JAVNI RAZPIS za sofinanciranje letnega programa športa v občini Gornja Radgona za leto 2023 (rok do vključno 14. 6. 2023)

datum: 22.05.2023

kategorija: Razpis

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje letnega programa športa v občini Gornja Radgona za leto 2023.pdf (22. 5. 2023)

JR LPŠ OGR 2023 - pogoji in merila za izbiro, vrednotenje in sofinanciranje.pdf (Izvleček pogojev in meril za izbiro, vrednotenje in sofinanciranje Letnega programa športa v Občini Gornja Radgona za leto 2023)

JR LPŠ OGR 2023 - razpisna dokumentacija (OBRAZCI PRIJAVA).xlsx

JR LPŠ OGR 2023 - razpisna dokumentacija (OBRAZCI POROČANJE).xlsx

JR LPŠ OGR 2023 - vzorec pogodbe.pdf

* * *
 

Na podlagi 19. in 21. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg in 82/20) in 11. člena Odloka sofinanciranju Letnega programa športa v občini Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 3/2020 z dne 15. 5. 2020 in št. 3/2023 z dne 4. 5. 2023) Občina Gornja Radgona objavlja

 

JAVNI RAZPIS
ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA
V OBČINI GORNJA RADGONA ZA LETO 2023

 

1. Naročnik javnega razpisa za sofinanciranje LPŠ (v nadaljevanju JR):

Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 GORNJA RADGONA.

 

2. Predmet JR:

Za uresničevanje javnega interesa v športu se v občini v letu 2023 z JR sofinancirajo:

ŠPORTNI PROGRAMI:

 • Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine:
  - celoletni prostočasni programi za otroke in mladino: do 5 in 6 do 19 let (ŠV-PRO),
  - celoletni pripravljalni programi za otroke: U-7, U-8, U-9, U-10, U-11, U-12 (ŠV-PRI).
 • Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport (ŠV-USM):
  - celoletni tekmovalni programi otrok in mladine: U-12/13, U-14/15, U-16/17 in U-18/19,
  - dodatni programi kategoriziranih športnikov mladinskega (MLR) in perspektivnega (PR) razreda.
 • Kakovostni šport (KŠ):
  - celoletni tekmovalni programi odraslih,
  - dodatni programi kategoriziranih športnikov državnega razreda (DR).
 • Športna rekreacija (RE):
  - celoletni športnorekreativni programi za odrasle.
 • Šport starejših (ŠSta):
  - celoletni športnorekreativni programi za starejše.

ŠPORTNI OBJEKTI:

 • sofinanciranje najema in obratovalnih stroškov športnih objektov,
 • subvencioniranje uporabe športnih objektov.

RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU (RAZVOJ):

 • usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov.

ORGANIZIRANOST V ŠPORTU (ORG):

 • delovanje športnih društev in zvez.

ŠPORTNE PRIREDITVE (PRIR):

 • druge lokalno pomembne športne prireditve.

 

3. Upravičeni izvajalci LPŠ:

Na JR lahko kandidirajo izvajalci po 4. členu Odloka o sofinanciranju LPŠ v občini Gornja Radgona, upravičeni izvajalci pa so, če izpolnjujejo pogoje:

 • imajo sedež v Občini Gornja Radgona,
 • so na dan objave JR za sofinanciranje LPŠ najmanj eno (1) leto registrirani v skladu z veljavnimi predpisi, ena od registriranih dejavnosti pa je:
  - delovanje športnih klubov (SKD: 93.120) in/ali
  - druge športne dejavnosti (SKD: 93.190),
 • izvajajo programe/področja športa skladno z Odlokom in LPŠ, se pravočasno prijavijo na JR ter izpolnjujejo vse pogoje JR,
 • imajo zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter ustrezno izobražen/usposobljen kader za delo v športu,
 • imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni viri prihodkov in stroškov izvedbe programov,
 • imajo urejeno evidenco članstva (športna društva, zveze) ter evidenco o udeležencih programov.

 

4. Merila za vrednotenje področij športa:

Na JR prispele vloge bodo ovrednotene v skladu z Odlokom o sofinanciranju LPŠ v Občini Gornja Radgona (Pogoji in merila). Izvleček iz pogojev in meril je sestavni del razpisne dokumentacije.

 

5. Okvirna višina razpisanih sredstev:

Postopek javnega razpisa se v skladu z 19. členom Zakona o športu lahko začne, ne glede na določbo zakona, ki ureja javne finance, o pogojih za začetek postopka za dodelitev sredstev. Izvajajo se vsi postopki javnega razpisa do izdaje odločbe o izbiri. Odločbe o izbiri ni mogoče izdati pred sprejetjem proračuna za leto 2023.

Okvirna višina razpisanih sredstev na JR znaša 100.000,00 €. Proračunska sredstva bodo razporejena v skladu s sprejetim Odlokom o proračunu občine Gornja Radgona za leto 2023 in LPŠ za leto 2023.

 

6. Rok za porabo sredstev:

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena najkasneje do 31. 12. 2023.

 

7. Razpisni rok:     

Rok za prijavo je do vključno 14. 6. 2023.

 

8. Odpiranje in obravnava prispelih vlog ter obveščanje o izidu JR:

Vloge, ki ne bodo oddane pravočasno oziroma jih ne bodo oddali upravičeni izvajalci LPŠ, ne bodo obravnavane in bodo na zahtevo vrnjene pošiljatelju in s sklepom zavržene.

Odpiranje prispelih vlog bo opravila Komisija za izvedbo JR v roku osem (8) dni od zaključka JR in ne bo javno. V primeru nepopolnih vlog in/ali vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bo Komisija v roku osem (8) dni od odpiranja vlog vlagatelje pozvala, da vlogo v roku osem (8) dni dopolnijo. V kolikor vloga v roku ne bo dopolnjena, bo s sklepom zavržena!

Zavrnjene bodo vse vloge, ki ne bodo izpolnjevale osnovnih pogojev, določenih v besedilu razpisa in razpisne dokumentacije za posamezno področje športa.

Predlagatelji bodo z odločbo občinske uprave o izidu razpisa obveščeni v roku osem (8) dni po sprejeti odločitvi o izboru. Z izbranimi izvajalci bo županja občine podpisala pogodbe o sofinanciranju LPŠ za leto 2023.

 

9. Način dostave vlog:

Vlogo za sofinanciranje področij športa za leto 2023 mora predlagatelj izpolniti na prijavnih obrazcih in zraven predložiti vsa pripadajoča in zahtevana dokazila.

Vloga (le obrazca »SPLOŠNO« in »IZJAVA«) mora biti oddana v zaprti ovojnici na naslov: Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 GORNJA RADGONA. Vloga mora biti pravilno označena in sicer:

 • polni naslov pošiljatelja
 • pripis »JAVNI RAZPIS – ŠPORT 2023 - NE ODPIRAJ!«
 • naslov prejemnika: Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 GORNJA RADGONA.

Šteje se, da je vloga prispela pravočasno:

 • če je bila (podpisana in žigosana obrazca »SPLOŠNO« in »IZJAVA«) oddana zadnji dan roka za oddajo prijav na pošti s priporočeno pošiljko ali osebno oddana v glavni pisarni občine zadnji dan roka za oddajo in hkrati
 • če je bila E-vloga (celotna dokumentacija »RAZPISNI OBRAZCI« z zahtevanimi prilogami) poslana zadnji dan roka za oddajo na e-naslov naročnika (obcina@gor-radgona.si) do 24:00.

 

10. Kontaktne osebe za dodatne informacije:

Informacije in navodila za sodelovanje pri razpisu dobijo kandidati na Občini Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 GORNJA RADGONA.

Kontaktna oseba: Aleksandra PINTARIČ ZAMUDA, 02/564-38-25, e-pošta: aleksandra.pzamuda@gor-radgona.si

 

11. Informacije o razpisni dokumentaciji:

Kandidati lahko razpisno dokumentacijo dvignejo v glavni pisarni občine v času uradnih ur. Dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani občine: www.gor-radgona.si.

 

Številka: 671-0005/2023-29 (U113)
Datum:   22. 5. 2023

 

ŽUPANJA
OBČINE GORNJA RADGONA
Urška MAUKO TUŠ, l.r.