JAVNI RAZPIS za podelitev koncesije za opravljanje javne službe na področju lekarniške dejavnosti na območju Občine Gornja Radgona

datum: 25.04.2016

kategorija: Razpis

JAVNI RAZPIS za podelitev koncesije za opravljanje javne službe na področju lekarniške dejavnosti na območju Občine Gornja Radgona (PDF)

RAZPISNA DOKUMENTACIJA k Javnemu razpisu za podelitev koncesije za opravljanje javne službe na področju lekarniške dejavnosti na območju Občine Gornja Radgona (DOC)
RAZPISNA DOKUMENTACIJA k Javnemu razpisu za podelitev koncesije za opravljanje javne službe na področju lekarniške dejavnosti na območju Občine Gornja Radgona (PDF)


* * *

Na podlagi drugega odstavka 2. člena in prvega odstavka 5. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, -ZUJF in 14/13; v nadaljevanju ZZDej), 13. člena Zakona o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 36/04 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju: ZLD) in prvega odstavka 13. člena Odloka o opravljanju lekarniške dejavnosti na območju Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 20/2006, z dne 15.06.2006), Občina Gornja Radgona objavlja

 

JAVNI RAZPIS
za podelitev koncesije za opravljanje javne službe na področju
lekarniške dejavnosti na območju Občine Gornja Radgona

 

1.  Koncedent:

Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona.
 

2. Predmet javnega razpisa:

Predmet javnega razpisa je podelitev koncesije za opravljanje javne službe na področju lekarniške dejavnosti na območju Občine Gornja Radgona, s sedežem lekarne v neposredni bližini Zdravstvenega doma Gornja  Radgona v mestu Gornja Radgona.
 

3. Obseg programa:

Koncesija se podeli za obseg javne službe, ki pokriva prebivalce občine Gornja Radgona.
 

4. Območje, za katerega se razpisuje koncesija:

Koncesija bo podeljena za območje občine Gornja Radgona.
 

5. Začetek in čas trajanja koncesije:

Koncesija se podeli za dobo desetih let. Koncesionar prične z izvajanjem lekarniške dejavnosti s 30.12.2016. Koncesija se ne podaljšuje, če koncesionar začne izvajati dejavnost pozneje kot mu je bilo določeno z odločbo. V primeru, da koncendent do konca roka, za katerega je bila podeljena koncesija, ne izpelje tega postopka za podelitev koncesije, se obstoječemu koncesionarju podaljša koncesija največ za obdobje enega leta.
 

6. Pogoji, ki jih mora ponudnik izpolnjevati:

Za izvajanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa, mora ponudnik izpolnjevati zakonsko predpisane pogoje, ki jih določa 7. in 8. člen ZLD in dodatne pogoje, ki jih določa koncedent, in sicer:
-     ima ustrezno strokovno izobrazbo (magister farmacije) za vodenje lekarne;
-     ima opravljen strokovni izpit;
-     obvlada slovenski jezik;
-     mu ni s pravnomočno sodbo sodišča prepovedano opravljanje poklica oziroma lekarniške dejavnosti (potrdilo ne sme biti starejše od treh mesecev);
-     ni v delovnem razmerju, oziroma bo z začetkom opravljanja javne zdravstvene službe na podlagi koncesije prekinil delovno razmerje;
-     ima zagotovljene ustrezne prostore, opremo in če to zahteva narava dela tudi ustrezne kadre;
-     izpolnjuje pogoje določene s Pravilnikom o pogojih za opravljanje lekarniške dejavnosti (Uradni list RS, št. 39/2006);
-     magister farmacije, ki je za več kot tri leta prekinil delo v lekarniški dejavnosti, mora priložiti potrdilo o opravljenem preizkusu znanja, katero vsebino in način predpiše lekarniška zbornica;
-     da predloži program izvajanja lekarniške dejavnosti za čas trajanja koncesije;
-     da poda izjavo, da bo izvajal dejavnost, ki je predmet koncesije, najmanj v okviru predpisanih standardov in normativov in v skladu s programom;
-     ponudnik mora zagotoviti najmanj 40 urni poslovni čas lekarne na teden.
 

7. Merila za vrednotenje ponudb:

Ponudbe vlagateljev bodo ocenjene v skladu z naslednjimi merili:
7.1. pričetek z delom: največ 10 točk;
7.2. razdalja med ponudnikovo lokacijo in lokacijo Zdravstvenega doma Gornja Radgona v mestu Gornja Radgona: največ 10 točk;
7.3. poslovni čas lekarne: največ 10 točk.

Če dosežeta dva ali več najbolje ocenjenih ponudnikov na podlagi meril pri razpisni koncesiji enako število točk, je merilo za izbor predloženi program.
 

8. Obravnava vlog:

Strokovna komisija, ki jo imenuje župan občine, bo ocenjevala le pravočasne, pravilne in popolne vloge. Prepozne, nepravilne in nepopolne ponudbe bodo zavržene. Dopolnjevanje vlog ni možno. Komisija bo zahtevala le take dopolnitve, s katerimi se odpravijo manjša odstopanja od zahtev razpisne dokumentacije in ki v nobenem primeru ne vplivajo na vsebino vloge in ocenjevanje ter razvrščanje vloge skladno s postavljenimi merili za izbor. Nato bo strokovna komisija predlog o izbiri posredovala pristojnemu upravnemu organu. Po pridobitvi ustreznih mnenj lekarniške zbornice in Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije ter soglasja Ministrstva za zdravje, kar določa 13. člen ZLD, bo koncesija podeljena z upravno odločbo. 

Po pravnomočnosti odločbe župan in koncesionar skleneta pogodbo o izvajanju koncesije, s katero uredita medsebojna razmerja v zvezi z opravljanjem lekarniške dejavnosti. 

Koncedent si pridružuje pravico, da ne izbere nobenega ponudnika.
 

9. Koncesijska dajatev:

Koncesionar je dolžan vsako leto trajanja koncesije, plačati koncendentu za opravljanje lekarniške dejavnosti, po Odloku o opravljanju lekarniške dejavnosti na območju občine Gornja Radgona, plačilo za podeljeno koncesijo, v višini 2,1% od fakturirane vrednosti storitev, ustvarjenih z izvajanjem lekarniške dejavnosti.
 

10. Financiranje dejavnosti:

Koncendent ni dolžan zagotavljati koncesionarju nobenih sredstev za opravljanje javne službe. Prostore za opravljanje lekarniške dejavnosti zagotovi koncesionar. 

Sredstva za opravljanje javne službe si koncesionar pridobiva na podlagi pogodbe z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije in s prodajo svojih storitev (prodaja blaga in storitev brez recepta, prihodki od doplačil občanov brez prostovoljnega zavarovanja, prihodki od samoplačniških receptov, prihodki od prodaje sanitetnega materiala itd).
 

11. Rok  za predložitev ponudb in način predložitve:

Ponudbe je potrebno oddati v zaprti kuverti na naslov: Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona. Ponudba mora biti predložena v zaprti kuverti, na kateri mora biti polno ime (naziv) in naslov ponudnika, na sprednji strani pa mora kuverta biti označena z napisom »NE ODPIRAJ – Prijava na javni razpis za podelitev koncesije na področju lekarniške dejavnosti«.

Pri odpiranju se bodo upoštevale vse ponudbe, ki bodo oddane osebno v glavni pisarni Občine Gornja Radgona (pisarna št. 25/I) ali bodo prispele na gornji naslov po pošti do vključno ponedeljka 16. 5. 2016 do 10 ure. 

Datum odpiranja ponudb:
Odpiranje ponudb bo v sredo, dne 18. 5. 2016 ob 12.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona. Odpiranje ponudb ne bo javno.
 

12. Razpisna dokumentacija

Razpisna dokumentacija k javnemu razpisu je skupaj z javnim razpisom dosegljiva na spletni strani Občine Gornja Radgona: http://www.gor-radgona.si, interesenti pa jo lahko dvignejo tudi v glavni pisarni Občine Gornja Radgona (pisarna št. 25/I), Partizanska cesta 13, dodatne informacije na tel. št.: (02) 564 38 31, e-pošta:

 

Številka: 41406-3/2005-U102
Gornja Radgona, 25. 4. 2016

                                                                                                                  ŽUPAN
                                                                                             OBČINE GORNJA RADGONA
                                                                                                          Stanislav ROJKO, l.r.