2. izredna seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 24. 6. 2021 (sklic seje - vabilo s predlogom dnevnega reda in gradivo)

datum: 16.06.2021

kategorija: Gradiva občinskega sveta

  OBČINA GORNJA RADGONA
               OBČINSKI SVET

Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona
tel.: 02 564 38 38, faks: 02 564 38 14
http://www.gor-radgona.si
e-pošta:   

Številka: 013-2/2018-OS/2IS-U112
Datum:   16. 6. 2021

Na podlagi 21. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2015) ter 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2016),
 

S K L I C U J E M

2. izredno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona,

ki bo v četrtek, 24. junija 2021, ob 14.00 uri,

v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni.

 

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

2. Obravnava in sprejem dnevnega reda

3. Obravnava in potrditev Skupne liste kandidatov za volitve članov Razvojnega sveta Pomurske regije 2021-2027 z izvedbo tajnega glasovanja – obrazložitev Stanislav ROJKO, župan

4. Sklep o mnenju Občine Gornja Radgona k osnutkom pokrajinske zakonodaje – obrazložitev Stanislav ROJKO, župan

5. Letno poročilo Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Gornja Radgona, Apače in Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2020 – obrazložitev Vesna FLISAR, občinska redarka v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu


Izredna seja je sklicana za obravnavanje in odločanje o nujnih zadevah. Sklic seje se v celoti z gradivom javno dostopno objavi na uradni spletni strani Občine Gornja Radgona www.gor-radgona.si pod rubriko »sejna gradiva in sklepi«. Gradivo je priloženo k vsem točkam predlaganega dnevnega reda.

Zaradi preprečevanja okužb s COVID-19 bo v sejni dvorani za vse udeležene osebe obvezno dosledno upoštevanje prejetih priporočil NIJZ – priloga vabila.

                                                                                                               ŽUPAN
                                                                                          OBČINE GORNJA RADGONA
                                                                                               
    Stanislav ROJKO, l.r.
 

KOMPLETNO GRADIVO za 2. izredno sejo OS OGR - 24. 6. 2021 (PDF) - 16. 6. 2021 

Posnetek celotne seje (objavljeno 28. 6. 2021):