JAVNI RAZPIS o dodeljevanju finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Gornja Radgona za leto 2013 + RAZPISNA DOKUMENTACIJA (rok do vključno 22. 11. 2013)

datum: 06.11.2013

kategorija: Razpis

PRIPONKE:

OBVESTILO o ponovnem odprtju javnega razpisa o dodeljevanju finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Gornja Radgona za leto 2013 (PDF)

JAVNI RAZPIS o dodeljevanju finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva  v občini Gornja Radgona za leto 2013 (PDF)
 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA - UKREP A: Subvencioniranje obrestne mere za dodeljene bančne kredite (DOC)
RAZPISNA DOKUMENTACIJA - UKREP A: Subvencioniranje obrestne mere za dodeljene bančne kredite (PDF)
RAZPISNA DOKUMENTACIJA - UKREP B: Promocija izdelkov in storitev podjetja (DOC)
RAZPISNA DOKUMENTACIJA - UKREP B: Promocija izdelkov in storitev podjetja (PDF)
RAZPISNA DOKUMENTACIJA - UKREP C: Sofinanciranje odpiranja novih delovnih mest (DOC)
RAZPISNA DOKUMENTACIJA - UKREP C: Sofinanciranje odpiranja novih delovnih mest (PDF)
RAZPISNA DOKUMENTACIJA - UKREP D: Sofinanciranje samozaposlitve (DOC)
RAZPISNA DOKUMENTACIJA - UKREP D: Sofinanciranje samozaposlitve (PDF)

* * *   

Na podlagi 9. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 24/06 – UPB1), Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2013 (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 75/12) in Pravilnika o dodeljevanju državne pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Gornja Radgona za programsko obdobje 2007-2013 (Uradno glasilo Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 33/07), objavljam

 

RAZPIS O DODELJEVANJU FINANČNIH SREDSTEV ZA POSPEŠEVANJE RAZVOJA MALEGA GOSPODARSTVA V OBČINI GORNJA RADGONA ZA LETO 2013

 

I. PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev - državnih pomoči za uresničevanje ciljev občine na področju malega gospodarstva v občini Gornja Radgona, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči v gospodarstvu, skladno z Uredbo komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za državno pomoč de minimis (Ur. list EU L 379, 28.12.2006, str 5-10).

 

II. VIŠINA SREDSTEV

Skupna višina razpoložljivih sredstev namenjenih za izvedbo javnega razpisa je 17.800 EUR. Sredstva se subvencionirajo za naslednje ukrepe:

A.  Subvencioniranje obrestne mere za dodeljene bančne kredite

B.  Promocija izdelkov in storitev podjetja

C.  Sofinanciranje odpiranja novih delovnih mest

D.  Sofinanciranje samozaposlitve

Sredstva se bodo dodeljevala na podlagi pogojev in meril, ki so sestavni del razpisa.

V kolikor bo, glede na število vlog in odobreno višino upravičenih stroškov predvidenih sredstev za javni razpis premalo, se bodo vsem upravičencem odobrena sredstva sorazmerno znižala.

Prednost imajo deficitarne dejavnosti, ki jih glede na potrebe v občini Gornja Radgona določi Odbor za gospodarstvo, obrt in podjetništvo skupaj z Območno obrtno-podjetniško zbornico Gornja Radgona in podjetja, ki iz proračuna Občine še niso prejela finančnih sredstev.

 

III. SPLOŠNA DOLOČILA

1.      Upravičenci do sredstev iz tega razpisa:

    1.1. mikro in majhna podjetja, ki so registrirana po Zakonu o gospodarskih družbah (uradno prečiščeno besedilo ZGD-1-UPB3, Uradni list RS št. 65/2009) in izpolnjujejo vse pogoje,

    1.2. samostojni podjetniki posamezniki (pri njih se vsi pogoji za mikro in majhne družbe smiselno    upoštevajo),

    1.3. podjetja, ki imajo sedež v občini Gornja Radgona in investirajo na območju občine Gornja Radgona,

    1.4. fizične osebe, kadar gre za sofinanciranje stroškov samozaposlitve.

2. Do sredstev za izvedbo ukrepov niso upravičeni:

    2.1. podjetja, ki so v prisilni poravnavi, stečaju ali v likvidaciji,

    2.2. podjetja, ki so v težavah in dobivajo državno pomoč za reševanje in prestrukturiranje,

    2.3. podjetja, ki skladno z Uredbo Komisije sodijo v sektor transporta, ladjedelništva, jeklarstva,

           premogovništva, kmetijstva in ribištva.

 

IV. UKREPI IN POMOČI


Ukrep A: SUBVENCIONIRANJE OBRESTNE MERE ZA DODELJENE BANČNE KREDITE

Upravičeni stroški:

Sofinanciranje obrestne mere, določene med banko in prosilcem in sicer za materialne in nematerialne investicije:

        -       stroške nakupa, urejanja in opremljanja zemljišč za gradnjo poslovnih prostorov,
-       stroški nakupa, graditve in prenove poslovnih prostorov,
-       stroški nakupa opreme in strojev - osnovnih sredstev,
-       za nakup nematerialnih investicij (stroški nakupa patentov, licenc, projektne dokumentacije in programske opreme).

Intenzivnost pomoči:

-       do 50% obrestne mere, določene med banko in prosilcem

Splošni pogoji:

     -       subvencijo obrestne mere lahko pridobijo prosilci, ki imajo med viri financiranja zagotovljenih najmanj 25% lastnih sredstev,
-       minimalni znesek posojila je 4.500 EUR,
-       višina dodeljenih sredstev je po pravilniku možna le za tekoče leto,
-       subvencioniranje obrestne mere je možno od investicije, za katero se je najel kredit iz leta 2012 do vključno objave razpisa,
-       investicija, ki je predmet subvencionirane obrestne mere, se mora ohraniti v občini Gornja Radgona vsaj pet let po njenem zaključku,
-       prednost imajo podjetja, ki spadajo med deficitarne poklice v Občini Gornja Radgona.

 

Ukrep B: PROMOCIJA IZDELKOV IN STORITEV PODJETJA

Upravičeni stroški

Spodbujanje sodelovanja podjetij na sejmih in razstavah v Sloveniji in v tujini, ki na ta način promovirajo razvoj svojih proizvodov in storitev potencialnim kupcem.

Pogoji za pridobitev sredstev:

-       upravičenci so mikro in majhna podjetja ter samostojni podjetniki  posamezniki, ki so se udeležili sejma ali razstave doma ali v tujini,

-       upravičenci morajo imeti sedež dejavnosti na območju občine Gornja Radgona,

-       prednost imajo deficitarne dejavnosti,

-       upravičenci so podjetja, ki iz tega naslova in za te namene v zadnjih dveh letih sredstev iz občinskega proračuna niso prejeli,

-       upoštevajo se le računi in pogodbe datirane od 1. 8. 2012 do datuma, ki je določen za oddajo vlog.

Intenzivnost pomoči:

-       v višini do 50% upravičenih stroškov promocijskih aktivnosti za deficitarne poklice, za ostale pa v višini do 35% stroškov.

Upravičeni stroški:

-       najem, postavitev in delovanje razstavno prodajnega prostora na določenem sejmu ali razstavi,

-       ne upoštevajo se potni stroški, dnevnice, stroški prenočišč udeležencev na sejmu.

 

Ukrep C: SOFINANCIRANJE ODPIRANJA NOVIH DELOVNIH MEST

Upravičeni stroški:

-       stroški za odpiranje novega delovnega mesta,

-       stroški za zaposlitev oseb s poklici, ki jih gospodarstvo potrebuje,

-       zaposlovanje oseb, ki so ostale brez zaposlitve,

-       zaposlovanje pripravnikov ali štipendistov.

Intenzivnost pomoči:

-       do 50% bruto plače za obdobje enega leta.

Splošni pogoji:

Upravičenci do pomoči v primeru odpiranja novih delovnih mest so podjetja:

-       ki imajo sedež ali poslovni prostor na območju občine Gornja Radgona in zaposlujejo za namen opravljanja dejavnosti v poslovnem prostoru na območju občine,

-       da zagotovijo novo zaposlitev za najmanj dve leti,

-       da zaposlijo registrirano brezposelno osebo s stalnim prebivališčem na območju občine, ki je državljan republike Slovenije, spadajo v skladu z veljavnim Pravilnikom o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja v skupino težje zaposljivih oseb in so prijavljeni na Zavodu RS za zaposlovanje najmanj en mesec pred dnevom zaposlitve,

-       v primeru, da pride do prekinitve zaposlitve, je delodajalec dolžan zagotoviti nadomestno zaposlitev iskalca zaposlitve iz iste izobrazbene skupine,

-       delodajalec mora prispevati najmanj 25% sredstev iz lastnih virov.

 

Ukrep D: SOFINANCIRANJE SAMOZAPOSLITVE

Splošni pogoji:

Na javni razpis se lahko prijavijo brezposelne osebe, ki so v obdobju od 1.1.2013 do poteka časa razpisa uresničile samozaposlitev.

Upravičenci do pomoči v primeru samozaposlitve:

-       so fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče na območju občine Gornja Radgona,

-       da registrirajo dejavnost na podlagi Zakona o gospodarskih družbah, ki jim taka dejavnost pomeni edini in glavni poklic,

-       da je poslovni sedež na območju občine Gornja Radgona,

-       samozaposlitev mora trajati najmanj dve leti.

Intenzivnost pomoči:

-       do 50% bruto plače za obdobje enega leta.

 

V. NAČIN PRIJAVE IN RAZPISNA DOKUMENTACIJA

 

Vlogo oziroma prijavne obrazce z zahtevano dokumentacijo - po ukrepih - je potrebno v zaprti kuverti s pripisom (glede na prijavo na ukrep):

NE ODPIRAJ, JR - MG – subvencioniranje obrestne mere

NE ODPIRAJ, JR - MG – promocija izdelkov in storitev

NE ODPIRAJ, JR - MG – nova delovna mesta

NE ODPIRAJ, JR - MG – samozaposlitev

dostaviti do vključno 22. novembra 2013 na naslov: Občina Gornja Radgona, Partizanska 13, 9250 Gornja Radgona. Na hrbtni strani kuverte mora biti naziv in polni naslov prijavitelja.

 

Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo:

-       vsak delovnik v času uradnih ur na občini Gornja Radgona, Partizanska 13, 9250 Gornja Radgona (v tajništvu),

-       na spletni strani Občine Gornja Radgona: www.gor-radgona.si

-       na spletni strani PORA-e: www.pora-gr.si

-       na spletni strani Območne obrtno-podjetniške zbornice:  www.ooz-radgona.si

Vse informacije v zvezi z javnim razpisom je možno dobiti vsak delovnik na tel. št.: 02/564 38 35 (Majda Ferenc) ali na el. naslovu: .

 

VI. ODPIRANJE IN OBRAVNAVA VLOG

Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih prijavnih obrazcih za posamezen ukrep in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke določene v razpisnih dokumentacijah.

Pri posameznem odpiranju se bodo upoštevale le vloge, ki bodo prispele do določenega datuma v tajništvo občine Gornja Radgona. Vloge bo obravnavala strokovna komisija, ki jo imenuje župan. Odpiranje vlog ni javno. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v določenem roku, bo komisija zavrgla. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev razpisa, se kot neustrezne zavrnejo. Vloge, ki bodo prispele po zaprtju javnega razpisa, se zavržejo. Prijavitelj s svojim podpisom jamči za pravilnost navedenih podatkov.

Glede na to, da so sredstva omejena, bodo odvisna od števila prosilcev, ki bodo izpolnjevali vse pogoje iz tega razpisa. Upravičenci bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v 15 dneh po izvedbi vseh aktivnosti javnega razpisa. Z izbranimi prijavitelji na javni razpis se bodo, po pravnomočnosti sklepa o izboru, sklenile pogodbe.

 

Številka: 313-1/2013-U106
Datum:   6. 11. 2013                                                                                      ŽUPAN
                                                                                                      OBČINE GORNJA RADGONA
                                                                                                                  Anton KAMPUŠ, l.r.