Stališča do pripomb in predlogov podanih v času javne razgrnitve dopolnjenega Osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o OPPN za stanovanjsko poslovno zazidavo ob Delavski poti v Gornji Radgoni

datum: 03.04.2018

kategorija: Sporočilo za javnost

Spremembe in dopolnitve Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko poslovno zazidavo ob Delavski poti v Gornji Radgoni (v nadaljevanju spremembe in dopolnitve OPPN) je bil javno razgrnjen med 28. 11. 2017 in 12. 12. 2017, javna obravnava je bila izvedena dne 7. 12. 2017.

Skladno z določili Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 in 14/15 – ZUUJFO) je pripravljavec skupaj z izdelovalcem sprememb in dopolnitev OPPN, v času javne razgrnitve prejete pripombe temeljito preučil ter do njih zavzel stališča.

Na podlagi prejetih stališč pripravljavca bo gradivo dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev OPPN, ki bo posredovan nosilcem urejanja prostora, da k predvidenim rešitvam podajo svoja mnenja.

Stališča do pripomb in predlogov podanih v času javne razgrnitve dopolnjenega Osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o OPPN za stanovanjsko poslovno zazidavo ob Delavski poti v Gornji Radgoni (PDF) - 28. 3. 2018