Sklepi 14. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, z dne 6. 6. 2013

datum: 11.06.2013

kategorija: Sklepi občinskega sveta

Dnevni red in sprejeti sklepi 14. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki je bila v četrtek, dne 6. 6. 2013, s pričetkom ob 14. uri, v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni:
 

1.      Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti 

2.      Obravnava in sprejem zapisnika 13. redne seje občinskega sveta
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme Zapisnik 13. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, z dne 28. 2. 2013 v predloženi vsebini. 

3.      Obravnava in sprejem dnevnega reda 

4.      Vprašanja, pobude in predlogi članic in članov občinskega sveta 

5.      Informacija o opravljenih aktivnostih župana med dvema sejama 

6.      Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov na področju kulturne dejavnosti v občini Gornja Radgona (druga obravnava)
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov na področju kulturne dejavnosti v občini Gornja Radgona – druga obravnava. 

7.      Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave mešanih komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v občini Gornja Radgona (skrajšani postopek)
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave mešanih komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v občini Gornja Radgona (skrajšani postopek). 

8.      Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za območje poslovno obrtne cone Element Gornja Radgona (skrajšani postopek)
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za območje poslovno obrtne cone Element Gornja Radgona (skrajšani postopek). 

9.      Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o. (skrajšani postopek)
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o. (skrajšani postopek). 

10.  Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za odpravo posledic plazov v občini Gornja Radgona za leto 2013 (skrajšani postopek)
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve za odpravo posledic plazov v občini Gornja Radgona za leto 2013 – skrajšani postopek. 

11.  Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje javne službe pomoč družini na domu v Občini Gornja Radgona (prva obravnava)
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje javne službe pomoč družini na domu v Občini Gornja Radgona – prava obravnava. Obravnava predloga odloka traja 15 dni. 

12.  Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Gornja Radgona (prva obravnava)
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Gornja Radgona (prva obravnava). Obravnava predloga odloka traja 60 dni. 

13.  Zaključni račun proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2012
 in priloga Revizijsko poročilo o pravilnosti poslovanja Občine Gornja Radgona v letu 2012
SKLEP:
1.      Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme Zaključni račun proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2012, z vsemi bilancami.
2.      Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme Revizijsko poročilo o pravilnosti poslovanja Občine Gornja Radgona v letu 2012 na znanje. 

14.  Premoženjska bilanca Občine Gornja Radgona na dan 31.12.2012
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema Premoženjsko bilanco Občine Gornja Radgona na dan 31.12.2012, v predloženi vsebini. 

15.  Poročilo o izvedbi nadzora Zaključnega računa proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2012
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme s strani Nadzornega odbora Občine Gornja Radgona posredovano Poročilo o izvedbi nadzora Zaključnega računa proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2012, ki zajema:
-        pregled izvrševanja Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2012,
-        pregled Zaključnega računa proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2012,
-        pregled zakonitosti poslovanja in razpolaganja s stvarnim in premičnim premoženjem ter finančnimi sredstvi Občine Gornja Radgona v letu 2012,
-        ugotovitve gospodarnosti in smotrnosti porabe finančnih sredstev. 

16.  Sklep o soglasju k predlogu cene storitve pomoč družini na domu, posredovane s strani Zavoda za pomoč družini na domu VITICA
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona daje soglasje k predlogu cene storitve pomoč družini na domu, posredovane s strani Zavoda za pomoč družini na domu VITICA, Panonska 23, Gornja Radgona, in sicer cena storitve na eno uro neposredne socialne oskrbe znaša 15,36 EUR.  

17.  Odgovori na vprašanja, pobude in predloge članic in članov občinskega sveta

 

SPREJETI SKLEPI 14. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, z dne 6. 6. 2013 (PDF)