JAVNI RAZPIS za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Gornja Radgona za leto 2013 + RAZPISNA DOKUMENTACIJA (rok do 22. 7. 2013)

datum: 14.06.2013

kategorija: Razpis

Priponke:

JAVNI RAZPIS za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Gornja Radgona za leto 2013 (PDF)

RAZPISNA DOKUMENTACIJA - SKUPINSKE IZJEME (PDF)

RAZPISNA DOKUMENTACIJA - SKUPINSKE IZJEME (DOC)

* * *

Na podlagi 9. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 24/06 – UPB1), Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2013 (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 75/12) in Pravilnika o dodeljevanju državne pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Gornja Radgona za programsko obdobje 2007-2013 (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 36/07), objavljam
 

JAVNI RAZPIS
ZA DODELITEV FINANČNIH SREDSTEV ZA OHRANJANJE IN RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V OBČINI GORNJA RADGONA ZA LETO 2013

 

I. PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev, državnih pomoči za uresničevanje ciljev občine na področju razvoja kmetijstva in podeželja, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju državnih pomoč v kmetijstvu, skladno z Uredbo komisije (ES) št. 1857/06, prilogo Uredbe komisije (ES) št. 70/01  in Uredbo komisije (ES) št. 1198/06:

Pomoč izvzeta z Uredbo (ES) št. 1857/06 se ne sme kumulirati s podporo de minimis v smislu Uredbe (ES) št. 1860/04 glede na iste upravičene odhodke ali naložbeni projekt, če bi bila s tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči, določena v Uredbi ES št. 1857/06.
 

II. VIŠINA SREDSTEV

Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine za leto 2013 in se razpišejo za naslednji ukrep:

Vrsta ukrepa (ukrepi po Pravilniku):  Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo - urejanje kmetijskih zemljišč
Okvirna višina sredstev: 20.000,00 EUR
 

III. SPLOŠNA DOLOČILA

Pogoji za vlagatelje:

1. Pomoč se dodeli oškodovancem oz. upravičencem, ki so imeli plazove na kmetijskih zemljiščih v letu 2013 in so prijavili škodo Občinski komisiji.

2. Upravičenci so kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, investirajo na področju občine Gornja Radgona, so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oz. v zakupu najmanj 1 ha primerljivih površin (GERK), ki ležijo na območju občine Gornja Radgona.

3. Upravičenec, ki pridobi pomoč iz tega javnega razpisa mora voditi predpisano dokumentacijo, ki je določena z javnim razpisom in pogodbo o dodelitvi sredstev in jo mora hraniti še najmanj 5 let po zadnjem izplačilu sredstev.

4. Upravičenec mora predložiti izjavo o prejetih sredstvih oziroma izjavo, da ni prejel sredstev za isti namen iz drugih javnih sredstev (državnih ali EU).

5. Vloge bodo obravnavane na podlagi dodatnih pogojev in meril, ki so navedeni pri posameznih ukrepih v poglavju tega razpisa in v razpisni dokumentaciji.

6. Upravičenec ne sme uporabljati naložbe v nasprotju z namenom dodelitve sredstev.

7. Pomoč se ne sme dodeliti kmetijskemu gospodarstvu v težavah v smislu smernic skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah.

 

IV. UKREP IN UPRAVIČENCI

Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo

 

Ukrep: Urejanje kmetijskih zemljišč

Upravičenci do pomoči:
  -          kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju občine, kmetijsko gospodarstvo pa je vpisano v register kmetijskih gospodarstev.

Bruto intenzivnost pomoči:
  -          do 40% upravičenih stroškov naložbe,
  -          najvišji skupni znesek pomoči za posamezno naložbo na kmetijskem gospodarstvu lahko znaša do 5.000 EUR na kmetijsko gospodarstvo.

Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo se lahko dodeli za:

-          urejanje kmetijskih zemljišč (agromelioracije) in zemeljskih plazov na kmetijskih zemljiščih, ki so bila v letu 2013;

Upravičeni stroški:
 -          stroški zemeljskih del - stroški investicijskega programa za sanacijo kmetijskih obdelovalnih površin ali izvedba nezahtevnih agromelioracijskih del zaradi zemeljskega plazu;

Pogoji za pridobitev:
 -          program agromelioracije oz. ustrezna dokumentacija za izvedbo naložbe s strani svetovalne službe oz. prijava škode Občinski komisiji za popis in oceno škode ob naravnih nesrečah v Občini,
 -          dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč,
 -          dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemljišča,
 -          ustrezna dokumentacija za izvedbo naložbe (kopija izpisa obrazca A in obrazca D iz vloge za subvencijo z označenimi GERK-i, ki so bili prizadeti),
 -          drugi splošni pogoji povezani z opravljanjem kmetijske dejavnosti. 
 

V. NAČIN PRIJAVE IN RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Vlogo - prijavne obrazce z zahtevano dokumentacijo je potrebno v zaprti kuverti s pripisom:

NE ODPIRAJ, JR – KMETIJSTVO dostaviti do vključno 22. julija 2013 na naslov:

Občina Gornja Radgona, Partizanska 13, 9250 Gornja Radgona.

Na hrbtni strani kuverte mora biti naziv in polni naslov prijavitelja.

Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo:
     -       vsak delovnik v času uradnih ur v tajništvu občine Gornja Radgona, Partizanska 13, 9250 Gornja Radgona,
     -       na spletni strani Občine Gornja Radgona: www.gor-radgona.si
     -       na spletni strani razvojne agencije PORA Gornja Radgona: www.pora-gr.si

Vse informacije v zvezi z javnim razpisom je možno dobiti na tel. številki: 02/564 38 35 (Majda Ferenc) ali na el. naslovu: .

 

VI. ODPIRANJE IN OBRAVNAVA VLOG

Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih prijavnih obrazcih in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisnih dokumentacijah.

Vloge bo obravnavala strokovna komisija, ki jo imenuje župan. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v določenem roku, bo komisija zavrgla. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev razpisa, se kot neustrezne zavrnejo. Vloge, ki bodo prispele po zaprtju javnega razpisa, se zavržejo.

Glede na to, da so sredstva omejena, bodo odvisna od števila prosilcev, ki bodo izpolnjevali vse pogoje iz tega razpisa. Upravičenci bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v 30 dneh po izvedbi vseh aktivnosti javnega razpisa. Z izbranimi prijavitelji na javni razpis bodo sklenjene pogodbe v 8 dneh po pravnomočnosti sklepa občinske uprave o izboru.

 

Številka: 330-1/2013-U106                                                                              ŽUPAN
Datum:  14. 6. 2013                                                                      OBČINE GORNJA RADGONA
                                                                                                               Anton KAMPUŠ, l.r.