LOKALNE VOLITVE 2022: Ponovni poziv za predlaganje oziroma za dopolnitev predlogov za člane volilnih odborov za izvedbo rednih lokalnih volitev 2022 – NUJNO!

datum: 20.09.2022

kategorija: Sporočilo za javnost

Ponovni poziv za predlaganje oziroma dopolnitev predlogov za člane volilnih odborov za izvedbo rednih lokalnih volitev 2022 (PDF)

OBRAZEC – PREDLOG za imenovanje člana volilnega odbora (PDF)
OBRAZEC – PREDLOG za imenovanje člana volilnega odbora (DOC)

OBRAZEC – SOGLASJE IN IZJAVA kandidata za člana volilnega odbora (PDF)
OBRAZEC – SOGLASJE IN IZJAVA kandidata za člana volilnega odbora (DOC)

* * *

PONOVNI POZIV ZA PREDLAGANJE OZIROMA ZA DOPOLNITEV PREDLOGOV ZA ČLANE VOLILNIH ODBOROV ZA IZVEDBO REDNIH LOKALNIH VOLITEV 2022 – NUJNO!

Spoštovani,

glede na prejšnji poziv v zvezi z razpisom lokalnih volitev, ki bodo v nedeljo, dne 20. 11. 2022, Vas vljudno pozivamo, da čim prej dopolnite predloge iz naslova, tako da podate občinski volilni komisiji nove oziroma dodatne predloge za imenovanja predsednika in članov volilnih odborov ter njihovih namestnikov.

Kot ste že bili obveščeni, je v Občini Gornja Radgona za izvedbo rednih volitev župana, članov občinskega sveta in članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Gornja Radgona, določenih 11 rednih volišč in eno volišče za predčasno glasovanje. Volilni odbor za vsako volišče sestavljajo predsednik in parno število članov ter njihovi namestniki – 6 članski volilni odbor, tako da potrebujemo za popolnitev volilnih odborov najmanj 72 občanov, saj se predsednik in člani volilnega odbora ter njihovi namestniki imenujejo izmed občanov, ki imajo volilno pravico in stalno prebivališče v občini. Do sedaj smo prejeli premajhno število kandidatov.

Prosim, da pri tem upoštevate naslednje zakonske omejitve oziroma obveznosti:

  1. Predsednik, član volilnega odbora in njun namestnik ne more biti zakonec, oče, mati, otrok, sestra ali brat, posvojitelj ali posvojenec kandidata v volilni enoti, v kateri je ta volilni odbor imenovan, niti ne more živeti s kandidatom v zunajzakonski skupnosti ali registrirani istospolni partnerski skupnosti (lahko pa je v drugi volilni enoti).
  2. Predlagatelj (politične stranke, druge organizacije občanov v občini ter občani) mora ob vložitvi predlogov za člane volilnega odbora za vsakega od kandidatov za predsednika in člana volilnega odbora oziroma njune namestnike priložiti njegovo pisno izjavo, da soglaša z imenovanjem v volilni odbor, in njegovo pisno izjavo, da bo najpozneje v treh dneh po javni objavi kandidatur oziroma list kandidatov obvestil občinsko volilno komisijo o sorodstvenem ali drugem razmerju s kandidatom v volilni enoti, v kateri je ta volilni odbor imenovan.


Na podlagi navedenega Občinska volilna komisija Občine Gornja Radgona ponovno vljudno poziva politične stranke, druge organizacije občanov v občini ter občane občine, da najkasneje do 23. 9. 2022 predložite Občinski volilni komisiji Občine Gornja Radgona dopolnitev predlogov kandidatov za člane volilnih odborov (nove, dodatne kandidate), z obveznimi prilogami soglasij kandidatov (obrazca sta priložena).                                                                                                                                                                                            

S spoštovanjem!                                                                                   PREDSEDNIK
                                                                                               OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE
                                                                                                OBČINE GORNJA RADGONA
                                                                                                           Matjaž HUSAR, l.r.

 

 

Vse objave glede Lokalnih volitev 2022 v občini so zbrane na povezavi:
LOKALNE VOLITVE 2022 - Občinska volilna komisija - Organi občine (gor-radgona.si)