4. redna seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 23. 9. 2019 (sklic seje - vabilo s predlogom dnevnega reda in gradivo)

datum: 12.09.2019

kategorija: Gradiva občinskega sveta

     OBČINA GORNJA RADGONA
               OBČINSKI SVET

Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona
tel.: 02 564 38 38, faks: 02 564 38 14
http://www.gor-radgona.si
e-pošta:   

Številka: 013-2/2018-OS/4-U112
Datum:   12. 9. 2019

Na podlagi 21. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2015) ter 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2016),

 

S K L I C U J E M

4. redno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona,

ki bo v ponedeljek, 23. septembra 2019, ob 14.00 uri,

v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni.

 

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

 1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
 2. Obravnava in sprejem zapisnika 1. dopisne seje občinskega sveta, ki je trajala do 30. 5. 2019 in zapisnika 3. redne seje občinskega sveta z dne 7. 6. 2019
 3. Obravnava in sprejem dnevnega reda
 4. Mandatne in kadrovske zadeve – obrazložitev Branko KLUN, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja, priznanja in nagrade
  a) Sklep o potrditvi mandata članu Občinskega sveta Občine Gornja Radgona za preostanek mandatne dobe ter slovesna prisega člana občinskega sveta
  b) Sklep o ugotovitvi prenehanja članstva članici ter imenovanju nadomestnega člana v Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem
 5. Odgovori na vprašanja in pobude postavljene na prejšnji seji ter nova vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta
 6. Odlok o predkupni pravici Občine Gornja Radgona (prva obravnava) obrazložitev Suzana RAKUŠA, višja svetovalka v občinski upravi
 7. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, za nepremičnini parc. št. 370/1 k.o. Orehovski Vrh in 1336 k.o. Negovaobrazložitev Valerija FRANGEŽ, višja svetovalka v občinski upravi
 8. Končno poročilo o izvedbi nadzora Zaključnega računa poračuna Občine Gornja Radgona za leto 2018 – obrazložitev Melita VULC, predsednica Nadzornega odbora Občine Gornja Radgona
 9. Končno poročilo o izvedbi nadzora neposrednega proračunskega uporabnika Krajevna skupnost Negova, za leto 2018 – obrazložitev Karmen ZORKO VUKAN, podpredsednica Nadzornega odbora Občine Gornja Radgona
 10. Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Gornja Radgona za obdobje 1. 1. do 30. 6. 2019 obrazložitev Dominika FRAS, računovodkinja v občinski upravi
 11. Sklep o podelitvi priznanj Občine Gornja Radgona za leto 2019 – obrazložitev Branko KLUN, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja, priznanja in nagrade
 12. Informacija o opravljenih aktivnostih župana med dvema sejama

 

Sklic seje se v celoti z gradivom javno dostopno objavi na uradni spletni strani Občine Gornja Radgona www.gor-radgona.si pod rubriko »sejna gradiva in sklepi«. Gradivo je priloženo k vsem točkam predlaganega dnevnega reda. Gradivo k tč. 5 je bilo objavljeno 26. 7. 2019 in 5. 9. 2019; gradivo k tč. 10 je bilo objavljeno 26. 7. 2019.

 

                                                                                                               ŽUPAN
                                                                                          OBČINE GORNJA RADGONA
                                                                                                       Stanislav ROJKO, l.r.


KOMPLETNO GRADIVO za 4. redno sejo OS OGR - 23. 9. 2019 (PDF) - 12. 9. 2019 

DODATNO GRADIVO za 4. redno sejo OS OGR - 23. 9. 2019 (PDF) - 23. 9. 2019 

Posnetek celotne seje (objavljeno 25. 9. 2019):