JAVNI POZIV političnim strankam, drugim organizacijam občanov ter občanom za predlaganje kandidatov za člane in namestnike članov Občinske volilne komisije Gornja Radgona

datum: 18.04.2014

kategorija: Sporočilo za javnost

JAVNI POZIV političnim strankam, drugim organizacijam občanov ter občanom za predlaganje kandidatov za člane in namestnike članov Občinske volilne komisije Gornja Radgona (PDF)

* * *

OBČINA GORNJA RADGONA
Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona
Tel: 02/564-38-38, Fax: 02/564-38-14
http://www.gor-radgona.si
e-pošta: tajnistvo.zupana@gor-radgona.si 

Številka: 041-2/2014-U112
Datum:  18.04.2014
 

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalnih volitvah (ZLV) (Uradni list RS, št. 94/07-UPB3, 45/08 in 83/12) in 13. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 24 z dne 15.10.2006 – UPB1 in št. 47 z dne 01.12.2008), Občina Gornja Radgona objavlja

 

JAVNI POZIV

političnim strankam, drugim organizacijam občanov ter občanom za predlaganje kandidatov za člane in namestnike članov Občinske volilne komisije Gornja Radgona

 

Zakon o lokalnih volitvah (v nadaljevanju: ZLV) v 35. členu določa, da občinsko volilno komisijo sestavljajo predsednik in trije člani ter njihovi namestniki. Predsednik volilne komisije in njegov namestnik se imenujeta izmed sodnikov ali izmed drugih diplomiranih pravnikov. Ostali člani volilne komisije in njihovi namestniki se imenujejo po predlogih političnih strank, drugih organizacij občanov v občini ter občanov. Člani volilnih komisij ne morejo hkrati kandidirati na volitvah, ki jih vodijo (25. člen Zakona o volitvah v Državni zbor, ki se smiselno uporablja za lokalne volitve v skladu s 4. členom ZLV). 

V skladu z 38. členom ZLV mandat članov občinske volilne komisije, ki jo imenuje občinski svet občine, traja štiri leta. Sedanja Občinska volilna komisija Gornja Radgona je bila imenovana s Sklepom o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 59 z dne 01.07.2010). 

Občinsko volilno komisijo v skladu z določbami ZLV in Statuta Občine Gornja Radgona imenuje občinski svet na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. 

Na podlagi navedenega občina poziva politične stranke, druge organizacije občanov ter občane Občine Gornja Radgona, da do vključno 20. 5. 2014 posredujejo predloge kandidatov za člane in namestnike članov občinske volilne komisije. Predloge pošljite na naslov: Občina Gornja Radgona, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona

V predlogu mora predlagatelj posredovati naslednje podatke o kandidatih:
-       ime in priimek,
-       rojstne podatke,
-       podatke o stalnem prebivališču,
-       podatke o izobrazbi in
-       soglasje kandidata k predlogu kandidature. 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja bo za nov mandat na podlagi prejetih predlogov pripravila predlog sestave komisije za obravnavo in potrditev na Občinskemu svetu Občine Gornja Radgona. 

Ta javni poziv se objavi na oglasni deski in spletni strani Občine Gornja Radgona.

 

                                                                                               OBČINA GORNJA RADGONA