Obvestilna signalizacija ob občinskih cestah - poziv poslovnim subjektom (oddaja vlog do 24. aprila 2019)

datum: 27.03.2019

kategorija: Sporočilo za javnost

Obvestilna signalizacija ob občinskih cestah - poziv poslovnim subjektom (PDF)
Obvestilna signalizacija ob občinskih cestah - VLOGA (PDF)


* * *

Obvestilna signalizacija ob občinskih cestah - poziv poslovnim subjektom

Spoštovani,

po končani postavitvi turistične in druge obvestilne signalizacije ob državnih cestah na območju Občine, bo Občina Gornja Radgona pristopila k izvedbi turistične in druge obvestilne signalizacije še ob občinskih cestah.

Turistična in druga obvestilna signalizacija je namenjena obveščanju udeležencev cestnega prometa o kulturnih, naravnih in turističnih znamenitostih ter drugih pomembnih objektih in vsebinah v in izven naselja.

Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14-odl. US, 46/15 in 10/18) določa upravljavca občinski cest, namen, vrsto, pomen, obliko, barvo, velikost, lastnosti in postavljanje prometne signalizacije in prometne opreme na javnih cestah, pa predpisuje Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS, št. 99/15 in 46/17). Prometna signalizacija mora izpolnjevati še vrsto zahtev, ki jih določajo tehnični predpisi, zato je za postavitev turistične in druge prometne signalizacije potreben Elaborat, ki bo zajemal vse podatke o vsebini in lokaciji posamezne prometne signalizacije.

Vse obstoječe table, ki stojijo oziroma so trenutno postavljene in niso skladne z navedenimi predpisi, se bodo odstranile.

V kolikor bi želeli, da se na postavljene nosilce doda tudi vaša lamela z vašim znakom podjetja (kmetije), vas pozivamo, da najkasneje do 24. aprila 2019, izpolnite priloženo vlogo.

Skupni znesek ene table s postavitvijo znaša 200,00 EUR (z DDV).

Zainteresirani vlagatelji z oddano vlogo jamčijo za kritje stroškov priprave elaborata in postavitve, v kolikor bi kasneje odstopili od projekta.

Nove table za vse zainteresirane in vključene v Elaborat, bodo izdelane s strani proizvajalca prometne signalizacije, ki ima za to pridobljen EC – certifikat o skladnosti za stalno vertikalno cestno signalizacijo - turistično in drugo obvestilno signalizacijo. 

Izpolnjeno pisno vlogo in dokazilo o plačani upravni taksi lahko oddate v sprejemni pisarni ali pošljete po pošti na naslov: Občine Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona, ali pa skenirano na e-naslov: obcina@gor-radgona.si.