JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov in projektov iz področja ljubiteljske kulture v občini Gornja Radgona za leto 2013 + RAZPISNA DOKUMENTACIJA (rok do vključno 6. 3. 2013)

datum: 28.01.2013

kategorija: Razpis

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov in projektov iz področja ljubiteljske kulture

v občini Gornja Radgona za leto 2013 (PDF)

RAZPISNA DOKUMENTACIJA k Javnemu razpisu za sofinanciranje programov in projektov iz področja ljubiteljske kulture v občini Gornja Radgona za leto 2013 (DOC)

RAZPISNA DOKUMENTACIJA k Javnemu razpisu za sofinanciranje programov in projektov iz področja ljubiteljske kulture v občini Gornja Radgona za leto 2013 (DOC)


* * *

Na podlagi 4. člena Pravilnika o sofinanciranju programov društev na področju ljubiteljske kulture v Občini Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 85/02, 26/03 in Uradne objave Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 43/08) ter Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2013 (Uradno glasilo občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih št. 75/2012) Občina Gornja Radgona objavlja 
 

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje programov in projektov iz področja ljubiteljske kulture
v občini Gornja Radgona za leto 2013  
 

1.      Naziv in sedež naročnika:

Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona

2.      Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih vsebin:
-           dejavnost registriranih kulturnih društev in njihovih sekcij,
-           javni kulturni programi,
-           javne kulturne prireditve na območju občine,
-           samostojni koncerti in predstavitve,
-           udeležba na območnih, medobmočnih, državnih srečanjih in gostovanja v tujini.

3.      Višina sredstev razpisa: 38.000,00 EUR.

4.      Na javni razpis se lahko prijavijo:

kulturna društva, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju kulture, javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja in posamezni avtorji, ki s svojim dosedanjim delom izkazujejo pričakovano kakovost ali predložijo osnutek projekta, ki zagotavlja ustrezno kakovost in ima značaj javnega interesa Občine.

5.      Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji:
-           imajo sedež v občini Gornja Radgona,
-           so registrirani za opravljanje programov na področju kulture,
-           imajo zagotovljene materialne, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti na področju kulture,
-           da izvajajo dejavnost na neprofitni osnovi,
-           imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot to določa zakon o društvih in so registrirana vsaj eno leto,
-           vodijo evidenco o opravljenih vajah, nastopih in uvrstitvah,
-           da Občinski upravi vsako leto redno dostavljajo poročila o realizaciji programov oziroma, da so v preteklih letih redno izpolnjevali pogodbene obveznosti za sredstva prejeta iz občinskega proračuna,
-           da ob prijavi na javni razpis predložijo popolno zahtevano razpisno dokumentacijo s priloženo finančno konstrukcijo pridobljenih sredstev,
-           da za isti program ne kandidirajo v drugem razpisu iz občinskega proračuna.

6.      Vsebina prijave:

Prijave morajo biti podane na ustreznih prijavnih obrazcih iz razpisne dokumentacije, ki jih zainteresirani vlagatelji lahko v času uradnih ur dvignejo v vložišču Občine Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona ali na spletni strani Občine Gornja Radgona: www.gor-radgona.si.

7.      Rok in način prijave:

Pisne prijave na originalnih obrazcih se mora poslati najkasneje do vključno 6. marca 2013 na naslov Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona v zaprtih ovojnicah s pripisom: »Javni razpis KULTURA 2013 – NE ODPIRAJ«.

Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila oddana najkasneje zadnji dan roka za oddajo prijav na pošti s priporočeno pošiljko ali v vložišču Občine Gornja Radgona.

Na ovojnici prijave mora biti naveden naziv in naslov vlagatelja. Prijave, ki bodo prispele po roku, se ne bodo odpirale in bodo vrnjene vlagatelju.

8.      Obravnava prijav:

Pravočasno prispele in popolne prijave bodo vrednotene na osnovi meril in kriterijev programov in kulturnih projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Gornja Radgona in so določeni v občinskem Pravilniku. Vlagatelji bodo o izidu razpisa obveščeni v roku 30 dni po sprejeti odločitvi komisije. Z izvajalci kulturnih programov in projektov bo župan Občine Gornja Radgona sklenil pogodbe o sofinanciranju.

9.      Informiranje zainteresiranih vlagateljev:

Informacije in navodila za sodelovanje na razpisu dobijo zainteresirani vlagatelji na Občini Gornja Radgona, kontaktna oseba: Majda Ferenc, telefon 02/564 38 35, vsak delovni dan v času uradnih ur. 
 

Številka: 610-1/2013-U106
Gornja Radgona, 28. 1. 2013 

                                                                                                               ŽUPAN
                                                                                          OBČINE GORNJA RADGONA
                                                                                                     Anton KAMPUŠ, l.r.