POGOJI za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za izvedbo referendumov: ZPDZC-1, ZPIZ-2 ter ZVDAGA-A

datum: 11.05.2011

kategorija: Sporočilo za javnost

POGOJI (PDF)

* * *

OBČINA GORNJA RADGONA
ŽUPAN


Na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07) objavlja župan Občine Gornja Radgona
 

POGOJE ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE PLAKATNIH MEST

ZA IZVEDBO REFERENDUMOV:

-  O ZAKONU O PREPREČEVANJU DELA IN ZAPOSLOVANJA NA ČRNO,

-  O ZAKONU O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM ZAVAROVANJU TER

-  O ZAKONU O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O VARSTVU DOKUMENTARNEGA IN ARHIVSKEGA GRADIVA TER ARHIVIH

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

Občina Gornja Radgona ponuja organizatorjem referendumske kampanje za izvedbo referendumov o Zakonu o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno, o Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ter o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih stalna in dodatna plakatna mesta brezplačno, tudi brez plačila občinske takse, organizatorji pa so dolžni plačati stroške nameščanja in odstranjevanja plakatov po veljavnem ceniku izvajalca plakatiranja Komunala Radgona d.o.o., Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona. 

Pri plakatiranju so vse stranke, liste, posamezniki in organizatorji referendumske kampanje enakopravni. 

1. Stalna plakatna mesta:

Stalna plakatna mesta so objekti za lepljenje plakatov, katerih lastnica je Občina Gornja Radgona. Razpored plakatiranja v sodelovanju z izvajalcem plakatiranja določi občinska uprava Občine Gornja Radgona. 

2. Dodatna plakatna mesta:

V občini Gornja Radgona so določene začasne lokacije za postavitev plakatnih mest, na katere lahko vsak organizator referendumske kampanje postavi po en objekt – pano oziroma reklamni objekt. O načinu postavitve (vrstni red oz. mikrolokacija) se organizatorji dogovorijo z izvajalcem plakatiranja.

Primerne lokacije za postavitev začasnih plakatnih mest v občini so javne površine: Trg svobode v Gornji Radgoni, zelenice levo in desno na avtobusni postaji v Gornji Radgoni, na panojih oziroma avtobusnih postajališčih, na zelenici ob tehtnici bivše carine na Lackovi ulici, ji Radgoni, na zelenicah levo in desno v Kerenčičevi in Panonski ulici, pri vodni črpalki na Apaški cesti (križišče z Grajsko cesto), Prežihova ulici (zelenica pri transformatorju), Maistrov trg (nasproti Trstenjakovega doma), Mladinska ulica (na zelenicah ob pločnikih ter med Marjanco in železniško progo), Ul. Cirila Metoda (zelenica ob cesti), v centrih vseh naselij, na kandelabrih javne razsvetljave, na zelenicah ob avtobusnih postajališčih. Plakati ne smejo biti večji od 100 x 70 cm (B1).

3. Dostava podatkov:

Vsak organizator mora občinski upravi sporočiti osebne podatke tistega, ki je zadolžen za izvajanje referendumske propagande na območju občine Gornja Radgona. Ta oseba bo v primeru kršitev nastopila v vlogi odgovorne osebe pravne osebe.

O vseh kršiteljih bo občinska uprava Občine Gornja Radgona sproti obveščala javnost.
 

II. PLAKATIRANJE ZUNAJ DOLOČENIH PLAKATNIH MEST  

Za postavitev plakatnih mest zunaj določenih plakatnih mest v občini Gornja Radgona se vsak organizator sam dogovori z lastnikom zemljišča in upravljalcem kategoriziranih in nekategoriziranih cest.

Možne lokacije plakatnih mest, ki niso določena s tem navodilom, so še:

-  izložbena okna poslovnih prostorov

-  obstoječi reklamni objekti v občini, ki so v lasti fizičnih in pravnih oseb

-  ograje

-  fasade objektov

-  zelenice zunaj cestnega omrežja

 

Na teh mestih lahko organizatorji postavljajo plakatne objekte pod naslednjimi pogoji:
-  da imajo soglasje lastnika prostora, objekta ali zemljišča. 

Pri tem mora biti plakat pritrjen tako, da ne posega v javno površino, da ne ovirajo že postavljenih objektov, to je njihove preglednosti in ne ovirajo cestnega prometa. 

Za lokacije ni potrebno posebno dovoljenje upravnega organa.
 

III. Na vseh plakatnih mestih se na podlagi odloka o občinskih taksah v občini Gornja Radgona ne plačuje občinska taksa.

Občinska uprava izda po pridobitvi vlog organizatorjev odločbo, s katero dovoli uporabo javne površine v občini.
 

IV. Plakatiranje na stalnih in dodatnih plakatnih mestih iz I. poglavja izvaja na podlagi Odloka o plakatiranju v Občini Gornja Radgona (Uradne objave Občine Gornja Radgona – lokalni časopis Prepih, št. 19/98 in Uradni list RS, št. 66/00) izvajalec plakatiranja Komunala Radgona d.o.o., Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona, ki opravi samo plakatiranje ter plakate in panoje tudi odstrani. Zato je treba pri izvajalcu plakatiranja podati zahtevek za postavitev oziroma se dogovoriti za tehnično izvedbo plakatiranja med referendumsko propagando. Vlogo lahko podate pisno ali osebno pri odgovorni osebi izvajalca, Komunala Radgona d.o.o., Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona, tel. (02) 564 48 00, gsm: (041) 534 922. Stroške nameščanja panojev in plakatov krije organizator referendumske kampanje sam. Plakatiranje se mora izvajati v skladu z določili Zakona o volilni in referendumski kampanji. Odstraniti jih mora najkasneje v petih dneh po končani referendumski kampanji.

Vsa propagandna gradiva, ki bodo objavljena na prostorih, ki niso dodeljena listi, bodo nemudoma odstranjena na stroške tistega, ki jih je postavil oz. objavil. Postavitev objekta brez dovoljenja je prekršek, objekt pa bo nemudoma odstranjen na stroške lastnika.
 

Številka: 041-1/2011-U105-2
Datum: 11.05.2011 

PO POOBLASTILU ŽUPANA
PODŽUPAN
Vincenc ROUS, l.r.