Sklepi 11. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, z dne 14. 4. 2016

datum: 18.04.2016

kategorija: Sklepi občinskega sveta

Sprejet dnevni red in sprejeti sklepi 11. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki je bila v četrtek, dne 14. 4. 2016, s pričetkom ob 14. uri, v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni:

1.      Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

2.      Obravnava in sprejem zapisnika 10. redne seje občinskega sveta

SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme Zapisnik 10. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, z dne 18. 2. 2016 v predloženi vsebini.
 

3.      Obravnava in sprejem dnevnega reda 

4.      Odgovori na vprašanja in pobude postavljene na prejšnji seji ter nova vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta 

5.      Mandatne in kadrovske zadeve
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona kot predstavnika uporabnikov v svet Javnega zavoda Knjižnica Gornja Radgona imenuje naslednja dva člana:
-        Franc GOMBOŠI, kot predstavnik uporabnikov knjižnice,
-        Lidija KUZMIČ, kot predstavnica uporabnikov izobraževanja. 

SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona kot predstavnika Občine Gornja Radgona v Strateški svet Svetovalnega središča Murska Sobota imenuje naslednjega člana:
-        dr. Milan SVETEC, stanujoč *********************************.
 

6.      Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Gornja Radgona (skrajšani postopek)
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Gornja Radgona – skrajšani postopek.
 

7.      Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju občine Gornja Radgona (skrajšani postopek)
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju občine Gornja Radgona – skrajšani postopek.
 

8.      Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči v Občini Gornja Radgona (skrajšani postopek)
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Odloka o prenehanju veljavnosti Odloka o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči v Občini Gornja Radgona – skrajšani postopek.
 

9.      Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika o prodaji, oddaji v zakup (najem), oddaji za gradnjo in menjavi stavbnih zemljišč v lasti Občine Gornja Radgona (skrajšani postopek)
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Pravilnika o prenehanju veljavnosti Pravilnika o prodaji, oddaji v zakup (najem), oddaji za gradnjo in menjavi stavbnih zemljišč v lasti Občine Gornja Radgona – skrajšani postopek.
 

10.  Odlok o oglaševanju in plakatiranju v občini Gornja Radgona (prva obravnava)
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Odloka o oglaševanju in plakatiranju v Občini Gornja Radgona – prva obravnava. Obravnava predloga odloka traja 60 dni.
 

11.  Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podeljevanju priznanj Občine Gornja Radgona (prva obravnava)
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o podeljevanju priznanj Občine Gornja Radgona (prva obravnava). Obravnava predloga odloka traja 15 dni.
 

12.  Zaključni račun proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2015
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme Zaključni račun proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2015, z vsemi bilancami.
 

13.  Sklep o potrditvi cen javnih storitev izdelave smernic, mnenj, projektnih pogojev in soglasij izdanih s strani javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o.
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Sklepa o potrditvi cen javnih storitev izdelave smernic, mnenj, projektnih pogojev in soglasij izdanih s strani javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o., s katerim potrjuje cene na podlagi cenika, ki ga je pripravila Komunala Radgona, javno podjetje d.o.o., marec 2016.
 

14.  Letno poročilo Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Gornja Radgona, Apače in Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2015
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona se je seznanil s predloženim Letnim poročilom Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Gornja Radgona, Apače in Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2015.
 

15.  Občinski program varnosti Občine Gornja Radgona
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Občinskega programa varnosti Občine Gornja Radgona.
 

16.  Koledar prireditev v letu 2016 v občini Gornja Radgona
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona se je seznanil s predloženim Koledarjem prireditev v letu 2016 v občini Gornja Radgona.
 

17.  Informacija o opravljenih aktivnostih župana med dvema sejama

 

SKLEPI 11. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, z dne 14. 4. 2016 (PDF)