JAVNO ZBIRANJE PONUDB za prodajo stvarnega premoženja v lasti Občine Gornja Radgona (stavbno zemljišče, k.o. 192 Plitvički Vrh) - rok do 4. 9. 2023

datum: 09.08.2023

kategorija: Razpis

JAVNO ZBIRANJE PONUDB za prodajo stvarnega premoženja v lasti Občine Gornja Radgona (PDF) - 4. 9. 2023

Priloga 1 (DOC)

Priloga 2 (DOC)

***

Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona na podlagi določil 51. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1, Ur. list RS, št. 11/2018, 79/2018, v nadaljevanju zakon ZSPDSLS-1A), 16. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 31/18, v nadaljevanju uredba), objavlja

 

JAVNO ZBIRANJE PONUDB
ZA PRODAJO STVARNEGA PREMOŽENJA V LASTI OBČINE GORNJA RADGONA

 

 

1. NAZIV IN SEDEŽ ORGANIZATORJA JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB:

Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona, ki jo zastopa županja Urška Mauko Tuš, matična št.: 5880289000, ID za DDV: SI40051846 (občina)

 

2. PREDMET JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB IN IZHODIŠČNA CENA:

Predmet prodaje stvarnega premoženja je  prodaja nepremičnine parc. št. 302/11 k.o. 192 Plitvički Vrh, ki predstavlja stavbno zemljišče v izmeri 883 m2, na katerem se nahaja  dotrajani stanovanjsko gospodarski objekt, št. objekta 151, v velikosti 176 m2, ki je grajen v 3 etažah. Izhodiščna vrednost za predmetno nepremičnino predstavlja ocenjena vrednost nepremičnine ugotovljena na podlagi poročila o oceni vrednosti nepremičninskih pravic na nepremičnini z dne julij 2023 in znaša v neto vrednosti 18.700,00 EUR.


V  izhodiščni ocenjeni vrednosti dajatve, davki, stroški za pripravo kupoprodajne pogodbe v obliki notarskega zapisa, stroški notarske overitve pogodbe, stroški vpisa pogodbe v zemljiško knjigo izdelava poročila o ocenjeni vrednosti v višini 550,00 EUR, ki jih nosi kupec, niso zajeti.


Sestavni del kupoprodajne pogodbe oz. notarskega zapisa bo tudi določilo o odkupni pravici na nepremičnini kot taki in sicer za obdobje 10 let v korist Občine Gornja Radgona, ki po svoji naravi ponudnikom preprečuje možnost nakupa nepremičnine z namenom njihove kasnejše prodaje po višji oziroma tržni ceni. Odkup se izvrši po ceni, ki je bila dosežena na javnem zbiranju ponudb.


Pred sklenitvijo kupoprodajne pogodbe mora najugodnejši ponudnik podati izjavo, da ni povezana družba po 7. odstavku 51. člena zakona, kar se nato vnese tudi v sam tekst kupoprodajne pogodbe.


VSE PODROBNOSTI JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB SO NAVEDENE V PRIPETEM DOKUMENTU ZGORAJ!