Občina Gornja Radgona uspešno pridobila sredstva za sofinanciranje energetske sanacije Osnovne šole Gornja Radgona

datum: 27.09.2013

kategorija: Sporočilo za javnost

ČLANEK (PDF)

* * *

ČLANEK-pridobljena sredstva za sanacijo OŠ GR-LOGO.jpg


Občina Gornja Radgona je uspešno kandidirala na javnem razpisu za »Sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo osnovnih šol, vrtcev, zdravstvenih domov in knjižnic v lasti lokalnih skupnosti«, ki ga je objavilo Ministrstvo za infrastrukturo in prostor v Uradnem listu RS, št. 10/2013, dne 1. 2. 2013, št. 16/2013, dne 22. 2. 2013 ter št. 20/2013, dne 8. 3. 2013 in s tem pristopila k projektu »Sredstva za investicijsko vzdrževanje OŠ«. Operacijo delno financira Evropska unija iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, 6. razvojne prioritete »Trajnostna raba energije«, 1. prednostne usmeritve »Energetska sanacija javnih stavb«. 

Predmet projekta je sanacija stavbe osnovne šole v Gornji Radgoni, ki je razdeljena na dve fazi, pri čemer je bila 1. faza zaključena leta 2011, 2. faza pa bo zaključena leta 2014. Z investicijskim vzdrževanjem se je v okviru 1. faze projekta izvedla zamenjava dotrajanih oken z energetsko varčnimi okni, zamenjava azbestne strešne kritine z vsemi kleparskimi deli, izolacija fasade vključno z zaključnim slojem, izgradnja nadstreška glavnega vhoda ter izgradnja nove kanalizacije za odvajanje meteornih voda. V okviru 2. faze projekta pa se bodo obnovili predvsem notranji prostori stavbe (energijska sanacija stropov z dobavo in montažo spuščenih stropov v učilnicah, kabinetih in zbornici, delna obnova radiatorskega ogrevanja in vgradnja rekuperatorja, elektroinstalacijska dela, slikopleskarska dela, ter sanacija prostorov jedilnice in avle).   

Celotna vrednost investicije v sanacijo stavbe osnovne šole v Gornji Radgoni znaša 1.665.587,86 EUR z DDV (995.333,17 EUR pred letom 2013 in 670.254,69 EUR v letu 2014). Skladno z določili javnega razpisa znašajo upravičeni stroški 540.125,50 EUR, pri čemer bo s sredstvi evropske kohezijske politike sofinanciranih 85 % javno upravičenih izdatkov operacije. Glede na višino sofinanciranja iz evropske kohezijske politike bo torej operacija sofinancirana v skupni višini največ do 459.106,67 EUR, in sicer v višini 289.730,87 EUR v proračunskem letu 2013 in v višini 169.375,80 EUR v proračunskem letu 2014. 

Vse ostale informacije v zvezi z izvajanjem operacije so na voljo na Občini Gornja Radgona, pri g. Andreju Subašiču, tel. 02/564-38-22 in na javnem zavodu PORA, razvojna agencija  Gornja Radgona, tel. 02/564-82-08.

 

POVEZAVA NA SPLETNO MESTO:

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor:  www.mzip.gov.si

                                                                       www.energetika-portal.si/javne-objave