JAVNI POZIV za predlaganje kandidatov za predsednika in člane Občinske volilne komisije Občine Gornja Radgona ter njihove namestnike (rok do vključno 30. 5. 2018)

datum: 14.05.2018

kategorija: Razpis

JAVNI POZIV za predlaganje kandidatov za predsednika in člane  Občinske volilne komisije Občine Gornja Radgona ter njihove namestnike + obrazca (PDF)

* * *

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalnih volitvah (ZLV) (Uradni list RS, št. 94/07-UPB3, 45/08, 83/12 in 68/17) in 12. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2015), je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona na svoji 6. dopisni seji dne 14. 5. 2018 sprejela in objavlja

 

JAVNI POZIV
za predlaganje kandidatov za predsednika in člane
Občinske volilne komisije Občine Gornja Radgona ter njihove namestnike

 

Zakon o lokalnih volitvah (v nadaljevanju: ZLV) v 35. členu določa, da občinsko volilno komisijo sestavljajo predsednik in trije člani ter njihovi namestniki. Predsednik volilne komisije in njegov namestnik se imenujeta izmed sodnikov ali izmed drugih diplomiranih pravnikov. Ostali člani volilne komisije in njihovi namestniki se imenujejo po predlogih političnih strank, drugih organizacij občanov v občini ter občanov. Člani volilnih komisij ne morejo hkrati kandidirati na volitvah, ki jih vodijo (25. člen Zakona o volitvah v Državni zbor, ki se smiselno uporablja za lokalne volitve v skladu s 4. členom ZLV).

V skladu z 38. členom ZLV mandat članov občinske volilne komisije, ki jo imenuje občinski svet občine, traja štiri leta. Sedanja Občinska volilna komisija Gornja Radgona je bila imenovana s Sklepom o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 85 z dne 15.07.2014).

Občinsko volilno komisijo v skladu z določbami ZLV in Statuta Občine Gornja Radgona imenuje občinski svet na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

Na podlagi navedenega občina poziva politične stranke, druge organizacije občanov ter občane Občine Gornja Radgona, da do vključno 30. 5. 2018 posredujejo pisne predloge kandidatov za člane in namestnike članov občinske volilne komisije. Predloge lahko dostavite v glavno pisarno občine ali pošljite na naslov: Občina Gornja Radgona, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona.

V predlogu mora predlagatelj posredovati naslednje podatke o kandidatih:

  • ime in priimek,
  • rojstni podatki,
  • podatki o stalnem prebivališču,
  • podatki o izobrazbi in
  • podpisano soglasje kandidata k predlogu kandidature.
     

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja bo za nov mandat na podlagi prejetih predlogov pripravila predlog sestave občinske volilne komisije za obravnavo in potrditev na Občinskemu svetu Občine Gornja Radgona. Neimenovani predlagani kandidati ne bodo posebej obveščeni.

Ta javni poziv se objavi na spletni strani in oglasni deski Občine Gornja Radgona.

 

Številka: 041-1/2018-U112
Datum:  14. 5. 2018

                                                                                               OBČINA GORNJA RADGONA
                                                                                              Komisija za mandatna vprašanja,
                                                                                                         volitve in imenovanja