JAVNO NAZNANILO o javni razgrnitvi Občinskega prostorskega načrta občine Gornja Radgona in Okoljskega poročila k občinskemu prostorskemu načrtu z dopolnitvami

datum: 08.04.2015

kategorija: Sporočilo za javnost

JAVNO NAZNANILO (PDF)

Javno naznanilo za razgrnitev OPN z OP in dopolnitve - april 2015.jpg 

Predlog OPN in OP z dopolnitvami - ODLOK (PDF)
Predlog OPN in OP z dopolnitvami - PRILOGA 1 (PDF)
Predlog OPN in OP z dopolnitvami - PRILOGA 2 (PDF)
Predlog OPN in OP z dopolnitvami - GRAFIKE (ZIP)


* * *

Na podlagi 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09-ZPNačrt-A, 80/10-ZUPUDPP, 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A,  109/12, 14/15-ZUUJFO) in 33. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 24/06 – UPB1 z dne 15. 10. 2006 in 47/08 z dne 1. 12. 2008), župan Občine Gornja Radgona s tem 

 

JAVNIM NAZNANILOM
obvešča javnost o javni razgrnitvi
Občinskega prostorskega načrta občine Gornja Radgona in Okoljskega poročila k občinskemu prostorskemu načrtu z dopolnitvami  
 

I.

Občina Gornja Radgona naznanja javno razgrnitev dopolnjenega predloga Občinskega prostorskega načrta občine Gornja Radgona (v nadaljevanju dopolnjen  OPN), ki ga je pod številko OPN-5/08, izdelal ZEU – Družba za načrtovanje in inženiring, d. o. o., Staneta Rozmana 5, 9000 Murska Sobota in Okoljsko poročilo k občinskemu prostorskemu načrtu občine Gornja Radgona (v nadaljevanju OP), št. 3156/10, julij 2010 ter dopolnitve Okoljskega poročila, september 2012, november 2012, oktober 2013 in julij 2014, katerega je izdelal Vodnogospodarski biro Maribor, d. o. o., Glavni trg 19 c, 2000 Maribor. 

II.

Javna razgrnitev dopolnjenega predloga OPN in okoljskega poročila k občinskemu prostorskemu načrtu z dopolnitvami, bo potekala od 23. 4. 2015 do vključno 25. 5. 2015, v prostorih Občine Gornja Radgona v delovnem času (soba št. 39, II. nadstropje), kjer bo knjiga pripomb.

Predlog OPN in OP z dopolnitvami je na vpogled na Občini Gornja Radgona. 

III.

V času javne razgrnitve bo organizirana javna razprava v veliki sejni sobi občine Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona, dne 20. 5. 2015, ob 17.00 uri. 

IV.

V času javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na dopolnjen predlog OPN in OP z dopolnitvami. NOVE POBUDE ZA SPREMEMBO NAMEMBNOSTI ZEMLJIŠČ SE NE BODO SPREJEMALE. Pisne pripombe na razgrnjeno gradivo lahko zainteresirani občani in drugi subjekti podajo na javni obravnavi, jih vpišejo v knjigo pripomb, jih posredujejo po pošti na Občino Gornja Radgona ali elektronski naslov: (v rubriki »Zadeva« navesti ključne besede »Javna razgrnitev OPN in OP«). 

V.

Javno naznanilo se objavi na oglasni deski in na spletni strani občine Gornja Radgona www.gor-radgona.si ter oglasnih deskah krajevnih skupnosti.
 

Številka: 3500-01/2007-U107
Gornja Radgona, dne 8. 4. 2015 

                                                                                                           ŽUPAN
                                                                                         OBČINE GORNJA RADGONA
                                                                                                    Stanislav ROJKO, l.r.