Informacija o posebni spletni strani skupnega projekta “Nadgradnja vodovoda sistema C – 2. faza“

datum: 14.01.2022

kategorija: Sporočilo za javnost

Občine Gornja Radgona, Apače in Sveti Jurij ob Ščavnici izvajajo skupni projekt »Nadgradnja vodovoda sistema C – 2. faza«, ki obsega nadgradnjo obstoječega vodovodnega sistema C. V okviru projekta je načrtovana nadgradnja črpališča na vodnem viru Podgrad, izgradnja okrog 39 km vodovodnega omrežja (764 m transportnih cevovodov, 10.232 m primarnih cevovodov ter 28.417 m sekundarnih cevovodov) in 1 novo prečrpališče Blaguš s ciljem zagotavljanja kvalitetne pitne vode obstoječim in novo priključenim prebivalcem na javni sistem oskrbe s pitno vodo.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020, prednostne osi »Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti«, prednostne naložbe »Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev okoljske zakonodaje Unije ter za zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredelijo države članice in ki presegajo te zahteve«, specifični cilj »Večja zanesljivost oskrbe z zdravstveno ustrezno pitno vodo«. 

Obveščamo vas, da je bila v okviru operacije vzpostavljena posebna spletna stran, na kateri lahko najdete podrobnejše informacije o projektu. Prav tako se bodo na spletni strani projekta sproti objavljale vse pomembne novice v zvezi z izvajanjem in napredovanjem projekta, vključno s pomembnimi obvestili za občane o začasnih zaporah posameznih cest in ulic, ki bodo nujno potrebne za uspešno izvedbo projekta.

Vljudno vabljeni k ogledu spletne strani projekta: https://vodovod-c2.si

Logo 1 NadgradnjaVodovodaSistemaC 2fazaLogo EKP kohezijski sklad SLO

 

Zbrane objave o projektu na spletni strani občine:
https://www.gor-radgona.si/o-obcini/strategija-obcine-in-projekti/