LOKALNE VOLITVE 2022: Obvestilo in poziv za predlaganje članov volilnih odborov za izvedbo rednih lokalnih volitev 2022 (rok do 15. 9. 2022)

datum: 09.09.2022

kategorija: Sporočilo za javnost

Obvestilo in poziv za predlaganje članov volilnih odborov za izvedbo rednih lokalnih volitev 2022 (PDF)

OBRAZEC – PREDLOG za imenovanje člana volilnega odbora (PDF)
OBRAZEC – PREDLOG za imenovanje člana volilnega odbora (DOC)

OBRAZEC – SOGLASJE IN IZJAVA kandidata za člana volilnega odbora (PDF)
OBRAZEC – SOGLASJE IN IZJAVA kandidata za člana volilnega odbora (DOC)

* * *

Obvestilo in poziv za predlaganje članov volilnih odborov za izvedbo rednih lokalnih volitev 2022

Predsednica Državnega zbora RS je razpisala lokalne volitve, ki bodo v nedeljo, dne 20. 11. 2022. Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, se šteje 5. 9. 2022. Politične stranke, druge organizacije občanov v občini ter občani lahko najpozneje v desetih dneh po razpisu volitev (do 15. septembra 2022) dajo občinski volilni komisiji svoje predloge za imenovanja predsednika in članov volilnega odbora ter njihovih namestnikov.

V Občini Gornja Radgona je s Sklepom o določitvi volišč in območij volišč za izvedbo rednih volitev župana, članov občinskega sveta in članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Gornja Radgona, ki bodo dne 20. 11. 2022, določenih 11 rednih volišč in eno volišče za predčasno glasovanje. Volilni odbor za vsako volišče sestavljajo predsednik in parno število članov ter njihovi namestniki – 6 članski volilni odbor. Predsednik in člani volilnega odbora ter njihovi namestniki se imenujejo izmed občanov, ki imajo volilno pravico in stalno prebivališče v občini.

Predsednik, član volilnega odbora in njun namestnik ne more biti zakonec, oče, mati, otrok, sestra ali brat, posvojitelj ali posvojenec kandidata v volilni enoti, v kateri je ta volilni odbor imenovan, niti ne more živeti s kandidatom v zunajzakonski skupnosti ali registrirani istospolni partnerski skupnosti.

Predlagatelj (politične stranke, druge organizacije občanov v občini ter občani) mora ob vložitvi predlogov za člane volilnega odbora za vsakega od kandidatov za predsednika in člana volilnega odbora oziroma njune namestnike priložiti njegovo pisno izjavo, da soglaša z imenovanjem v volilni odbor, in njegovo pisno izjavo, da bo najpozneje v treh dneh po javni objavi kandidatur oziroma list kandidatov obvestil občinsko volilno komisijo o sorodstvenem ali drugem razmerju s kandidatom v volilni enoti, v kateri je ta volilni odbor imenovan.

Na podlagi navedenega Občinska volilna komisija Občine Gornja Radgona obvešča poziva politične stranke, druge organizacije občanov v občini ter občane občine, da najkasneje do 15. 9. 2022 predložite Občinski volilni komisiji Občine Gornja Radgona svoje predloge kandidatov za člane volilnih odborov, z obveznimi prilogami soglasij kandidatov (obrazca sta priložena).

 

Vse objave glede Lokalnih volitev 2022 v občini so zbrane na povezavi:
LOKALNE VOLITVE 2022 - Občinska volilna komisija - Organi občine (gor-radgona.si)