Projekt »Ureditev poti za pešce«

Projekt-Ureditev poti za pešce-2018-logotip

Projekt "Ureditev poti za pešce" - informacije (PDF)
 

»UREDITEV POTI ZA PEŠCE«

Občina Gornja Radgona je uspešno kandidirala na Javnem razpisu za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti, ki ga je objavilo Ministrstvo za infrastrukturo v Uradnem listu RS, št. 54/2017, z dne 29. 9. 2017 ter s tem pristopila k izvedbi projekta »Ureditev poti za pešce«. Naložbo sta sofinancirali Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada. Operacija se je izvajala v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 4.4 »Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi«.

Leta 2017 je Občina Gornja Radgona izdelala Celostno prometno strategijo občine, katere osnovni cilj je vzpostaviti trajnostno načrtovanje prometa v občini, posebno pozornost pa posveča hoji, kolesarjenju in javnemu potniškemu prometu. Na osnovi izdelane strategije si je Občina zagotovila sredstva za kandidiranje na javnem razpisu za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti.  Cilj investicije je bila rekonstrukcija obstoječe poti za pešce ob pokopališču v Gornji Radgoni ter na njo priključene makadamske poti, ki vodi do avtobusne postaje, v skupni dolžini 251 m. Gradbena dela so bila izvedena v avgustu in septembru 2018, otvoritev prenovljene pešpoti je bila 3. oktobra 2018 v sklopu praznovanja občinskega praznika Občine Gornja Radgona.

Z izvedbo projekta je Občina prispevala k ciljem trajnostne mobilnosti zagotavljanja učinkovite in enakopravne dostopnosti za vse, pri čemer je poudarek na omejevanju osebnega motornega prometa in porabi energije ter na spodbujanju trajnostnih potovalnih načinov. Z doseganjem ciljev trajnostne mobilnosti bo Občina Gornja Radgona prispevala k zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov, čistejšemu zraku v mestih, večji kakovosti bivanja, javnemu zdravju in socialni pravičnosti. Skozi rekonstrukcijo obstoječe pešpoti si Občina želi zagotoviti privlačno infrastrukturo za pešce, ki bo prebivalce spodbudila k temu, da bodo postali aktivnejši, in pripomogla k izboljšanju njihovega zdravstvenega stanja. S spremembo potovalnih navad bo Občina prispevala k čistejšemu in prijaznejšemu bivalnemu okolju ter poskrbela za manj onesnaževanja, hrupa in nesreč.

Celotna vrednost investicije v ureditev poti za pešce ob pokopališču je znašala 85.247,28 EUR z DDV. V skladu s pogodbo je bila investicija sofinancirana iz Kohezijskega sklada in Ministrstva za infrastrukturo v skupni višini 52.400,20 EUR. Preostalo vrednost naložbe je financirala Občina Gornja Radgona.

Pomembne povezave: www.eu-skladi.si.

EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI 2018 - Občina Gornja Radgona zaključuje s projektom »Ureditev poti za pešce«