JAVNO ZBIRANJE PONUDB za prodajo stvarnega premoženja v lasti Občine Gornja Radgona (eno stanovanje v Črešnjevcih) (rok do 12. 7. 2024)

datum: 20.06.2024

kategorija: Razpis

JAVNO ZBIRANJE PONUDB za prodajo stvarnega premoženja v lasti Občine Gornja Radgona (PDF) - 18. 6. 2024

Priloga 1 in 2 (PDF) 

Izjava nepovezana družba

* * *

Številka: 478-0005/2024-43 (U108)
Datum:   18. 6. 2024


Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona na podlagi določil 51. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1, Ur. list RS, št. 11/2018, 79/2018, v nadaljevanju zakon ZSPDSLS-1A), 16. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 31/18, v nadaljevanju uredba) ter sprejetega Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Gornja Radgona za leto 2024, objavlja

 

JAVNO ZBIRANJE PONUDB
ZA PRODAJO STVARNEGA PREMOŽENJA V LASTI OBČINE GORNJA RADGONA

 

1. NAZIV IN SEDEŽ ORGANIZATORJA JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB:

Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona, ki jo zastopa županja Urška Mauko Tuš, matična št.: 5880289000, ID za DDV: SI40051846

 

2. PREDMET JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB IN IZHODIŠČNA CENA:

Predmet prodaje stvarnega premoženja je naslednja nepremičnina:

  • stanovanje v stavbi številka 386 na naslovu Črešnjevci 81, Gornja Radgona, posamezni del stavbe št. 6, bivalne površine 50,40 m2, s sorazmernim delom pripadajočega zemljišča parc. št. 714/3 k.o. 187 Črešnjevci. Stavba je bila grajena leta 1895 , v letu 1988 je bila obnovljena streha in fasada. Za stanovanje je pridobljena energetska izkaznica, št. 2019-363-291-75718 z dne 23. 9. 2019, ki velja do 23. 9. 2029. Na objektu je vzpostavljena etažna lastnina.


Izhodiščno vrednost nepremičnine predstavlja povišana ocenjena vrednost nepremičnin, določene s Poročilom o ocenjeni vrednosti lastninske pravice na nepremičnini z dne 6. 3. 2024 in znaša 52.900,00 EUR. Kupec je dolžan poravnati še znesek vplačil v rezervni sklad ki ni zajet v izhodiščni vrednosti nepremičnine in kateri znaša 1.510,15 EUR, stroške cenitve v višini 276,00 EUR, kupec pa nosi tudi plačilo davka na promet nepremičnin, stroškov priprave notarskega akta kupoprodajne pogodbe, notarske overitve in vpisa pogodbe v zemljiško knjigo.

Sestavni del kupoprodajne pogodbe oz. notarskega zapisa bo tudi določilo o odkupni pravici za obdobje 5 let v korist Občine Gornja Radgona, ki po svoji naravi ponudnikom preprečuje možnost nakupa takih nepremičnin z namenom njihove kasnejše prodaje po višji oziroma tržni ceni.

Pred sklenitvijo kupoprodajne pogodbe mora najugodnejši ponudnik podati izjavo, da ni povezana družba po 7. odstavku 51. člena zakona, kar se nato vnese tudi v sam tekst kupoprodajne pogodbe.

 

VSE PODROBNOSTI JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB SO NAVEDENE V PRIPETEM DOKUMENTU ZGORAJ!