1. dopisna seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (traja do 30. 5. 2019 do 12.00) (sklic seje - vabilo z dnevnim redom in gradivo)

datum: 24.05.2019

kategorija: Gradiva občinskega sveta

     OBČINA GORNJA RADGONA
               OBČINSKI SVET

Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona
tel.: 02 564 38 38, faks: 02 564 38 14
http://www.gor-radgona.si
e-pošta:   

Številka: 013-2/2018-OS/1DS-U112
Datum:   24. 5. 2019
 

Na podlagi 21. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2015) ter 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2016),
 

S K L I C U J E M

1. dopisno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona,

ki bo trajala do 30. maja 2019 do 12.00 ure.

 

Za sejo je določen naslednji DNEVNI RED:

  1. Sklep o podaji mnenja na Elaborat 2019/2017 o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja, oskrba s pitno vodo


Dopisna seja je sklicana za obravnavanje in odločanje o zadevi, za katero je potrebno pridobiti mnenje občinskega sveta do konca meseca maja 2019. Sklic seje se v celoti z gradivom javno dostopno objavi na uradni spletni strani Občine Gornja Radgona www.gor-radgona.si pod rubriko »sejna gradiva in sklepi«. Gradivo je priloženo k določeni točki dnevnega reda.

Glasovanje o predlogu sklepa k tč.1 se opravi z glasovanjem po elektronski pošti v času trajanja dopisne seje ali z osebnim telefonskim glasovanjem, ki bo potekalo v sredo, dne 29. 5. 2019 med 14.00 in 16.00 uro ter v četrtek, dne 30. 5. 2019 med 8.00 in 10.00 uro.

Članice in člani občinskega sveta glasujejo o predlogu sklepa tako, da se v času poteka seje pri opredelijo in glasujejo: »ZA« ali »PROTI« ali »NE GLASUJEM«. Seja bo zaključena, ko glasovanje opravijo vse članice in člani občinskega sveta oziroma s potekom sklicane seje.

Prosimo za vaše sodelovanje.

                                                                                                               ŽUPAN
                                                                                          OBČINE GORNJA RADGONA
                                                                                                       Stanislav ROJKO, l.r.


KOMPLETNO GRADIVO za 1. dopisno sejo OS OGR - 24.-30. 5. 2019 (PDF) - 24. 5. 2019