JAVNO NAZNANILO zainteresirani javnosti o sodelovanju pri oblikovanju izhodišč za pripravo sprememb in dopolnitev OPPN za območje gospodarske cone v enoti urejanja prostora GR 53

datum: 30.11.2021

kategorija: Sporočilo za javnost

JAVNO NAZNANILO zainteresirani javnosti o sodelovanju pri oblikovanju izhodišč za pripravo sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje gospodarske cone v enoti urejanja prostora GR 53 (PDF) - 29. 11. 2021

IZHODIŠČA za pripravo sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje gospodarske cone v enoti urejanja prostora GR 53 (PDF) (št. OPPN-19/21, ZEU družba za načrtovanje in inženiring d.o.o.)

* * *

Na podlagi 118. člena v povezavi s 108. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 31. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/15) Občina Gornja Radgona s tem

 

JAVNIM NAZNANILOM
obvešča zainteresirano javnost o sodelovanju pri oblikovanju izhodišč za pripravo sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje gospodarske cone v enoti urejanja prostora GR 53

 

I. 

Občina Gornja Radgona bo pred sprejetjem odločitve o pričetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje gospodarske cone v enoti urejanja prostora GR 53 (v nadaljnjem besedilu: SD OPPN), ki je bil sprejet z Odlokom občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje gospodarske cone v enoti urejanja prostora GR 53 (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 7/18, 2/19 in 5/20) (v nadaljnjem besedilu: OPPN), pripravila izhodišča za pripravo SD OPPN.

V ta namen obvešča oziroma zagotavlja sodelovanje zainteresirane javnosti v obliki zbiranja predlogov in pripomb za oblikovanje izhodišč za pripravo SD OPPN.
 

II.

S SD OPPN bi se na novo določi prostorsko izvedbeni pogoji glede dopustnih vrst objektov tako, da bi se na območju OPPN dopustila tudi gradnja objektov za pridobivanje in izkoriščanje mineralnih surovin (objekti za proizvodnjo mavca, cementa, opeke, strešnikov in podobno, betonarne, asfaltne baze).

S SD OPPN bi se spremenil in dopolnil samo tekstualni del OPPN.


III.

Predloge in pripombe se lahko od 1. 12. 2021 do vključno 14. 12. 2021 pošlje pisno na naslov Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona ali na elektronski naslov obcina@gor-radgona.si.
 

IV.

To javno naznanilo se vključno z osnutkom izhodišč objavi na oglasni deski ObčineGornja Radgona in na internetni strani https://www.gor-radgona.si.


Št. 350-4/2017-56-U107
Gornja Radgona, dne 29. 11. 2021
 

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO, l.r.