JAVNI POZIV PROMOTORJEM k oddaji vloge o zainteresiranosti za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva za podelitev koncesije storitev Večnamenska športna dvorana pri Osnovni šoli Gornja Radgona - rok do 31. 8. 2012

datum: 18.07.2012

kategorija: Sporočilo za javnost

JAVNI POZIV PROMOTORJEM (PDF)

* * *

OBČINA GORNJA RADGONA
ŽUPAN
Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona
Tel: 02/564-38-38, Fax: 02/564-38-14
http://www.gor-radgona.si
e-pošta: tajnistvo.zupana@gor-radgona.si

JAVNI POZIV PROMOTORJEM
k oddaji vloge o zainteresiranosti za izvedbo
projekta javno-zasebnega partnerstva za podelitev koncesije storitev
Večnamenska športna dvorana pri Osnovni šoli Gornja Radgona
 

 

Občina Gornja Radgona (v nadaljevanju: Naročnik) Na podlagi 32. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06; ZJZP) poziva promotorje, da oddajo svoje vloge o zainteresiranosti za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva za izgradnjo večnamenske športne dvorane pri Osnovni šoli Gornja Radgona. 

Predmet javno zasebnega partnerstva je: 

1.   Naročnik: Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona. 

2.   Predmet poziva promotorjem k oddaji vlog o zainteresiranosti za javno-zasebno partnerstvo je projekt: Koncesija storitev za projekt Večnamenska športna dvorana pri Osnovni šoli Gornja Radgona.

Naročnik želi podeliti koncesijo storitev za izgradnjo in obratovanje večnamenske športne dvorane (v nadaljevanju: VŠD) s skupno neto površino cca. 2.400 m2) in s sledečimi zahtevami, vsebinami in programi:

-  VŠD naj bo kar se da nizkoogljičen in energetsko varčen tako, da bo po izgraditvi lahko pridobil energetsko izkaznico - B2;

-  objekt naj bo vsaj v dveh etažah, toplo vezan s stavbo OŠ Gornja Radgona. Objekt bo stal na mestu sedanje telovadnice (parc. št. 686 in 688 k.o. G. Radgona) in s šolo tvoril skupno dvorišče v kar se le da racionalni zasnovi;

-  medij za ogrevanje predlaga po lastni oceni vlagatelj vloge o zainteresiranosti;

-  osnovni program: športna dvorana (po potrebi tudi za večnamensko kulturno rabo kapacitete namestitve do 1.700 sedežev, z možnostjo 180 m2 odra) z dopoldansko in delno popoldansko rabo za šolske potrebe – pouk in prireditve, v kateri bo največje tekmovališče igrišče za mali nogomet (avt, možnost igre tudi na odboj) in rokomet s pričakovanimi 600 sedeži izvlečnih tribun. Tekmovalni prostor naj bo racionalno oblikovan in naj se deli na tri (lahko tudi programsko različne) vadbene prostore - VP (MŠŠ; Priporočila…). Pričakuje se tudi 4. in 5. VP, ta sta manjša (možnost izvajanja vaj za moč in rehabilitacijskih vaj) s centralno napravo s 6-imi postajami;

-  naprave za gledalce naj imajo možnost uporabe glede na pričakovani obisk;

-  4. VP bo za pouk najmlajših in treninge (namizni tenis za 6 miz z boksi min. 6 x 8 m., ples, borilni športi, …) z najmanj 5 metri višine;

-  pričakovani sta dve tekmovalni slačilnici za članske ekipe malih športnih iger (nacionalni nivo: mali nogomet, rokomet, košarka, odbojka…), ostali VP, razen 5., naj imajo svoje izmenične garderobne komplete;

-  ustrezne shrambe za športna orodja in opremo naj bodo direktno dostopne iz VP kakor tudi delovni prostori za 4 (štiri) učitelje ŠV;

-  prostor za sodnike je lahko v garderobah, medtem ko se za trenerje predvideva posebni prostor;

-  ostali pričakovani prostori: M in Ž sanitarije, pralnica s sušilnico in shrambo dresov - šola, delovno mesto upravnika VŠD, prostor za poročevalce, prostor za režijo dogodkov, prostor za analizo tekem, tri pisarne športnih društev, prostori za čistila, WC invalidi, …;

-  prostor za športno režijo dogodkov in možnost umestitve tekmovalne plezalne stene do višine 11 m;

-  vsa priložnostna večnamenska oprema ni nujno hranjena v VŠD (razen zaščite tal). Objekt mora imeti možnost gospodarskega uvoza na parter, ustreznih prostorov vhoda za publiko in za oskrbo vgrajenih (strojnih, energetskih, …) tehnik.

-  v okviru projekta želi občina pridobiti  tudi 300 m štiri stezno tartansko tekališče z vgradno opremo in označbami – vse ustrezno ograjeno, s ciljem preprečitve pristopa s kolesi in motornimi vozili. 

3.   Objava javnega poziva: javni poziv promotorjem je objavljen na spletni strani Občine Gornja Radgona: http://www.gor-radgona.si. 

4.   Pravna podlaga:  Zakon o javno-zasebnem partnerstvu, določila poglavja o predhodnem postopku (31. do 35. člen). 

5.   Oblika javno zasebnega partnerstva: posebej opozarjamo promotorje, da s tem pozivom ne prejudiciramo oblike javno-zasebnega partnerstva, niti načina oziroma tehnologije gradnje. 

6.   Informacije o projektu: Projekt zajema izvedbo GOI del za izgradnjo objekta. Zunanja ureditev objekta je obveznost zasebnega partnerja, medtem ko je zagotovitev možnosti priklopa na komunalno infrastrukturo  obveznost naročnika. Za objekt mora promotor pridobiti  gradbeno dovoljenje najkasneje do 30. 6. 2013, sicer se zaveže prevzeti vse stroške naročnika iz predmetnega projekta. Izgradnja VŠD mora biti končana do najkasneje 31. 8. 2014. Ekonomska doba projekta je 15 let. Promotor mora ponujati tudi obratovanje objekta za celotno ekonomsko dobo. Promotor mora omogočiti nemoteno uporabo objekta s strani šol, vrtcev, društev in drugih javnih zavodov iz območja Občine Gornja Radgona, po vnaprej dogovorjenem urniku na način, da njihovi programi lahko nemoteno potekajo. 

7.   Zahtevana vsebina in oblika vloge o zainteresiranosti: Iz vloge o zainteresiranosti morajo biti jasno razvidne vse informacije o zainteresirani osebi za javno-zasebno partnerstvo, ki vplivajo ali bi lahko kakorkoli vplivale na presojo javnega partnerja o primernosti izvedbe predmeta javnega poziva v obliki javno-zasebnega partnerstva. Dokumentacija, ki jo občini predloži zainteresirana oseba, mora obvezno vsebovati naslednje vsebinske elemente:

-  analizo razvojnih možnosti in sposobnosti investitorja,

-  prikaz ocenjene vrednosti investicije ter predvidene finančne konstrukcije, iz katere so razvidna tveganja, ki bi jih zainteresirana oseba prevzela z oceno vrednosti posameznega prevzetega tveganja,

-  finančno in ekonomsko oceno projekta v obliki investicijskega programa in analize stroškov in koristi v skladu s priročnikom za izdelavo analize stroškov in koristi,

-  časovni načrt izvedbe. 

Dokumentacija iz prejšnjega odstavka mora biti pripravljena v skladu s členi veljavne Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, ki opredeljujejo vsebino investicijskega programa. 

8.   Rok in način oddaje vloge o zainteresiranosti: Vloge o zainteresiranosti za izvedbo predmeta javnega poziva oddajo zainteresirane osebe v zaprti ovojnici na naslov: Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona, s pripisom v levem spodnjem delu ovojnice: »Ne odpiraj, Vloga JZP – VŠD Gornja Radgona«. Rok za oddajo vlog o zainteresiranosti je 31.08.2012, najkasneje do 12. ure, v glavni pisarni Občine Gornja Radgona

9.   Pristojnost dajanja informacij o javnem pozivu: pristojna oseba za dajanje informacij je pomočnik direktorja občinske uprave Vladimir Mauko. Vsa vprašanja postavljajo zainteresirane osebe pisno po pošti ali na e-naslov:

 

Številka zadeve: 671-1/2006-U103                                              Občina Gornja Radgona
Datum: 16. 7. 2012                                                                                     Župan
                                                                                                             Anton Kampuš, l.r.