Modernizacija občinskih cest v letu 2020

datum: 30.03.2021

kategorija: Sporočilo za javnost

MODERNIZACIJA OBČINSKIH CEST V LETU 2020

Občina Gornja Radgona je v drugi polovici leta 2020 pristopila k modernizaciji in obnovi devetih občinskih cest, ki so bile skoraj v celoti izvedene in zaključene do konca leta 2020. Modernizacija se je izvajala na območju vseh petih krajevnih skupnosti na naslednjih lokalnih cestah in javnih poteh:

  • Lokalna cesta v naselju Ivanjševski Vrh in Orehovski Vrh, v skupni dolžini 1.700 m;
  • Javna pot - Ulica ob potoku v Gornja Radgoni, v dolžini 280 m;
  • Javna pot v naselju Črešnjevci do domačije Zemljič, v dolžini 600 m;
  • Javna pot v naselju Police do domačije Klemenčič, v dolžini 430 m;
  • Javna pot v naselju Radvenci do domačije Kramberger in domačije Vurcer v skupni dolžini 850 m,
  • Javna pot v naselju Zagajski Vrh, v dolžini 430 m;
  • Lokalna cesta v naselju Zagajski Vrh do meje z Občino Benedikt, v dolžini 280 m;
  • Javna pot v naselju Spodnja Ščavnica od Kmetijske zadruge do domačije Senekovič, v dolžini 680 m;
  • Javna pot v naselju Stavešinski Vrh do domačije Kežman, v dolžini 360 m.


Na občinskih cestah v naseljih Ivanjševski Vrh, Orehovski Vrh in Zagajski Vrh je bila pred modernizacijo asfaltna prevleka v zelo slabem stanju z večjimi posedki in različnimi deformacijami ter neustrezno gramozno podlago, neurejeno pa je bilo tudi odvodnjavanje cest. Vse ostale navedene ceste so bile pred modernizacijo še v gramozni izvedbi z neustrezno podlago in neurejenim odvodnjavanjem. V okviru modernizacije in obnove se je na vseh cestah izvedla nova gramozna podlaga, po potrebi tudi manjši oporni zidovi in razširitve cest, ustrezno odvodnjavanje z obcestnimi jarki, muldami in propusti ter nova asfaltna prevleka z utrjenimi bankinami. V Ulici ob potoku se je istočasno izvedel tudi manjkajoči del vodovodnega in kanalizacijskega omrežja ter nova javna razsvetljava. Vsa obnovitvena dela so bila do konca leta 2020 dokončana, razen fine asfaltne prevleke v Ulici ob potoku (predviden je dvoslojni asfalt) in asfaltne prevleke na lokalni cesti v Ivanjševskem in Orehovskem Vrhu, ki se bosta izvedli v spomladanskih mesecih letošnjega leta, oziroma ko bodo to vremenske razmere dopuščale.

Skupna dolžina vseh moderniziranih cest v letu 2020 znaša 5.610 m, vrednost obnovitvenih del, po pogodbi z izbranim izvajalcem GMW d.o.o. iz Turjancev, pa je znašala 674.502,43 EUR.

ČLANEK-Modernizacija cest v OGR 2020

Članek je objavljen tudi v aktualnem GLASILU Občine Gornja Radgona, marec 2021