13. redna seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 28. 2. 2013 (sklic seje - vabilo s predlogom dnevnega reda in gradivo)

datum: 15.02.2013

kategorija: Gradiva občinskega sveta

* * *

Številka: 013-2/2010-OS/13-F1
Datum:   14. 2. 2013
 

Na podlagi 22. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 24 z dne 15.10.2006 – UPB1 in št. 47 z dne 01.12.2008) in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 83/99, 104/00 in Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 1 z dne 15.08.2003),
 

S K L I C U J E M 

13. redno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, 

ki bo v četrtek, 28. februarja 2013, s pričetkom ob 14.00 uri,

v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni. 

 

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED

1.      Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
 

2.      Obravnava in sprejem zapisnika 12. redne seje občinskega sveta
 

3.      Obravnava in sprejem dnevnega reda
 

4.      Vprašanja, pobude in predlogi članic in članov občinskega sveta
 

5.      Informacija o opravljenih aktivnostih župana med dvema sejama
 

6.      Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Knjižnica Gornja Radgona (druga obravnava) – obrazložitev doc. dr. Boštjan BREZOVNIK, predstavnik Inštituta za lokalno samoupravo
 

7.      Odlok o ustanovitvi skupnega organa občin za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu Knjižnica Gornja Radgona (druga obravnava) – obrazložitev  doc. dr. Boštjan BREZOVNIK, predstavnik Inštituta za lokalno samoupravo
 

8.      Odlok o prenehanju veljavnosti 13. in 14. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Gornja Radgona (skrajšani postopek) – obrazložitev Suzana GRAH, višja svetovalka v občinski upravi
 

9.      Statut Občine Gornja Radgona (prva obravnava) – obrazložitev Dragan KUJUNDŽIČ, direktor občinske uprave
 

10. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov in o povračilih stroškov v občini Gornja Radgona – obrazložitev Dragan KUJUNDŽIČ, direktor občinske uprave
 

11. Pravilnik o sofinanciranju posebnih skupin v Občini Gornja Radgona (prva obravnava) – obrazložitev Janja OSOJNIK, svetovalka v občinski upravi
 

12. Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov na področju kulturne dejavnosti v občini Gornja Radgona (prva obravnava) – obrazložitev Majda FERENC, višja svetovalka v občinski upravi
 

13. Sklep o širitvi območja stavbnih zemljišč, za del zemljišč parc. št. 1461, 1463, 1464/1 in 1464/2, vse k.o. Spodnja Ščavnica – obrazložitev Suzana GRAH, višja svetovalka v občinski upravi
 

14. Sklep o širitvi območja stavbnih zemljišč, za del zemljišča parc. št. 592, k.o. Mele – obrazložitev Suzana GRAH, višja svetovalka v občinski upravi
 

15. Sklep o odvzemu statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena nepremičnini parc. št. 948/6 in 948/8 k.o. Črešnjevci – obrazložitev Danilo VLAJ, višji svetovalec v občinski upravi
 

16. Dopolnitev programa prodaje občinskega stvarnega premoženja na območju občine Gornja Radgona za leto 2013 (1. del) in Dopolnitev programa nakupov na območju občine Gornja Radgona za leto 2013 (1. del) – obrazložitev Andrej SUBAŠIČ, svetovalec v občinski upravi
 

17. Sklep o podaji mnenja k načrtom Pošte Slovenije d.o.o. za preoblikovanje stalne pošte 9245 Spodnji Ivanjci v pogodbeno pošto 9245 Spodnji Ivanjci – obrazložitev predstavnik Pošte Slovenije d.o.o., PE Murska Sobota
 

18. Poročilo o izvedbi nadzora finančnega poslovanja in upravljanja v javnem zavodu PORA, razvojna agencija Gornja Radgona za leto 2011 – obrazložitev Bojan ERLIH, predsednik Nadzornega odbora Občine Gornja Radgona
 

19. Poročilo o izvedbi nadzora finančnega načrta in zaključnega računa Krajevne skupnosti Spodnja Ščavnica za leto 2011 – obrazložitev Bojan ERLIH, predsednik Nadzornega odbora Občine Gornja Radgona
 

20. Sklep o podaji predhodnega mnenja k izbrani kandidatki za direktorico javnega Zavoda za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona – obrazložitev Vinko ROUS, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
 

21. Sklep o ugotovitvi prenehanja članstva članici ter imenovanju nadomestnega člana v svet javnega zavoda Ljudska univerza Golarja Gornja Radgona – obrazložitev Vinko ROUS, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
 

22. Odgovori na vprašanja, pobude in predloge članic in članov občinskega sveta
 

Gradivo je priloženo k vsem točkam dnevnega reda. Prilagamo tudi Obvestilo o okvirnih predvidenih terminih sej Občinskega sveta Občine Gornja Radgona v letu 2013
 

                                                                                                               ŽUPAN
                                                                                          OBČINE GORNJA RADGONA
                                                                                                    Anton KAMPUŠ, l.r.
 

KOMPLETNO GRADIVO za 13. redno sejo OS - 28. 2. 2013 (PDF)  

DODATNO GRADIVO za 13. redno sejo OS - 28. 2. 2013 (PDF)