011-U102                                                                      ŽUPAN
Gornja Radgona, 13. 4. 2011                                               OBČINE GORNJA RADGONA
                                                                                                        Anton KAMPUŠ l.r.